Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: Servicii Informare și Publicitate Consorțiul Regional pentru Învățământ Dual CONECT MUNTENIA

U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231401, fax +40 243 212419, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică având ca obiect: servicii de informare și publicitate aferente proiectuluiConsorțiul Regional pentru Învățământ Dual CONECT MUNTENIA”, Cod proiect: ID-07 și vă invită să transmiteți ofertă  pentru serviciile menționate anterior.

 1. Codul de clasificare: 79341000-6  Servicii de publicitate(Rev. 2);
 • Obiectul achiziției:  servicii de informare și publicitate aferente proiectuluiConsorțiul Regional pentru Învățământ Dual CONECT MUNTENIA”, Cod proiect: ID-07;
 • Modalitatea de atribuire a  achiziției publice: Achiziție directă în baza art.7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin postarea anunțului de publicitate pe site-ul www.municipiulslobozia.ro la secțiunea Informații de interes public / Achiziții publice/ Anunțuri achiziții publice și în SEAP  la secțiunea Publicitate Anunțuri;
 • Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de servicii;
 • Valoarea estimată: 62.371,01 lei, fără T.V.A.;
 • Prețul contractului: va fi exprimat în lei, fără T.V.A., cu acuratețe de două zecimale;
 • Sursa de finanțare: Programul National de Redresare si Rezilienta (P.N.R.R.), Componenta C15: Educație, Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, Investiția 6: Dezvoltarea a 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale integrate, conform Contractului de finanțare nr. 9777/09.04.2024, nr.  52930/09.04.2024 înregistrat la UAT Municipiul Slobozia;
 • Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut;
 • Data limită de solicitare a clarificărilor: 12.07.2024;
 • Data limită pentru răspuns clarificări: 15.07.2024;

11. Data limită pentru transmiterea ofertelor : 17.07.2024, ora 13:00;

12. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile;

13. Limba de redactare a ofertei: limba română;

14. Durata de prestare a serviciilor: conform cap. 5 din Caietul de sarcini. Contractul de prestări servicii încetează să producă efecte la data îndeplinirii tuturor obligațiilor de către ambele părți;

15. Modul de transmitere a ofertelor: online la adresa de e-mail: rodica.stoica@municipiulslobozia.ro;

16. Prezentarea ofertei: Documentația va fi transmisă în format electronic (prin e-mail), până la data de 17.07.2024, ora 13:00, la următoarea adresă: rodica.stoica@municipiulslobozia.ro

Pentru a păstra confidențialitatea documentelor transmise și deschiderea acestora numai după expirarea termenului legal de transmitere a ofertelor, recomandăm ca documentele transmise să fie arhivate și protejate cu parolă/cheie de criptare, astfel încât acestea să nu poată fi accesate.

Ulterior, după expirarea termenului de transmitere a ofertelor, veți putea transmite prin e-mail parola sau codul de acces pentru documentele transmite anterior, astfel încât documentele transmise să poată fi accesate/deschise, asigurându-ne astfel că nimeni nu le-a putut accesa anterior expirării termenului de transmitere.

Modalități de criptare/parolare a documentelor transmise: Arhivare ZIP/RAR: Puteți folosi o aplicație gratuită cum ar fi 7-Zip sau Winrar pentru a arhiva documentele și a seta o parolă pentru a le proteja.

Parola va fi transmisă în data de 17.07.2024, între orele 13:00 – 15:00.

În vederea respectării tratamentului egal, în cazul în care parola/cheia de criptare nu este recepționată în perioada solicitată, oferta NU va fi luată în considerare.

 1. Desfășurarea achiziției: Anunțul de publicitate la prezenta achiziție este publicat în SEAP, secțiunea Publicitate Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la secțiunea Informații de interes Public/ Achiziții Publice / Anunțuri Achiziții Publice.
 1. Alte informații. Oferta va conține următoarele documente:

 certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă, care să ateste că ofertantul desfășoară activități similare celor care fac obiectul prezentei achiziții, valabil;

– propunerea tehnică elaborată în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să respecte toate cerințele solicitate în caiet de sarcini;

– propunerea financiară din care să reiasă valoarea în lei, fără T.V.A.  a serviciilor prestate; – Formular de ofertă, însoțit de Centralizatorul de prețuri;

Formularele atașate – completate conform situației fiecărui ofertant.

Documentele trebuie prezentate online la adresa de e-mail: rodica.stoica@municipiulslobozia.ro, oferta va fi înaintată într-un exemplar, având menționată achiziția ce face obiectul ofertei, valabile la data depunerii ofertei;

Prezentului anunț atașăm următoarele: Caiet de sarcini, Manualul de identitate vizuală a proiectului (MIV), proiectul de contract și formularele necesare depunerii ofertelor, care pot fi descărcate de pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice / Anunțuri Achiziții Publice;19. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40 243 231 401, int. 266, persoana de contact: Stoica Rodica, sau la adresa de e-mail: rodica.stoica@municipiulslobozia.ro

DOCUMENTE:

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *