Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț PUZ: Extindere Cladire Biserica, Bld. Chimiei Nr. 17

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal in perioada 03.11.2022 – 13.11.2022
Persoana responsabilâ cu informarea si consultarea publicului, d-na Drăghici Mirela, adresa: Primaria municipiului Slobozia, strada Episcopiei, nr. 1, tel. 0243231401.
Observatiile sunt necesare in vederea stabilirii cerinteIor de elaborare.
Râspunsul la observatiile primite va fi comunicat câtre Primâria municipiului Slobozia tn termen de 10 zile de la Incheierea termenului de primire a observatiiIor.
Etapele preconizate pentru consultarea publicului pânâ la elaborarea planului:
• elaborare propuneri de reglementare;
• obtinere aviz tehnic;
• aprobare P.U.Z. prin Hotârâre de Consiliu Local.

Municipiul Slobozia anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pe teritoriul administrativ al municipiului Slobozia, judetul Ialomita, bulevardul Chimiei, nr.17 care poate reglementa urbanistic zona, in sensul extinderii corpului de cladire existent al bisericii in partea estica, care gazduieste o grñdinita, astfel incat aceasta sa poata sa deserveasca mai bine comunitatea pe terenul in suprafata de 2707 mp, identificat prin cartea funciara nr.39657 si nr. cadastral 39657.

Zona studiata si reglementata prin P.U.Z. are suprafata de 2707 mp, din care suprafata de teren de 2707mp reprezintñ parcela propusñ spre organizare, pentru a servi ca amplasament pentru extinderea corpului de cladire existent.

Se propune prin acest studiu extinderea corpului de cladire existent al bisericii in partea estica, care gazduieste o gradinita, astfel incat aceasta sa poatñ sa deserveasca mai bine comunitatea. Suprafata edificabila totala, reglementata prin P.U.Z. va fi de 2707mp.Zona studiata se afla in intravilan, in partea centrala a localitatii: bd. Chimiei, nr. 17 avand categoria de folosinta curti constructii conform actelor cadastrale.

In aceasta zona exista un cadru construit cu functiune predominant de servicii si locuire care a generat necesitatea pentru existenta functiunii dezvoltate iar in urma interventiei se va urmari augmentarea acestui caracter de servicii (educationale §i spirituale).

Terenul este intr-o zona accesibila la caile rutiere, accesul se poate asigura, pentru toate functiunile, din bulevardul Chimiei / strada Razoare.In zona exista functiunea de locuire, agrement §i servicii cat si cea de zonñ centrala din care face parte §i parcela studiata.

Se propune: extindere cladire existenta, platforme, spatii verzi (atat la sol cat si in ghivece), loc de joaca, circulatii pietonale §i auto, platforma parcare s.a..

In interiorul siturilor, se vor amenaja circulatii carosabile care sa permita irigarea eficienta a terenurilor st accesul facil la platformele dedicate pentru parcaje. Se va prevede aditional si o zona pentru parcarea bicicletelor, circulatie pietonala. Nu exista intersectii cu probleme de trafic sau acces in zona studiata, iar propunerile viitoare vor corela solutiile cu Planul de Mobilitate Urbana Durabila.

Constructia va fi racordata la toate tipurile de retele tehnico-edilitare existente in zona si va avea prevazutñ posibilitatea de racordare la viitoarele retele.Se propune extinderea retelei de energie electrica si realizarea unui post trafo pe parcela beneficiarului conform avizului gestionarului de retea.

Lucrarile de investitii preconizate nu vor aduce nici un prejudiciu din punct de vedere a1 protectiei mediu1ui.Se amplaseaza platforme pentru deseuri menajere pe proprietatea privata si se asigura evacuarea ritmica a de§eurilor.

Cadrul natural este propus a fi imbunatatit prin amenajarea de spatii verzi si loc de joaca pentru copii in proportie de 10% din suprafata totala a proprietatii private. Se propune sporirea procentului de spatiu verde prin realizarea de plantatii in containere impermeabilizate care sa permita plantarea.

Indicatori de urbanism in cadrul P.U.Z. “EXTINDERE CLADIRE BISERICA”: – P.O.T. maxim: 60%; -C.U.T. Maxim 1,80; – Regim de ina1time maxim: P+2.

In temeiul art. 38 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism §i amenajarea teritoriului, aprobat prin H.C.L. 45/31.03.2011, in perioada 03.11.2022- 13.11.2022 publicul poate sa consulte §i sa-§i exprime opinia, in scris, privind documentele complete ale propunerilor P.U.Z. la sediul Primariei municipiului Slobozia — Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor (Luni — Joi: 8.00 – 12.00; Vineri: 8.00 – 12.00). Persoana responsabila cu informarea §i consultarea publicului este d-na Draghici Mirela, consilier in cadrul Serviciului Urbanism §i Amenajarea Teritoriului, etaj II, camera 28, telefon 0243/231401- int. 226.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *