Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: Copertina la Statia de Epurare – Treapta mecanica ape uzate, Slobozia

U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231401, fax +40 243 212419, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect: „Studiilor de teren(Studiu topografic, studiu geotehnic), Documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor si Studiul de Fezabilitate (S.F.), pentru obiectivul de investitie: Copertina la Statia de Epurare – Treapta mecanica ape uzate, Slobozia” și vă invită să transmiteți ofertă  pentru serviciile menționate anterior.

  1. Codul de clasificare:

79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev. 2);

2. Obiectul achiziției:  –  „Studiilor de teren(Studiu topografic, studiu geotehnic), Documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor si Studiul de Fezabilitate (S.F.), pentru obiectivul de investitie: Copertina la Statia de Epurare – Treapta mecanica ape uzate, Slobozia”;

3. Valoarea estimată: 30.000,00 lei, fără T.V.A.;

4. Modalitatea de atribuire a  achiziției publice: Achiziție directa în baza art.7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 postată pe site-ul www.municipiulslobozia.ro la secțiunea Informații de interes public / Achiziții publice/ Anunțuri achiziții publice;

5. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut;

6. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de servicii;

7. Durata de prestare a serviciilor: 60 zile;

8. Prețul contractului: va fi exprimat în lei, fără T.V.A.;

9. Sursa de finanțare: buget local;

10. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;

11. Data limită de solicitare a clarificărilor: 06.07.2022 ora 15.00;

12.Data limită pentru răspuns clarificări:08.07.2022 ora 14.00;

13.Data limită pentru transmiterea ofertelor : 12.07.2022 ora 16.30;

14. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile;

15. Limba de redactare a ofertei: limba română;

16. Modul de transmitere a ofertelor: Primăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter, Relații cu publicul;

17. Prezentarea ofertei: Oferta se va alcătui într-un exemplar și va fi prezentată în plic închis, însoțit de Formular nr. 1- Scrisoare de înaintare (atașat în afara plicului), completat, în original.

  1. Oferta  va conține următoarele documente:

certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă care să ateste că ofertantul desfășoară activități similare celor care fac obiectul prezentei achiziții, valabil;

– propunerea tehnică elaborată în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să respecte toate cerințele solicitate în caiet de sarcini.

Operatorul economic trebuie să prezinte toate documentele solicitate în caietul de sarcini;

– propunerea financiară din care să reiasă valoarea în lei, fără T.V.A.  a serviciilor prestate; – Formular de ofertă;

declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

declaratie privind evitarea conflictului de interese conform art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Operatorii economici interesați vor transmite ofertele la adresa Primăriei Municipiului Slobozia, Strada Episcopiei nr.1, cod poștal 920023, Slobozia, Judeţul Ialomiţa.

19.Desfășurarea achiziției: Anunțul de publicitate la prezenta achiziție este publicat în SEAP, secțiunea Publicitate Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice / Anunțuri Achiziții Publice.

     Documentația proprie de achiziție (CS, formulare, contract-cadru) sunt atașate prezentului anunț și pot fi descărcate de pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice / Anunțuri Achiziții Publice;20. Alte informații: Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. 0243/231401, int 174, persoana de contact: Nita Mitus, sau la adresa de e-mail: mitus.nita@municipiulslobozia.ro

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *