Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: Reabilitare căi de rulare ale transportului public

U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231401, fax +40 243 212419, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect: Servicii de consultanță la pregătirea și depunerea cererii de finanțare a proiectului ,,Reabilitare căi de rulare ale transportului public în Municipiul Slobozia” – Proiect etapizat și vă invită să transmiteți ofertă  pentru serviciile menționate anterior.

  1. Codul de clasificare:

79411000-8 – Servicii generale de consultanta in management (Rev. 2);

  • Obiectul achiziției:  Servicii de consultanță la pregătirea și depunerea cererii de finanțare a proiectului Reabilitare căi de rulare ale transportului public în Municipiul Slobozia” – Proiect etapizat;
  • Valoarea estimată: 6.500,00 lei, fără T.V.A.;
  • Modalitatea de atribuire a  achiziției publice: Achiziție directă în baza art.7 alin (5) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin postarea anunțului de publicitate pe site-ul www. municipiulslobozia.ro la secțiunea Informații de interes public / Achiziții publice/ Anunțuri achiziții publice și în SEAP  la secțiunea Publicitate Anunțuri;
  • Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut;
  • Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de servicii;
  • Durata de prestare a serviciilor: conform punc. 1.3 ,,Perioada de implementare a contractului”, din Caietul de sarcini si a clauzelor contractuale;

8. Prețul contractului: va fi exprimat în lei, fără T.V.A.;

9. Sursa de finanțare: buget local;

10. Data limită de solicitare a clarificărilor: 26.06.2024 ora 14.00;

11.Data limită pentru răspuns clarificări: 27.06.2024 ora 16.30;

12.Data limită pentru transmiterea ofertelor : 03.07.2024 ora 16.00;

13. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile;

14. Limba de redactare a ofertei: limba română;

15. Modul de transmitere a ofertelor: online la adresa de e-mail: mitus.nita@municipiulslobozia.ro;

16. Prezentarea ofertei: Documentația va fi transmisă în format electronic (prin e-mail), până la data de 03.07.2024 ora 16.00, la următoarea adresă: mitus.nita@municipiulslobozia.ro

Pentru a păstra confidențialitatea documentelor transmise și deschiderea acestora numai după expirarea termenului legal de transmitere a ofertelor, vă rugăm să arhivați documentele transmise, protejându-le prin parolă/cheie de criptare, astfel încât acestea să nu poată fi accesate.

Ulterior expirării termenului de transmitere a ofertelor, aveți obligația de a transmite, la aceeași adresă de e-mail, parola/cheia de criptare pentru accesarea acestora, in data 03.07.2024, pană la.ora 23:59.

Modalități de criptare/parolare a documentelor transmise: Arhivare ZIP/RAR: Puteți folosi o aplicație gratuită cum ar fi 7-Zip sau Winrar pentru a arhiva documentele și a seta o parolă pentru a le proteja.

  1. Oferta  va conține următoarele documente:

certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă, care să ateste că ofertantul desfășoară activități similare celor care fac obiectul prezentei achiziții, valabil;

– propunerea tehnică elaborată în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să respecte toate cerințele solicitate în caiet de sarcini.

Operatorul economic trebuie să prezinte toate documentele solicitate în caietul de sarcini;

– propunerea financiară din care să reiasă valoarea în lei, fără T.V.A.  a serviciilor prestate; – Formular de ofertă;

  • Declarațiile de disponibilitate, CV-ul, certificate/atestate/autorizații pentru personalul operativ implicat în contract.

Documentele trebuie prezentate online la adresa de e-mail: mitus.nita@municipiulslobozia.ro, oferta va fi înaintată într-un exemplar, având menționată achiziția ce face obiectul ofertei, valabile la data depunerii ofertei;

18. Desfășurarea achiziției: Anunțul de publicitate la prezenta achiziție este publicat în SEAP, secțiunea Publicitate Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice / Anunțuri Achiziții Publice.

            Documentația proprie de achiziție (CS, Draft contract, formulare) sunt atașate prezentului anunț și pot fi descărcate de pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice / Anunțuri Achiziții Publice;19. Alte informații: Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40 243 231 401, int. 267, persoana de contact: Niță Mituș, sau la adresa de e-mail: mitus.nita@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *