Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Accesul la informațiile de interes public

Accesul la informațiile publice este dreptul tău garantat prin lege și se referă la toate documentele rezultate din activitatea instituției noastre, cu excepția celor cu caracter secret sau celor care nu sunt prevăzute în lista ce cuprinde documentele de interes public sau în categoriile de documente produse și gestionate de către instituția noastră conform Legii 544 / 2001.

Pentru a depune o cerere pentru acces la informațiile de interes public ce nu îți sunt furnizate din oficiu, îți recomandăm să procedezi după cum urmează:

Pasul 1: Întocmirea cererii

  • Pentru a obține accesul la informațiile publice ce nu au fost publicate din oficiu, va trebui să completezi o cerere tip și să respecți conținutul acesteia.
  • Cererea poate fi depusă direct la Centrul pentru Relații cu Publicul (CRP) din cadrul instituției noastre sau poate fi transmisă prin email la: crp@municipiulslobozia.ro sau office@municipiulslobozia.ro

Pasul 2: Transmiterea sau depunerea cererii

Îți punem la dispoziție mai multe modalități de a ne adresa solicitarea ta, după cum urmează:

  • Transmiterea folosind FORMULARUL ON-LINE
  • Depunerea directă la Centrul pentru Relații cu Publicul (CRP)
  • Transmiterea prin Poștă sau Curierat ( Ne poți transmite solicitarea ta prin Poștă la următoarea adresă: Strada EPISCOPIEI Nr. 1, Cod Poștal 920023, Loc. Slobozia, Jud. Ialomița. )
  • Transmiterea prin Email (Ne poți transmite solicitarea ta în format electronic (Scanată) la următoarea adresă de email: crp@municipiulslobozia.ro sau office@municipiulslobozia.ro)
  • Transmiterea prin Fax (Ne poți transmite solicitarea ta prin Fax la următorul număr de telefon: +40 243 212 149. În cazul în care optezi pentru depunerea directă la Centrul pentru Relații cu Publicul (CRP) a cererii tale, vei primi și un număr de înregistrare ce poate fi folosit pentru verificarea stadiului documentului tău pe website-ul nostru: https://www.municipiulslobozia.ro

Pasul 3: Recepționarea sau Ridicarea răspunsului

Îți oferim posibilitatea de a verifica online stadiul documentului depus sau îți stăm la dispoziție telefonic pentru a afla mai multe informații referitor la solicitarea ta.

  • Pentru a verifica online stadiul documentului tău, accesează următorul link: Consultă statusul documentului tău
  • Pentru a afla mai multe informații telefonic referitor la solicitarea ta, te rugăm să ne contactezi la numărul: +40 243 231 401.
  • Pentru a ridica răspunsul solicitării tale, te așteptăm la sediul instituției noastre, situat pe Str. EPISCOPIEI Nr. 1

PROGRAM DE LUCRU CENTRUL PENTRU RELAȚII CU PUBLICUL

LUNIMARȚIMIERCURIJOIVINERI
08:00 – 16:3008:00 – 16:3008:00 – 16:3008:00 – 18:0008:00 – 14:00

RESPONSABIL ACCES INFORMAȚII PUBLICE ȘI RELAȚIA CU MEDIA

Murarasu Cristian Responsabil Presa

Numele meu este Cristian MURĂRAȘU și sunt responsabil cu garantarea accesului tău la documentele de interes public, întocmite și gestionate de către instituția noastră, cât și cu menținerea unei relații reciproc avantajoase cu media și presa locală. Îți voi oferi tot sprijinul necesar pentru a te informa referitor la activitatea pe care o desfășurăm sau pentru a clarifica orice aspect pe care îl consideri ambiguu.

În cazul în care ești în căutarea unui răspuns pentru întrebările sau nelămuririle tale, nu ezita să mă contactezi folosind datele de contact alăturate sau formularul de contact. Împreună cu ceilalți colegi ai mei, vom încerca să îți oferim un răspuns clar și argumentat în baza solicitării tale.

LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

Reglementate conform HCL nr. 33 / 2011, HCL 27/2013 privind aprobarea listelor cu informaţii de interes public ce se comunică din oficiu, precum şi a informaţiilor exceptate de la accesul liber al cetăţenilor

Lista cuprinzând documentele de interes public potrivit Legii nr.544/2001

• Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local al Municipiului Slobozia
• Minutele şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Slobozia
• Dispoziţiile cu carater normativ emise de Primarul Municipiului Slobozia
• Declaraţiile de avere şi interese ale consilierilor locali şi funcţionarilor publici
• Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei Primăriei municipiului şi Consiliului local al Municipiului Slobozia cât şi componenţa nominală a Consiliului Local Slobozia, inclusiv apartenenţa politică.
• Informări întocmite de Primarul Municipiului Slobozia privind starea economică şi socială a municipiului.
• Rapoartele anuale de activitate întocmite de către consilierii municipali precum şi de către viceprimari.
• Bugetul local, bilanţul contabil, contul de execuţie al bugetului local.
• Lista actelor normative potrivit cărora primarul poate constata contravenţii şi aplica sancţiuni.
• Lista împuterniciţilor primarului care pot constata contravenţii şi aplica sancţiuni în domeniile de activitate.
• Lista proceselor verbale de constatare a contravenţiilor.
• Documente privind repartizarea spaţiilor cu destinaţie de locuinţă, prcum şi cu privire la închirierea ori concesionarea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuit.
• Planuri urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planuri urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situaţie şi amplasamentele cu mobilier stradal şi construcţii provizorii.
• Lista certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire eliberate.
• Lista contractelor de concesiune a bunurilor aflate în proprietatea privată a municipiului.
• Activităţile şi locurile în care se poate presta muncă în folosul obştesc, precum şi prezenţa lunară la muncă a beneficiarilor de ajutor social.
• Organizarea concursurilor pentru locurile vacante.
• Informaţii privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite conform hotărârilor Consiliului Local.
• Relaţii de colaborare sau parteneriat cu autorităţi publice din ţară şi străinătate, înfrăţirea cu alte comunităţi din străinătate, programe ale unor vizite bilaterale, informaţii despre oportunităţi de finanţare, despre cum se obţine finanţare de le Uniunea Europeană şi de la alţi finanţatori, proceduri specifice de angajare şi de derulare a programelor de asistenţă pentru pre-aderare; informaţii referitoare la Uniunea Europeană, despre impactul aderării pentru noile state membre ale Uniunii Europene.
• Listele cu ordinea de prioritate privind repartizarea locuinţelor.
• Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor.
• Informaţii publice privind concesionarea serviciilor publice.
• Reglementările locale privind transportul de persoane în regim de TAXI.
• Lista operatorilor de transport taxi şi a taximetriştilor independenţi autorizaţi.
• Lista autovehiculelor taxi autorizate.
• Informaţii privind activitatea cultural-sportivă desfăşurată pe teritoriul municipiului.
• Relaţii cu O.N.G.-urile.
• Informaţii despre programele cu finanţare externă, relaţii cu IMM-urile.

Lista documentelor care se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor

• Informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă face parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii.
• Informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii.
• Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială , precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii.
• Informaţiile cu privire la datele personale, potrivit Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
• Informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare.
• Informaţiile privind proceduri judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces.
• Datele cuprinse în contractele de asistenţă juridică, potrivit legii.
• Datele cuprinse în formularul de cerere şi declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, conform H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
• Informaţiile furnizate şi primite de beneficiarii de servicii sociale, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, când informaţiile confidenţiale pot fi dezvăluite fără acordul beneficiarilor.
• Informaţiile a căror publicitate prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.
• Dosarele de audit public intern, conform prevederilor Ordinului M.F.P. nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare.

Modalități de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate

Aceste modalităţi sunt stipulate în Cap. 3 “Sancţiuni” din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ulterioare, după cum urmează:
ART.21
(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.
(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
ART. 22
(1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 544/2001.
(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
(5) Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru.

RAPOARTE