Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: Servicii Management Consorțiul Regional pentru Învățământ Dual CONECT MUNTENIA

U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231401, fax +40 243 212419, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect:

Servicii de management de proiect și asistență de specialitate în vederea implementării proiectului:

”Consorțiul Regional pentru Învățământ Dual CONECT MUNTENIA”

Cod proiect ID – 07

1. Cod de clasificare:

72224000-1 Servicii de consultanţă privind gestionarea proiectelor (Rev. 2)

2.Obiectul achiziției: Servicii de management de proiect și asistență de specialitate în vederea implementării proiectului:

”Consorțiul Regional pentru Învățământ Dual CONECT MUNTENIA”

Cod proiect ID – 07

3.  Valoarea estimată: 40.000,00 lei, fără T.V.A.;

4. Modalitatea de atribuire a achiziției publice: Achiziție directă în baza art.7, alin (5) din Legea nr. 98/2016, prin postarea unui anunț de publicitate pe site-ul www. municipiulslobozia.ro la secțiunea Informații de interes public / Achiziții publice/ Anunțuri achiziții publice, respectiv în SEAP la secțiunea Anunțuri publicitate;

5. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;

6. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de servicii;

7. Durata de prestare a serviciilor: conform caietului de sarcini;

8. Prețul contractului: va fi exprimat în lei, fără T.V.A.;

9. Sursa de finanțare: buget local;

10. Data limită de solicitare a clarificărilor: 26.06.2024;

11.Data limită pentru răspuns clarificări:28.06.2024;

12.Data limită pentru transmiterea ofertelor: 02.07.2024. 0rele 16:30.

13. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile;

14. Limba de redactare a ofertei: limba română;

15. Modul de transmitere a ofertelor:Documentația va fi transmisă în format electronic, la următoarea adresă: petruta.diaconeasa@municipiulslobozia.ro.

Pentru a păstra confidențialitatea documentelor transmise și deschiderea acestora numai după expirarea termenului legal de transmitere a ofertelor, vă recomandăm să arhivați documentele transmise, protejându-le prin parolă/cheie de criptare, astfel încât acestea să nu poată fi accesate.

Ulterior, după expirarea termenului de transmitere a ofertelor, veți putea transmite prin e-mail parola sau codul de acces pentru documentele transmite anterior, astfel încât documentele transmise să poată fi accesate/deschise, asigurându-ne astfel că nimeni nu le-a putut accesa anterior expirării termenului de transmitere.

Parola va fi transmisă în data de 02.07.2024, intre orele 16:30 – 23:59. În vederea respectării tratamentului egal, în cazul în care parola/cheia de criptare nu este recepționată în perioada solicitată, oferta NU va fi luată în considerare.

Modalități de criptare/parolare a documentelor transmise:

1. Arhivare ZIP/RAR: Puteți folosi o aplicație gratuită cum ar fi 7-Zip sau Winrar pentru a arhiva documentele și a seta o parolă pentru a le proteja.

2. Criptare: Puteți folosi o aplicație gratuită, cum ar fi Encrypto, pentru a cripta documentele înainte de a le transmite prin email.

16. Prezentarea ofertei:

Oferta va fi transmisă pe e-mail, având menționată achiziția ce face obiectul ofertei și va conține în mod obligatoriu:

a)Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/ Certificat de înregistrare, din care să rezulte obiectul de activitate sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, conform legislației țării de rezidență a operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. Informațiile cuprinse în certificat/documentul echivalent vor fi reale și valabile la momentul prezentării acestuia.

b)Propunerea tehnică elaborată în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să respecte toate cerințele solicitate în caiet de sarcini.

– declarațiile de disponibilitate pentru personalul operativ implicat în contract.

c) Propunerea financiară din care să reiasă valoarea în lei, fără T.V.A.  a serviciilor prestate;

17. Desfășurarea achiziției:

Documentația proprie de achiziție (CS, contractul de finanțare, Ghidul solicitantului Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual, modificat prin OME nr. 3071/2023, contract-cadru, formulare) sunt atașate prezentului anunț și pot fi descărcate de pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice / Anunțuri Achiziții Publice și din SEAP secțiunea Publicitate Anunțuri.18. Alte informații: Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40 243 231 401, int. 267, persoana de contact: Diaconeasa Petruța – Liliana, sau la adresa de e-mail: petruta.diaconeasa@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *