Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotărârea nr. 217 din 14 Octombrie 2021 – CJSU

HOTĂRÂREA NR. 217

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa din data de 14.10.2021, ora 17.30

Având în vedere:

 • Prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Prevederile O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
 • Prevederile H.G.R. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situatii de urgenţă;
 • Prevederile Hotărârii nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
 • Legea 95/2006 actualizată, privind reforma în domeniul sănătăţii;
 • Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1090 din 09.09.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10.10.2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 198 din 09.10.2021;
 • Rata incidenţei cumulată din data de 13.10.2021 a cazurilor la 1000 locuitori, pentru unităţile administrativ teritoriale din judeţul Ialomiţa;
 • Evaluarea riscului epidemiologic în vederea instituirii carantinei zonale în municipiul Slobozia – jud. Ialomița nr. IL-12378 din 13.10.2021;
 • Adresa cu principalele măsuri impuse în municipiul Slobozia, emisa de DSP Ialomița cu nr. IL-12442 din 13.10.2021.

În baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a C.J.S.U. Ialomiţa, coroborat cu art. 2 din Hotărârea nr.1 a C.J.S.U., din 05.03.2020, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa, în data de 14.10.2021, adoptă următoarele:

Art. 1. Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor nevaccinate sunt interzise, cu excepţia motivelor bine justificate, pe baza declaraţiei pe proprie răspundere (se poate redacta şi de mână), legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator.

Art. 2. Se instituie următoarele măsuri obligatorii în localitate:

 1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona menţionată la art. 1;
 2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor nevaccinate şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri; ieşirea persoanelor nevaccinate din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie pe propria răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz;
 3. pentru intervalul orar 5,00—20,00, în interiorul localității, se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:
 4. deplasarea persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19 sau persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, prin prezentarea documentului care atestă trecerea prin boală;
 5. deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
 6. deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;
 7. deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
 8. deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), precum şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
 9. deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă la centrele de transfuzii;
 10. deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 11. deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
 12. deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 13. îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate;
 14. participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
 15. pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
 16. eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi prevăzute de lege;
 17. alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie;
 18. îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;
 19. participarea la activităţi religioase;
 20. deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte

mijloace de transport persoane şi care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei;

 • deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2.
 • pentru intervalul orar 20,00—5,00 circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), b), d), n), p) şi q).
 • pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere;
 • pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil;
 • declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/ locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura, precum şi intervalul orar necesar desfăşurării activităţii;
 • în interiorul localităţilor se interzice circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri.

Art. 3. (1) Măsurile prevăzute la art. 2 nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19;

(2) Măsurile prevăzute la art. 2 nu se aplică persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dar care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea acestora.

Art. 4. în localitate se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru persoanele care se află în tranzit:

 1. se permite tranzitarea localității de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în localitate;
 2. prin planul de măsuri întocmit de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ialomița în colaborare cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ialomița cu sprijinul administraţiei publice locale, se vor stabili căile de circulaţie care tranzitează zona respectivă.

Art. 5. În localitate se instituie următoarele măsuri suplimentare:

 1. se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie în toate spaţiile publice deschise;
 2. activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi rugăciunilor colective, se desfăşoară în afara lăcaşurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne. În interiorul lăcaşurilor de cult, activitatea este permisă cu respectarea condițiilor de 30% din capacitate, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare participant şi cu respectarea regulilor de protecţie sanitară;
 3. slujbele religioase cu caracter privat în lăcaşurile de cult (botezuri, cununii, înmormântări)

se desfăşoară cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare participant şi cu respectarea regulilor de protecţie sanitară;

 • desfăşurarea întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise este permisă cu respectarea condițiilor de 30% din capacitate și doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19 sau persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 prin prezentarea documentului care atestă trecerea prin boală;
 • este permisă organizarea evenimentelor private (nunţi, botezuri, mese festive etc.), anterior programate, în spaţii închise şi/sau deschise cu respectarea condițiilor de 30% din capacitate și doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19 sau persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 prin prezentarea documentului care atestă trecerea prin boală;
 • este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nonalcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi/sau exteriorul clădirilor, respectarea condițiilor de 30% din capacitate și doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19 sau persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 prin prezentarea documentului care atestă trecerea prin boală. Pentru celelalte persoane se permite comercializarea produselor doar în sistem „take-away” (la pachet) şi/sau catering;
 • activităţile de pregătire fizică a sportivilor profesionişti, legitimaţi şi/sau de performanţă în spaţii deschise şi/sau închise se realizează cu respectarea regulilor de protecţie sanitară şi distanţare între participanţi și doar de persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19 sau persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 prin prezentarea documentului care atestă trecerea prin boală. Este permisă participarea copiilor sub 12 ani care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv copiii care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Art. 6. În localitate se interzic următoarele activităţi:

 1. organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spaţii deschise.
 2. organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in;
 • desfăşurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private;
 • organizarea şi desfăşurarea de activităţi în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte;
 • organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spatii închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă;
 • activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, excepţie făcând agenţiile cu sistem loto (bilete jucate în sistem automatizat) şi loz;
 • toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în spaţii închise sau deschise, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea 55/2000, cu modificările și completările ulterioare;
 • organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor şi pieţelor de vechituri în spaţii închise.

Art. 7. (1) Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare până la ora 20.00, cu excepţia farmaciilor şi a stațiilor de distribuţie carburant care pot avea program non-stop. Pentru limitarea aglomerărilor pe final de program, accesul în incinta acestor unități a persoanelor nevaccinate precum și a persoanelor care nu se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, este permis doar până la ora 19.00.

 • Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor pe toată perioada programului de funcționare, la maximum 50% din capacitate, cu respectarea normelor de sănătate publică şi distanţare fizică.
 • în cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoană, cu respectarea normelor de sănătate publică şi distanţare fizică.

Art. 8. Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează localitatea vor putea efectua opriri/porniri doar în staţii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fîe respectate măsurile de distanţare fizică și normele de protecție sanitară.

Art. 9. Direcţia de Sănătate Publică Ialomița va întreprinde următoarele:

 1. analizarea oportunităţilor şi prioritizarea testării persoanelor, transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii;
 2. stabilirea unui calendar pentru dezinfectarea periodică a spaţiilor publice şi urmărirea îndeplinirii acestuia de către unitatea administrativ- teritorială în cauză;
 3. îndrumarea şi implicarea medicilor de familie de pe raza localităţilor în monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate/carantinate la domiciliu şi acordarea asistenţei medicale populaţiei din zona respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienţi oncologici etc.);
 4. supravegherea colectării deşeurilor medicale în cadrul contractual cu cabinetele

medicilor de familie şi asigurarea respectării normelor specifice acestei activităţi.

Art. 10. Direcția de Sănătate Publică Ialomița va întocmi și va aduce la cunosțința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ialomița reevaluarea riscului epidimiologic la nivelul municipiului Slobozia din 7 în 7 zile, în vederea analizării măsurilor adoptate și adaptarea acestora contextului situației epidemiologice.

Art.11. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 15.10.2021.

Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor în drept prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa.

1 Comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *