Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Servicii de expertiză tehnică şi financiară a lucrărilor executate la Staţia de captare Chiciu, Judeţul Călăraşi din cadrul proiectului “Dezvoltarea alimentării cu apă a Municipiului Slobozia

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon 0243/231401, fax 0243/212149, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze direct, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Servicii de expertiză tehnică și financiară a lucrărilor executate la Stația de captare Chiciu, Județul Călărași din cadrul proiectului Dezvoltarea alimentării cu apă a Municipiului Slobozia”, și vă invită să transmiteți oferta dvs. pentru servicii de expertiză tehnică și financiară.

1. Codul de clasificare:  CPV: 71319000-7 Servicii de expertiză (Rev.2);

2. Obiectul contractului:Servicii de expertiză tehnică și financiară a lucrărilor executate la Stația de captare Chiciu, Județul Călărași din cadrul proiectului “Dezvoltarea alimentării cu apă a Municipiului Slobozia”;

3. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică: Achiziție Directă;

4. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică;

5. Valoarea estimată: 63.025,00 lei, fără T.V.A.;

6. Prețul este exprimat în lei, fără T.V.A. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului;

7. Sursa de finanțare: Bugetul local.

8. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;

  • Data limită de solicitare a clarificărilor: 23.08.2021, orele 16:00;
  1. Data limită de răspuns solicitare clarificări: 25.08.2021, orele 16:30;

11.Data limită pentru depunerea ofertelor: 27.08.2021, orele 13:00;

12.Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile;

13. Limba de redactare a ofertei: limba română;

  1. Durata de prestare a serviciilor:

Perioada de execuție a obiectivelor contractului va fi de 90 de zile de la data emiterii ordinului de prestare a serviciilor. Prelungirea termenului de execuție a contractului este posibilă numai pe baza unor justificări foarte bine întemeiate și în condițiile punerii de comun acord cu părțile, prin act adițional. Extinderea duratei contractului nu implică modificarea bugetului stabilit.

15.Modul de transmitere a ofertelor: Primăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter, Birou Unic – Relații cu Publicul.

16.Prezentarea ofertei:

Oferta se va alcătui într-un exemplar și va fi prezentată în plic închis, însoțit de Formular nr. 1- Scrisoare de înaintare (atașat în afara plicului), completat, în original, și va conține toate documentele solicitate de Autoritatea Contractantă prin Instrucțiunile către ofertanți.

17.Desfășurarea achiziției:

Invitația de participare la achiziția directă este publicată în  SEAP- Inițieri de proceduri de achiziție – secțiunea Publicitate/ Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, secțiunea Informații de Interes Public/ Achiziții Publice/ Anunțuri achiziții publice.

18.Alte informații – Prezentei invitații, atașăm:

– Caietul de Sarcini,

– Instrucțiuni către ofertanți;

– Formulare;

– Contract-cadru. Acestea pot fi descărcate de la adresa www.municipiulslobozia.ro, secțiunea Informații de Interes Public/ Achiziții Publice/ Anunțuri achiziții publice. 19. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. 0243/231401, int 211, persoana de contact: Jianu Alina – Elena, sau pe adresele de e-mail:  alina.jianu@municipiulslobozia.ro, respectiv office@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *