Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Invitație pentru selecția partenerilor – Consorțiul regional pentru învățământ dual ”Conect Muntenia”

INVITAȚIE PENTRU SELECȚIA PARTENERILOR – PERSOANE JURIDICE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL RELEVANȚI PENTRU CONSTITUIREA CONSORȚIULUI REGIONAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL ”CONECT MUNTENIA” ȘI DEPUNEREA UNEI CERERI DE FINANȚARE ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE ”PROGRAM – PILOT PENTRU DEZVOLTAREA CONSORȚIILOR REGIONALE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL”

În vederea constituirii Consorțiului regional pentru învățământ dual ”Conect Muntenia” și pentru depunerea unei cereri de finanțare în cadrul apelului de proiecte ”Program – pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual”, Componenta C15: Educație, Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR),

În conformitate cu prevederile:

 • Art. 28 din Ordonanța de urgență 124/2021, privind stabilirea cadrului instituţional si financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare si rezilienţă, precum si pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare si rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare si rezilienţă;
 • Hotărârea 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional si financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare si rezilienţă, precum si pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare si rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare si rezilienţă, cu respectarea principiilor de transparenţă, tratament egal, nediscriminare si utilizarea eficientă a fondurilor publice;
 • Metodologiei privind constituirea Consorţiilor pentru învăţământ dual, aprobată prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 6.216/09.11.2022,
 • Ghidul solicitantului: Proiect-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământul dual aprobat prin OME nr. 6.254 / 2022

UAT Municipiul Slobozia, cu sediul în Municipiul Slobozia, strada Episcopiei,
nr. 1, invită persoanele juridice fără scop patrimonial să se înscrie în procedura de selecție pentru parteneri relevanți care vor desfășura activități relevante pentru scopul Consorțiului în vederea semnării unui Contract de Parteneriat pentru constituirea Consorţiului regional pentru învăţământ dual ”Conect Muntenia” și în vederea depunerii unei cereri de finanţare pentru apelul de proiecte cu titlul: ”Program – pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual”, Componenta C15: Educaţie, Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învăţământul tehnic superior, Investiţia 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorţii regionale şi dezvoltarea şi dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

 1. SCOPUL CONSORȚIULUI

Potrivit art. 2, alin (1) din metodologie: ”Scopul Consorțiului constă în creșterea calității formării elevilor/studenților în raport cu nevoile pieței muncii, prin creșterea numărului de domenii și calificări și de competențe ale pieței muncii, identificate și previzionate, cât și prin asigurarea unui parcurs educațional dual complet pentru elevii înscriși în învățământul dual de nivel preuniversitar.”

În cadrul consorţiilor integrate, elevii şi studenţii pot dobândi calificări de nivel 3 – 8, conform Cadrului Naţional al Calificărilor.

 1. CONSTITUIREA CONSORŢIULUI

Consorţiul pentru învăţământ dual si dezvoltare durabilă este un parteneriat fără personalitate juridică, constituit în baza unui Contract de parteneriat.

Între partenerii consorţiului se va încheia un Contract de parteneriat cu o durată de minimum 15 ani, prin care se organizează consorţiul de învăţământ dual cu denumire proprie, formă de asociere fără scop patrimonial, cu rolul de a participa la dezvoltarea învăţământului profesional dual, cu rute complete, pentru calificări cerute pe piaţa muncii.

Prin consorţiile de învăţământ dual se vor dezvolta campusuri profesionale integrate în care se desfăşoară învăţământul liceal dual şi învăţământul universitar dual şi care reprezintă parte a infrastructurii şcolare, infrastructurii universitare, infrastructurii operatorilor economici şi a partenerilor, pusă la dispoziţia consorţiului pentru procesul de învăţământ, fără scop patrimonial.

Contractul de parteneriat va evidenţia disponibilitatea partenerilor de a susţine prin resurse proprii (umane/ materiale/ financiare), inclusiv prin alocarea de terenuri şi spaţii dotate adecvat, organizarea şi desfăşurarea activităţilor propuse la nivelul consorţiului.

Consorţiile care au semnat Contractul de parteneriat pentru a obţine finanţare în cadrul programului pilot finanţat prin apelul de proiecte, vor solicita avizul de constituire Ministerului Educaţiei (ME), înainte de depunerea cererii de finanţare, conform Metodologiei de constituire a consorţiilor integrate pentru învăţământ dual.

Liderul de parteneriat va asigura coordonarea acţiunilor membrilor consorţiului în procesul de educaţie şi formare profesională a elevilor/studenţilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul entităţilor din cadrul consorţiului.

Deciziile în cadrul consorţiului vor fi asigurate printr-o structură din care fac parte reprezentanţii legali ai tuturor entităţilor partenere. Contribuţiile de tipul resurse proprii (umane/materiale/ financiare), inclusiv prin alocarea de terenuri şi spaţii dotate adecvat, organizarea şi desfăşurarea activităţilor propuse la nivelul consorţiului, vor fi evidenţiate în contractul de parteneriat, însoţite de precizări privind înregistrarea proprietăţii, drepturile de utilizare pe parcursul implementării activităţilor din consorţiu, precum şi dreptul de proprietate asupra acestora după finalizarea parteneriatului.

Mai multe informații despre constituirea Consorțiului puteți regăsi în Metodologie care poate fi accesată la următorul link:

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/PNRR/Consortii_dual/Documente_finale/1_METODOLOGIE_constituire_consortii_dual_2022.pdf

 1. PARTENERII CARE CONSTITUIE CONSORȚIUL

Consorțiul poate avea drept membrii parteneri relevanţi pentru formarea în sistem dual şi angajare sau inserţie pe piaţa muncii, de la nivel naţional sau european, alături de următoarele tipuri de entități obligatorii pentru înființarea acestuia:

 1. instituţii de învăţământ superior de stat/particulare acreditate,
 2. unităţi de învăţământ preuniversitar de stat/particular acreditate,
 3. unităţi administrativ-teritoriale (UAT),
 4. operatori economici.
 1. SCOPUL APELULUI ”PROGRAM – PILOT PENTRU DEZVOLTAREA CONSORȚIILOR REGIONALE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL”

Scopul apelului de proiecte îl reprezintă pilotarea rutei complete de învățământ dual în cadrul unor consorții regionale integrate pentru învățământ dual, denumite în continuare ”Consorții” la plural și ”Consorțiu la singular”. În acest sens, în cadrul prezentului apel de proiecte, se are în vedere dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate care să contribuie la dezvoltarea învățământului profesional, atât prin creșterea numărului de domenii, de calificări și de absolvenți, cât și prin asigurarea unui parcurs educațional pentru elevii înscriși în învățământul dual. De asemenea, se are în vedere crearea premiselor care să permită absolvenților învățământului dual de nivel preuniversitar continuarea studiilor în învățământul universitar. În cadrul Consorțiilor, elevii și studenții pot dobândi calificări de nivel 3 – 8, conform Cadrului Național al Calificărilor.

Mai multe informații despre apel puteți regăsi în Ghid care poate fi accesat la următoarea adresă:

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/PNRR/Consortii_dual/Documente_finale/Ghid_Solicitant_Consortii_Dual.pdf

 • SCOPUL ORGANIZĂRII SELECȚIEI PENTRU PARTENERI RELEVANȚI

Atât funcționarea Consorțiului pentru învățământ dual ”Conect Muntenia”, cât și Programul – pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual presupun o abordare complexă și o arie foarte largă de activități.

Învățământul dual performant are la bază dezvoltarea de parteneriate durabile și funcționale între unitățile de învățământ preșcolar, universități, administrația publică, companii, organizații neguvernamentale. Odată cu instituirea rutelor duale, învățământul profesional și tehnic din România intră într-o nouă etapă de dezvoltare. De pe urma dezvoltării acestui tip de educație vor beneficia atât elevii și sistemul de educație, cât și companiile și economia românească. Este cunoscut faptul că forța de muncă bine pregătită atrage investiții și dezvoltare, astfel încât beneficiile învățământului dual se vor răsfrânge la nivel relevant în întreaga societate.

Pentru reușita demersului este nevoie de implicarea cât mai multor actori sociali care abordează învățământul dual din perspective diferite cu scopul comun de a populariza acest tip de educație și de a participa la dezvoltarea sa.

Astfel, scopul atragerii de parteneri relevanți pentru constituirea Consorțiului pentru învățământ dual ”Conect Muntenia” și pentru depunerea unei cereri de finanțare pentru apelul Program – pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual este de a beneficia de expertiza unui număr cât mai mare de parteneri care acoperă zone diferite de acțiune în sprijinul învățământului dual.

 • TIPURILE DE ACTIVITĂȚI PE CARE LE VOR PUTEA REALIZA PARTENERII RELEVANȚI SELECTAȚI

Prin acest proces de selecție vor fi identificați parteneri care să realizeze următoarele tipuri de activități:

 1. Organizarea de evenimente școlare și universitare
 2. organizarea competițiilor profesionale, concursurilor pe meserii, competițiilor și târgurilor,
 3. vizite tehnice la operatorii economici sau la alte entități economice;
 • Servicii de consiliere și orientare profesională pentru elevi și studenți
 • Servicii de consiliere si orientare profesională pentru elevi si studenții
 • Organizarea de programe de formare personal didactic preuniversitar și universitar și coordonatorii de practică
 • programe de îmbunătățire a competențelor personalului didactic din cadrul entităților partenere și a coordonatorilor de practică
 • Promovarea rutei complete de dual
 • sprijinirea demersurilor de informare și promovare a ofertei de formare profesională;
 • Alte tipuri de activități care susțin procesul didactic din cadrul Consorțiului
 • orice alte activități de susținere a procesului didactic pentru formarea profesională a elevilor și studenților, parteneriate la nivel european etc.;
 • Activități publicitate și informare
 • Activități de publicitate și informare, ce derivă exclusiv din Manualul de identitate vizuală privind operațiunile finanțate din Mecanismul de Redresare și Reziliență definite în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 de instituire a Mecanismului de Redresare și Reziliență, cu modificările și completările ulterioare
 • CRITERII DE ELIGIBILITATE ȘI SELECȚIE
 1. Criterii de eligibilitate eliminatorii
 2. Să fie persoane juridice fără scop patrimonial înființate de minim 3 ani.
 3. Scopul persoanei juridice fără scop patrimonial prevăzut în statut să fie în domeniul educației.
 4. Să nu fie în procedură de lichidare și să nu aibă activitatea suspendată la data semnării Contractului de parteneriat;
 • Criterii de selecție
 • Puntajul minim pentru a fi selectat este de 70 de puncte.

Entitățile interesate să participe la selecție vor depune un dosar cu documentele specificate mai jos până joi, 22.12.2022, ora 14.00. Dosarul poate fi depus prin următoarele modalități:

 1. În format fizic, la Biroul Unic – Biroul Unic – Relații cu publicul din cadrul UAT Municipiul Slobozia, în plic închis, având specificat pe plic: în vederea semnării unui Contract de Parteneriat pentru constituirea Consorţiului regional pentru învăţământ dual ”Conect Muntenia” și în vederea depunerii unei cereri de finanţare pentru apelul de proiecte cu titlul: ”Program pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual”, Componenta C15: Educaţie, Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învăţământul tehnic superior, Investiţia 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorţii regionale şi dezvoltarea şi dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).
 2. În format electronic, la adresa de e-mail: office@municipiulslobozia.ro, având ca subiect la e-mail: Consorțiu regional pentru învățământ dual ”Conect Muntenia”, iar în textul mailului: ”În vederea semnării unui Contract de Parteneriat pentru constituirea Consorţiului regional pentru învăţământ dual ”Conect Muntenia” și în vederea depunerii unei cereri de finanţare pentru apelul de proiecte cu titlul: ”Program pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual”, Componenta C15: Educaţie, Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învăţământul tehnic superior, Investiţia 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorţii regionale şi dezvoltarea şi dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).”
 1. CONŢINUTUL DOSARULUI
 1. Scrisoarea de intenţie din care să reiasă şi vechimea în activitate a partenerului relevant;
 2. Fișa partenerului (Anexa 1);
 3. Prezentarea organizației;
 4. Statutul organizației, inclusive acte adiționale, dacă există;
 5. Încheiere judecătorie;
 6. Extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, eliberat în 2022, însoțit de o declarație pe propria răspundere că de la momentul eliberării și până în prezent nu au mai existat modificări;
 7. Certificat de înregistrare fiscal (CUI);
 8. Bilanţul contabil pentru fiecare din ultimii 3 ani fiscali încheiaţi;
 9. Decizia de împuternicire pentru persoana desemnată să semneze documentele pentru constituirea consorțiului;
 10.  Declaraţie de fidelitate în vederea respectării obligaţiilor rezultate din Contractul de parteneriat (obligaţia de fidelitate pe o durata de minimum 5 ani (Anexa 2);
 11. Certificatul de atestare fiscală, emis în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare precum şi a modelului şi conţinutului acestora; la momentul depunerii dosarului se poate prezenta o Declarație pe propria răspundere că entitatea nu are obligații restante, urmând ca Certificatul să fie depus la dosar până pe data 27.12.2022;
 12. Certificatul de atestare fiscală, emis în conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului finanţelor publice nr. 2052 bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale (in original). Certificatul trebuie să fie însoţit de Anexa privind verificarea eligibilităţii solicitanţilor de fonduri externe nerambursabile emisă în conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administraţiei si internelor si ministrului finanţelor publice, nr. 75/767/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale, în care trebuie să fie precizat că solicitantul se încadrează, la data întocmirii certificatului de atestare fiscală, in următoarea situaţie: „obligaţiile de plată scadente nu depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate in ultimul semestru încheiat”; la momentul depunerii dosarului se poate prezenta o Declarație pe propria răspundere că entitatea nu are obligații restante, urmând ca Certificatul să fie depus la dosar până pe data 27.12.2022;
 13. DERULAREA PROCEDURII DE SELECȚIE

Pentru derularea procedurii de selecţie a partenerilor relevanți va fi stabilită o comisie de evaluare şi selecţie a entităţii/entităţilor partenere, prin Dispoziția Primarului Municipiului Slobozia.

Comisia va analiza informaţiile din dosarele depuse, va evalua şi va stabili partenerul/partenerii selectaţi. Dosarele vor fi analizate în ordinea primirii lor.

 • CALENDARUL DESFĂȘURĂRII SELECȚIEI

Partenerii selectați vor fi informați cu privire la rezultatul selecției, printr-o scrisoare de acceptare transmisă pe e-mail.

DOCUMENTE ATAȘATE:

Anexa 1 – Fișa partenerului

Anexa 2 – Declarație de fidelitate

Anunț selecție parteneri (23.12.2022)

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *