Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ANUNȚ PRIVIND DECLARAREA ȘI ÎNSCRIEREA DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL

Având în vedere prevederile OG nr. 28/2008 privind registrul agricol și ale Ordinului  nr. 25/1.382/37/1.642/14.297/746/20/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind  modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, Primăria Municipiului Slobozia aduce la cunoștința persoanelor fizice și juridice obligația acestora de a declara următoarele date pentru înscrierea în registrul agricol,  astfel :

– între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;

– între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

Persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute mai sus, în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.

În cazul în care  persoanele fizice sau cele juridice nu fac declarațiile la termenele prevăzute mai sus, se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu mențiunea “report din oficiu” la rubrica “semnătura declarantului”.

Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă se poate face numai pe bază de documente anexate la declaraţia făcută sub semnătura capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, sub sancţiunea nulităţii.

 În cazul în care nu există documente, înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă se poate face pe baza declaraţiei date sub semnătura capului gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, sub sancţiunea nulităţii.

Pentru entităţile cu personalitate juridică, datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraţiei dată de reprezentantul legal al unităţii respective, însoţită de documente care atestă dreptul de proprietate sau folosinţă.

ATENȚIE! Obligația de declarare trebuie realizată ori de câte ori intervin modificări cu privire la datele ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *