Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziții Publice: Servicii de Coordonator în materie de Securitate și Sănătate pe durata realizării lucrării pentru obiectivul de investiție: ”CRESTEREA EFICIENTEI ENRGETICE – CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ NICOLAE ROTARU, MUNICIPIUL SLOBOZIA”

U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231401, fax +40 243 212419, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică având ca obiect: servicii de Coordonator în materie de Securitate și Sănătate pe durata realizării lucrării pentru obiectivul de investiție: ”CRESTEREA EFICIENTEI ENRGETICE – CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ NICOLAE ROTARU, MUNICIPIUL SLOBOZIA”, cod proiect C5-B2.1.a-1594 și vă invită să transmiteți ofertă  pentru serviciile menționate anterior.

 1. Codul de clasificare: 71317000-3 Servicii de consultanţă în protecţia contra riscurilor şi în controlul riscurilor (Rev.2);
 • Obiectul achiziției:  servicii de Coordonator în materie de Securitate și Sănătate pe durata realizării lucrării pentru obiectivul de investiție: ”CRESTEREA EFICIENTEI ENRGETICE – CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ NICOLAE ROTARU, MUNICIPIUL SLOBOZIA”, cod proiect C5-B2.1.a-1594;
 • Modalitatea de atribuire a  achiziției publice: Achiziție directă în baza art.7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin postarea anunțului de publicitate pe site-ul www. municipiulslobozia.ro la secțiunea Informații de interes public / Achiziții publice/ Anunțuri achiziții publice și în SEAP  la secțiunea Publicitate Anunțuri;
 • Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de servicii;
 • Valoarea estimată: 24.000 lei, fără T.V.A.;
 • Prețul contractului: va fi exprimat în lei, fără T.V.A., cu acuratețe de două zecimale;
 • Sursa de finanțare: Buget local / Programul National de Redresare si Rezilienta (P.N.R.R.), conform contractului de finanțare nr. 10824 din data de 26.01.2023 – încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,  cod proiect: C5- B2.1.a 1594;
 • Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut;
 • Data limită de solicitare a clarificărilor: 18.06.2024;
 • Data limită pentru răspuns clarificări: 19.06.2024;

11. Data limită pentru transmiterea ofertelor : 21.06.2024, ora 10:00;

12. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile;

13. Limba de redactare a ofertei: limba română;

14. Durata de prestare a serviciilor: conform cap. 4.2 din Caietul de sarcini. Contractul de prestări servicii încetează să producă efecte la data îndeplinirii tuturor obligațiilor de către ambele părți;

15. Modul de transmitere a ofertelor: online la adresa de e-mail: rodica.stoica@municipiulslobozia.ro;

16. Prezentarea ofertei: Documentația va fi transmisă în format electronic (prin e-mail), până la data de 21.06.2024, ora 10:00, la următoarea adresă: rodica.stoica@municipiulslobozia.ro

Pentru a păstra confidențialitatea documentelor transmise și deschiderea acestora numai după expirarea termenului legal de transmitere a ofertelor, recomandăm ca documentele transmise să fie arhivate și protejate cu parolă/cheie de criptare, astfel încât acestea să nu poată fi accesate.

Ulterior, după expirarea termenului de transmitere a ofertelor, veți putea transmite prin e-mail parola sau codul de acces pentru documentele transmite anterior, astfel încât documentele transmise să poată fi accesate/deschise, asigurându-ne astfel că nimeni nu le-a putut accesa anterior expirării termenului de transmitere.

Modalități de criptare/parolare a documentelor transmise: Arhivare ZIP/RAR: Puteți folosi o aplicație gratuită cum ar fi 7-Zip sau Winrar pentru a arhiva documentele și a seta o parolă pentru a le proteja.

Parola va fi transmisă în data de 21.06.2024, între orele 10:00 – 11:00.

În vederea respectării tratamentului egal, în cazul în care parola/cheia de criptare nu este recepționată în perioada solicitată, oferta NU va fi luată în considerare.

 1. Desfășurarea achiziției: Anunțul de publicitate la prezenta achiziție este publicat în SEAP, secțiunea Publicitate Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la secțiunea Informații de interes Public/ Achiziții Publice / Anunțuri Achiziții Publice.
 2. Alte informații. Oferta va conține următoarele documente:

 certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă, care să ateste că ofertantul desfășoară activități similare celor care fac obiectul prezentei achiziții, valabil;

– propunerea tehnică elaborată în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să respecte toate cerințele solicitate în caiet de sarcini. Operatorul economic trebuie să prezinte toate documentele solicitate în caietul de sarcini;

– propunerea financiară din care să reiasă valoarea în lei, fără T.V.A.  a serviciilor prestate; – Formular de ofertă, însoțit de Centralizatorul de prețuri;

Formularele atașate – completate conform situației fiecărui ofertant.

Documentele trebuie prezentate online la adresa de e-mail: rodica.stoica@municipiulslobozia.ro, oferta va fi înaintată într-un exemplar, având menționată achiziția ce face obiectul ofertei, valabile la data depunerii ofertei;

Prezentului anunț atașăm următoarele: Caiet de sarcini, Contract-cadru, formularele, care pot fi descărcate de pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice / Anunțuri Achiziții Publice;19. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40 243 231 401, int. 266, persoana de contact: Stoica Rodica, sau la adresa de e-mail: rodica.stoica@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE:

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *