Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR PENTRU PERIOADELE CANICULARE SAU SECETOASE

  1. Prevenirea incendiilor

În perioadele caniculare sau secetoase, cetățenii si administratorii operatorilor economici/conducătorii instituţiilor de pe raza municipiului Slobozia, sunt obligați să respecte următoarele reguli pentru prevenirea incendiilor, care să cuprindă:

Identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi a lipsei de precipitaţii, urmând a se stabili măsurile de protecţie specifice.

  – Asigurarea şi verificarea zilnică a instalaţiilor de stingere şi a rezervelor de substanţe stingătoare.                                                                                                                                                      – Asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră.                                                                                                                                        – Verificarea utilajelor agricole folosite la recoltarea cerealelor păioase astfel încât să nu constituie surse de aprindere, şi dotarea acestora cu mijloace de primă intervenţie.                                            – Restricţionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau supraîncălziri excesive                                                                                                                                 

– Intensificarea activităţilor cu scop preventiv în zonele cu culturi agricole şi în locuri cu vegetaţie forestieră, mai ales cele frecventate pentru agrement.                                                                    

Este interzisă utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, în zonele afectate de uscăciune avansată, precum şi pe timp de vânt; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicţie, se stabilesc şi se marchează de persoanele în drept.

Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor, în zonele de agrement şi în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi.                                                                                                                                                

Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.                                                                        

– Prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii, aceasta constituind o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor.                                                                                                                                                    

Interzicerea fumatului și a foclului deschis în afara locurilor special amenajate sau aruncarea la întâmplare a țigărilor și a chibriturilor aprinse.                                                                       

Amplasarea depozitelor de combustibili, furaje și plante tehnice se va face la distanțe de siguranță, astfel încât eventualele incendii produse la acestea să nu pericliteze vecinătățile.                      

Depozitarea buteliilor cu gaze petroliere lichefiate se va face într-un loc ferit de căldură și de razele solare, unde nu există materiale combustibile sau explozive, find controlate periodic spre a se constata dacă robinetele lor sunt bine închise.                                                                                               

Verificarea periodică a instalației electrice, folosirea siguranțelor fuzibile dimensionate corespunzător.                                                                                                                                                

Depozitarea furajelor, paielor și a altor materiale combustibile, după posibilități, cât mai departe de casă, bucătării de vară, cuptoare de vară, cuptoare, magazii, etc.                                      

Depozitarea lichidelor inflamabile numai în recipiente metalice, într-un loc ferit de căldură și de razele solare.                                                                                                                                     

II. Perioada caniculară poate fi însoţită de o creştere a numărului incendiilor de vegetaţie şi în special a celor de mirişti, sens în care precizăm următoarele:                                                               

1. Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 195 din 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, este interzisă arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea, în prealabil, a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă. Nerespectarea acestei prevederi legale se sancţionează cu amendă contravenţională al cărei cuantum este cuprins între 3000 – 6000 lei pentru persoane fizice şi respectiv între 25.000 – 50.000 lei persoane juridice.                          

2. Conform Hotărârii Guvernului României nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, efectuarea unor lucrări de arderi a resturilor vegetale fără întrunirea condiţiilor legale şi, respectiv, fără luarea măsurilor de evitare a propagării la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei.                                                                    

3. Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 30/147 din 8 februarie 2010 pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România stabileşte  că nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi respectiv faptul că nu este permisă arderea vegetaţiei pajiştilor permanente.                         

4. În condiţiile în care se obţin aprobările cerute de legislaţia în vigoare, arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor măsuri:

a) condiţii meteorologice fără vânt;                                                                                                      

b) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;                                                

c) izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;                                                                         

d) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;                                                                                         

e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;                                                                                                                        

f) asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;                                                                                                                                                

g) asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;                                                       

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *