Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț Public: Închiriere locuințe ANL pentru Specialiștii în Sănătate

Primăria municipiului Slobozia vă aduce la cunoștință că termenul limită pentru reactualizarea dosarelor în scopul repartizării unei locuințe pentru specialiștii din sănătate, destinate închirierii, construită din fonduri A.N.L., este data de 29.07.2022.

Reactualizarea dosarelor este necesară pentru întocmirea listei cu ordinea de prioritate valabilă pentru anul 2022 cu ocazia dării în folosință a blocului T6 situat pe str. Viilor nr. 65 A.

Relații suplimentare se pot obține de la Primăria municipiului Slobozia, Serviciul Managementul Serviciilor de Utilități Publice, Biroul Unic nr. 4, telefon 0243231401, interior 127( tasta 8).

Dlui/d-nei __SOLICITANTI LOCUINTE TIP ANL  PENTRU

TINERI SPECIALISTI IN SANATATE_____

Str. ______________________, bl. ______, sc. ______, ap. _____

Loc. _______________________

Vă aducem la cunoştinţă că, în viitorul apropiat se va da în folosință blocul T6 situat pe str. Viilor nr. 65 A, destinat închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 962/2001, art. 15, alin 1 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările și completările ulterioare, este necesar să se întocmească lista de priorități, valabilă pentru anul 2022, în scopul  repartizării locuințelor pentru tineri, destinate exclusiv închirierii, specialiștilor din sănătate, construite din fonduri A.N.L., în Municipiul Slobozia.

 Având în vedere solicitarea dumneavoastră, înregistrată la Primăria Slobozia cu nr _______/___________, pentru evaluarea dosarului și înscrierea în lista de acces, pe lângă criteriul vârstei titularului cererii mai este necesar să se îndeplinească și următoarele condiții:

–  titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia-soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia-trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în municipiul Slobozia;

–  titularul cererii de locuință trebuie să îşi desfăşoare activitatea în municipiul Slobozia.

Având în vedere cele de mai sus, pentru reactualizarea datelor, în cazul în care îndepliniţi criteriile eliminatorii de mai sus, vă rugăm ca, până cel mai târziu la data de 29.07.2022, să vă prezentaţi la Primăria municipiului Slobozia, serviciul managementul serviciilor de utilități publice, Ghișeul Unic nr. 4 din Primărie, cu următoarele documente:

 • copia cărţii de identitate/buletinului de identitate pentru toţi membrii de familie majori;
 • copii ale certificatelor de naştere pentru copiii minori (dacă este cazul);
 • copia documentului din care rezultă că solicitantul de locuinţă are în întreţinere alte persoane (dacă este cazul);
 • acte doveditoare privind starea civilă(certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ, hotărâre de încredinţare minori, ş.a.);
 • document (adeverinţă de salariat) din care să rezulte că titularul cererii îşi desfăşoară activitatea în municipiul Slobozia;
 • in cazul medicilor angajați in Municipiul Slobozia în adeverința de salariat se va menționa în mod obligatoriu, numărul de paturi din spital, specializarea în care activează ( radiologie, interne, chirurgie…….) și categoria în care activează ( medic rezident, medic specialist) ;
 • venitul mediu net lunar/membru de familie ( pentru toți membrii familiei inclusiv pentru minori), pentru ultimele 12 luni (iunie 2021-mai 2022);
 • copia contractului de muncă, certificată conform cu originalul;
 • declaraţie notarială din care să rezulte că, titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia-soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia-trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietatea Primăriei Slobozia sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în municipiul Slobozia;
 • documente din care rezultă situaţia locativă actuală şi suprafaţa locuibilă deţinută (contract de închiriere înregistrat la organele fiscale/contract de comodat/declaraţia proprietarului, copia cărţii funciare a locuinţei sau schiţa acesteia; adeverinţă pentru suprafaţa locuibilă eliberată de SC Urban SA, ş.a.);
 • adeverinţă de la asociaţia de proprietari prin care se atestă numărul de persoane care locuiesc la adresă (pentru persoanele care locuiesc în blocurile de locuinţe) sau copia  paginii din registrul agricol de la Primăria de domiciliu (pentru persoanele care locuiesc la casă), însoţite de copii ale actelor de identitate pentru cei care gospodăresc împreună şi care au domiciliul la adresa respectivă;
 • anchetă socială efectuată de reprezentanţii  Primăriei de domiciliu;
 • dovada medicală valabilă (dacă este cazul), eliberată de medic specialist, care să ateste că boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus;
 • copia diplomei de studii a titularului de cerere pentru ultima şcoală absolvită şi atestată conform legii(certificat de absolvire, şcoală profesională, competenţe, atestat, diplomă de bacalaureat, diplomă de licenţă, adeverinţă de absolvire eliberată conform legii, ş.a);
 • În cazul medicilor se va prezenta și dovada specializării în care activează;
 • copia actelor doveditoare/adeverinţă pentru solicitanţii proveniţi din instituţii de ocrotire socială;
 • copia sentinţei definitive de adopţie sau a documentului care atestă faptul că adoptă copii (dacă este cazul);
 • copia documentului din care rezultă că solicitantul de locuinţă a fost evacuat din casă naţionalizată (dacă este cazul)
 • certificat fiscal de la serviciul Taxe și Impozite, Primaria Slobozia, prin care se atestă că titularul și ceilalți membri ai familiei ( inclusiv minorii ) nu dețin locuință în proprietate în Municipiul Slobozia, județul Ialomița.

Pentru dosarele deja constituite şi pentru care s-au mai prezentat completări se vor prezenta doar documentele care atestă modificările, cu excepţia adeverinţei prin care se atestă că titularul cererii își desfășoară activitatea în Municipiul Slobozia, copia contractului de muncă, a adeverinţei de la asociaţia de proprietari sau de la registrul agricol, a certificatelor fiscale, a anchetei sociale și adeverințelor/documentelor cu venitul net pentru ultimele 12 luni care trebuiesc reînnoite.

În cazul în care nu sunt prezentate, până la data limită sus menţionată, toate documentele solicitate, dosarul va fi considerat incomplet şi nu va fi luat în discuţie la stabilirea listei de priorităţi. Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa la Primăria Slobozia, Ghișeul Unic nr.4 din Primărie  telefon 0243 231401, tasta 8, interior M.S.U.P sau 0733448884.

DOCUMENTE ATAȘATE:

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *