Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului, achiziție, montaj, punere în funcțiune centrale termice murale, inclusiv instalația termică interioară și instalații de utilizare gaze pentru locuințe aflate în patrimoniul/administrarea Municipiului Slobozia, județul Ialomița

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, județul Ialomita, str. Episcopiei nr. 1, telefon +40 243231401, fax +40 243212149, e-mail office@municipiulslobozia.ro, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr.  98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, vă invită să depuneți ofertă  la achiziția directă descrisă în cele ce urmează.

        1. Obiectul achiziției: „Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului, achiziție, montaj, punere în funcțiune centrale termice murale, inclusiv instalația termică interioară și instalații de utilizare gaze pentru locuințe aflate în patrimoniul/administrarea Municipiului Slobozia, județul Ialomița”;

        2. Coduri CPV: 71321200-6 Servicii de proiectare a sistemelor de încălzire; 39715210-2 Echipament de încălzire centrală; 45331100-7 Lucrări de instalare de echipamente de încălzire centrală; 71631000-0 Servicii de inspectie tehnica;

        3. Valoarea estimată a achiziției: 423.529,00 lei fără T.V.A.;

4. Prețul contractului: va fi exprimat în lei, fără TVA,și nu se va permite ajustarea acestuia;

5. Sursa de finanțare: Bugetul  local;

6. Modalitatea de atribuire: achiziție directă.

        7. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică;

8. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;

        9. Data limită de solicitare a clarificărilor: 25.08.2021;

            10. Data limită de răspuns la solicitările de clarificări: 30.08.2021;         

        11. Data limită pentru depunerea ofertelor: 06.09.2021, orele 16:00;

        12. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile;

        13. Limba de redactare a ofertei: limba română;

        14. Durata de prestare a serviciilor și execuție a lucrărilor: conform contractului;

        15. Modul de transmitere a ofertelor: la sediul Primăriei Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter, Birou Unic – Relații cu publicul.

        16. Prezentarea ofertei:

Oferta va fi depusa într-un exemplar original, în colet sigilat, marcat cu adresa Autorității contractante, denumirea achiziției publice, si cu inscripția „A nu se deschide înainte de data de 06.09.2021, orele 16:00”.

Coletul sigilat si marcat va conține 3 plicuri interioare: Documente de calificare; Propunere tehnica; Propunere financiara.

Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului.

În afara ofertei sigilate se vor prezenta următoarele documente:

– Scrisoare de înaintare (Formular nr. 1);

– Împuternicire scrisa din partea ofertantului (Formular nr. 2).

        17. Desfășurarea achiziției: Anunțul publicitar privind achiziția directă este publicat în SEAP secțiunea de Inițieri proceduri de achiziție – Publicitate-Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, secțiunea Informații de interes public-Achiziții publice-Anunțuri achiziții publice, însoțit de documentația de atribuire aferentă, în vederea depunerii de oferte de către operatorii economici interesați.

        Oferta se va elabora ținând cont de prevederile din Anunțul publicitar și  Documentația de atribuire.

        18. Alte informații            Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. 0243/231401, int 211, persoana de contact: Dumitrașcu Violeta, sau pe adresa de e-mail: violeta.cucoranu@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *