Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunt de Intenție: PUZ “Construcție Complex Social Bora” – Maxim Gorki Nr. 18B

ANUNŢ DE INTENŢIE

privind elaborarea P.U.Z. – ,,CONSTRUCȚIE COMPLEX SOCIAL BORA

Municipiul Slobozia, strada Maxim Gorki, nr. 18 B

Municipiul Slobozia anunţă intenţia de elaborare a unui plan urbanistic zonal  pe teritoriul administrativ al municipiului Slobozia, județul Ialomița, strada Maxim Gorki, nr. 18 B, care poate reglementa urbanistic zona, în sensul schimbării funcțiunii urbanistice, astfel încât obiectivul de investiție “Complex Social Bora” să se poată edifica pe terenul în suprafață de 3.877mp, identificat prin Cartea funciară nr. 39794 și nr. cadastral 39794, categoria de folosință arabil.

Zona studiată și reglementată prin P.U.Z. are suprafaţa de 10.227,10 mp, din care suprafața de teren de 3.877mp reprezintă parcela propusă spre organizare, pentru a servi ca amplasament pentru Complexul social. Din această suprafață, 2.913,00mp reprezintă suprafața destinată construirii, aceasta fiind suprafața edificabilă pe parcelă.

Se propune prin acestui studiu, realizarea unei cantine sociale cu circa 100 locuri la masă și, eventual, alte funcțiuni specifice unui micro-centru de cartier. Suprafaţa edificabilă totală, reglementată prin P.U.Z. va fi de 2.913,00 mp. Pentru realizarea obiectivului “Cantină socială” (cu circa 100 locuri la masă), este necesară asigurarea unei alcătuiri volumetrice de ansamblu, potrivită vocației zonei urbanistice în care va fi situat obiectivul. În acest mod se vor pune bazele sigure pentru autonomia funcțională și administrativă a tuturor investițiilor viitoare. Cantina socială se va dezvolta cu fațada lungă paralelă cu strada Maxim Gorki, fiind potrivită orientarea fațadelor lungi către Est și către Vest. Regimul de aliniere al construcţiilor se confundă cu limitele suprafeței edificabile stabilite pe parcelă.

Un aliniament la stradă, adică o limită de separare a domeniului edificabil faţă de terenul din domeniul public, aferent circulaţiilor stradale pe Drumul fermei, poate fi stabilit exclusiv pe latura de est a parcelei și acesta se confundă cu limita suprafeței edificabile.

Arealul nu este inclus într-un sit Natura 2000 sau într-o zonă de protecție specială avi-faunistică și nici nu este susceptibilă de a ascunde în subsol sarcini speciale sau vestigii cu valoare istorică deosebită.

          Construcţiile supraterane se vor amplasa în suprafața edificabilă, asigurându-se retragerea minimă de 3,50 m faţă de limitele parcelei, pe toate laturile acesteia, respectându-se reglementările urbanistice. Este interzisă autorizarea amplasării construcţiilor supraterane definitive în exteriorul aliniamentelor definite sau în afara conturului ariei edificabile.

Amplasarea construcţiilor subterane cu scop tehnico-edilitar se poate autoriza în interiorul suprafeței edificabile la distanţă de minim 6,00m faţă de cea mai apropiată fațadă a clădirilor Complexului Social. Este obligatorie asigurarea accesului ocazional carosabil la construcțiile subterane și supraterane cu scop tehnico-edilitar, pentru intervențiile de mentenanță și supraveghere a funcționării. Regimul de înălţime al construcţiilor ce se vor executa în această dezvoltare urbanistică va fi parter + două etaje, cu o înălţime maximă la cornişă de 9,00 m şi, respectiv, o înălţime maximă la coame de 12,00 m.

Clădirile Complexului social pot avea subsol, cota + 0,00 fiind situata la min. 0,45 m peste cota terenului sistematizat al parcelei.

Toate clădirile Complexului social vor fi prevăzute cu fundații la min.1,20 m adâncime, cu respectarea recomandărilor studiului geotehnic efectuat pe terenul de amplasare.

Pentru asigurarea accesibilităţii carosabile şi pietonale la Complexul social propus este necesară amenajarea străzii Maxim Gorki, care, în limitele zonei studiate este împietruită, profilarea ei transversală fiind superficială. De asemenea este necesară extinderea la două fire de circulație a părții carosabile a drumului fermei. La ambele străzi trebuie să se creeze trotuare pietonale, întrucât, la data realizării lucrării, circulația pietonală în întreaga zonă se desfășoară exclusiv pe suprafața carosabilă.

Atât pe strada Maxim Gorki, cât și pe drumul fermei, în zona Complexului social se vor asigura trotuare pietonale cu lățime de minim 1,50m, pe o singură parte a celor două străzi.            Prin P.U.Z. se propune asigurarea unei piste pentru biciclete, care să permită încurajarea alegerii bicicletei ca mijloc sigur și sănătos de deplasare a persoanelor.

Traficul de circulaţie care se derulează pe strada Maxim Gorki este unul de interes local, cu intensitate scăzută. Pe drumul betonat care merge către fermă, traficul vehiculelor este sporadic, condiționat de perioadele în care în fermă se desfășoară activități. Vehiculele care dezvoltă traficul pe cele două străzi sunt diverse, de la vehiculele cu tracțiune animală, până la autovehiculele de tip greu (tiruri și utilaje agricole grele). În volumul acestui trafic local, frecvența cea mai mare în trafic o dețin autoturismele riveranilor și autoutilitarele. Circulația pietonală, cu caracter exclusiv local, se desfășoară către și dinspre centrul orașului, pe aceeași cale ca și circulația vehiculelor, întrucât nu sunt amenajate trotuare marginale dedicate pietonilor.

Indicatori de urbanism în cadrul U.T.R. ”IS”, Centru social: – P.O.T. maxim: 45%; -C.U.T. Maxim 1,20; – Regim de înălţime maxim: P+2 E; – Înălţime maximă la cornişă de 9,00 m şi, respectiv, o înălţime maximă la coame de 12,00 m.

          În temeiul art. 38 al Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, aprobat prin H.C.L. 45/31.03.2011, în perioada 05.01.2022 – 15.01.2022 publicul poate să consulte şi să-şi exprime opinia, în scris, privind documentele complete ale propunerilor P.U.Z. la sediul Primăriei municipiului Slobozia – Relaţii cu publicul, în  intervalul orar destinat preluării documentelor (Luni – Joi: 8,00 – 12,00; Vineri: 8,00 – 12,00). Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului este d-na Grecu Lidia, consilier în cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, etaj II, camera 28, telefon 0243/231401- int. 121.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *