Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: Servicii de arhivare și arhivare computerizată

U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231401, fax +40 243 212419, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect:

”Servicii de arhivare și arhivare computerizată”

1. Cod de clasificare:

79995100-6 Servicii de arhivare (Rev.2)

72252000-6 Servicii  de arhivare computerizată (Rev.2)

2.Obiectul achiziției: ”Servicii de arhivare și arhivare computerizată”

3.  Valoarea estimată: 130.000,00 lei, fără T.V.A.;

4. Modalitatea de atribuire a achiziției publice: Achiziție directă în baza art.7, alin (5) din Legea nr. 98/2016, prin postarea unui anunț de publicitate pe site-ul www. municipiulslobozia.ro la secțiunea Informații de interes public / Achiziții publice/ Anunțuri achiziții publice, respectiv în SEAP la secțiunea Anunțuri publicitate;

5. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;

6. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de servicii;

7. Durata de prestare a serviciilor: conform caietului de sarcini;

8. Prețul contractului: va fi exprimat în lei, fără T.V.A.;

9. Sursa de finanțare: buget local;

10. Data limită de solicitare a clarificărilor: 19.06.2024

11.Data limită pentru răspuns clarificări:; 20.06.2024

12.Data limită pentru transmiterea ofertelor: 25.06.2024 ORA 16:30

13. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile;

14. Limba de redactare a ofertei: limba română;

15. Modul de transmitere a ofertelor:Documentația va fi transmisă în format electronic, la următoarea adresă: petruta.diaconeasa@municipiulslobozia.ro.

Pentru a păstra confidențialitatea documentelor transmise și deschiderea acestora numai după expirarea termenului legal de transmitere a ofertelor, vă recomandăm să arhivați documentele transmise, protejându-le prin parolă/cheie de criptare, astfel încât acestea să nu poată fi accesate.

Ulterior, după expirarea termenului de transmitere a ofertelor, veți putea transmite prin e-mail parola sau codul de acces pentru documentele transmite anterior, astfel încât documentele transmise să poată fi accesate/deschise, asigurându-ne astfel că nimeni nu le-a putut accesa anterior expirării termenului de transmitere.

Parola va fi transmisă în data de 25.06.2024, intre orele 16:30 – 23:59  În vederea respectării tratamentului egal, în cazul în care parola/cheia de criptare nu este recepționată în perioada solicitată, oferta NU va fi luată în considerare.

Modalități de criptare/parolare a documentelor transmise:

1. Arhivare ZIP/RAR: Puteți folosi o aplicație gratuită cum ar fi 7-Zip sau Winrar pentru a arhiva documentele și a seta o parolă pentru a le proteja.

2. Criptare: Puteți folosi o aplicație gratuită, cum ar fi Encrypto, pentru a cripta documentele înainte de a le transmite prin email.

16. Prezentarea ofertei: Oferta va fi transmisă pe e-mail, având menționată achiziția ce face obiectul ofertei.

17. Oferta  va conține următoarele documente:

1. Cerințe de calificare:

Operatorul economic trebuie să prezinte documentele:

  • Documente doveditoare că obiectul său de activitate este similar cu cel solicitat în caietul de sarcini (copie certificat Registrul Comerțului, extras RC, copie statut);
  • Autorizația valabilă pentru desfășurarea serviciilor solicitate, în copie;
  •  Declarație pe propria răspundere, din care să reiasă că a finalizat cu succes cel puțin un contract similar și/sau va indica un contract de referință;
  • Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că dispune de personalul calificat și echipamentul necesar pentru prestarea serviciilor solicitate;
  • Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că dispune de spațiile și utilajele necesare pentru realizarea serviciilor solicitate în condițiile impuse de unitatea contrantantă;
  • Declarație de conformitate din care să reiasă că ofertantul a implementat și este certificat pentru standardele ISO 9001, ISO 14001 și ISO 27001 sau echivalent;
  • Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că ofertantul respectă cerințele prevăzute de legislația referitoare la protecția muncii, protecția mediului și P.S.I;
  • În cazul subcontractării anumitor servicii, se va prezenta lista cuprinzând subcontractanții, însoțită de acordurile de subcontractare.

2. Propunerea tehnică elaborată în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să respecte toate cerințele solicitate în caiet de sarcini.

– declarațiile de disponibilitate pentru personalul operativ implicat în contract.

3. Propunerea financiară din care să reiasă valoarea în lei, fără T.V.A.  a serviciilor prestate, însoțit de Centralizatorul de prețuri;

18. Desfășurarea achiziției:

Documentația proprie de achiziție (CS, contract-cadru, formulare) sunt atașate prezentului anunț și pot fi descărcate de pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice / Anunțuri Achiziții Publice și din SEAP secțiunea Publicitate Anunțuri.

19. Alte informații: Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40 243 231 401, int. 267, persoana de contact: Diaconeasa Petruța – Liliana, sau la adresa de e-mail: petruta.diaconeasa@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE:

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *