Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ANUNȚ DE LICITAŢIE PUBLICĂ: S.C. PETROSERV S.R.L.

 

PETROSERV SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Sat Orboeşti, Comuna Andrăşeşti, jud.  Ialomița,  având  număr  de  ordine  în  Registrul  Comerţului  J21/1032/1994  şi  CUI  6671951,  prin  lichidator judiciar  Consultant  Insolvență  SPRL,  cu sediul  procesual  ales  în  Timișoara,  str.  Daliei, nr.  8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George,  numit  prin  Hotărârea  intermediară  nr.  299  F  din  data  de  19.03.2021  pronunțată  în  dosarul  nr. 1238/98/2019  de  către  Tribunalul  Ialomița,  Secția  Civilă,  anunţă  licitaţie  publică  deschisă,  competitivă,  cu strigare, cu preţ în urcare, pentru VÂNZAREA ÎN BLOC A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE situată în sat Orboești, Comuna Adrășești, jud. Ialomița, nr. cadastral 233, înscrisă în Carte Funciară nr. 4 localitatea Adrășești, Sat Orboești, constituită din 6 construcții reprezentând o fostă stație de carburanți și o clădire nivel P+1 cu funcțiunea de motel, în suprafață totală de 418,95 mp: C1-clădire P+1 în suprafață construită de 148,43 mp, C2-service auto în suprafață construită de 132,56 mp, C3-chiosc în suprafață construită de 34,85 mp, C4-cabină benzinărie P+1 în suprafață construită de 27,35 mp, C5-pompe benzină în suprafață construită  de  5,76  mp  și  C6-rezervor  carburanți  în  suprafață  construită  de  70  mp,  ȘI  A  BUNURILOR MOBILE aflate în patrimoniul societății debitoare Petroserv SRL, la prețul de 50.500 EURO + TVA:

CorpDenumire conform cărții funciareSuprafață construită mp (CF)Suprafață desfășurată mp (estimată)Descriere
C1Clădire P + 1148,43296,86Locuinţă si birouri – Clădire tip mixt – rezidenţialşi birouri cu regim de înălţime P+1E.
C2Service auto132,56132,56Motel – 6 camere (fost Service auto). Clădire tip comercial cu regim de înălţime P.
C3Chiosc34,8534,85Chioşc metalic. Construcţie metalică tip container.
C4Cabină benzinărie27,3527,35Cabină benzinărie. Clădire de tip comercial cu regim de înălţime P.
C5Pompe benzină5,765,76Copertină metalică cu învelitoare din tablă. Fundaţii pompe din beton simplu.
C6Rezervoare carburanți7070Rezervoare carburanţi. Cuvă cu pereţii radierul şi placa din beton armat. În această cuvă sunt montate 3 rezervoare metalice pentru depozitarea carburanţilor având capacitatea totală de cca 100 mc.
Total418,95 mp567,38 mp

BUNURI MOBILE:

Calculator – 2 buc;

Imprimantă – 2 buc;

Sistem transfer date;

Raft prezentare – 8 buc;

Vitrine frigorifice – 3 buc;

Birou – 3 buc;

Automat cafea;

Sistem supraveghere video;

Centrală termică;

Chiuvetă;

Corp măsură standard combustibil;

Scaune rotative – 5 buc;

Paturi – 10 buc;

Televizor – 4 buc;

Noptiera – 8 buc;

Dulap – 4 buc;

Masă – 4 buc;

Aparat aer condiționat – 1 buc;

Casă de marcat.

* Vânzarea în bloc a proprietății imobiliare și a bunurilor mobile se va efectua cu aplicarea taxei pe valoare adăugată.

**  Terenul  în  suprafață  de  4.099,68  mp,  aferent  proprietății  imobiliare  situate  în  sat  Orboești,  Comuna Adrășești,  jud.  Ialomița,  nr.  cadastral  233  înscrisă  în  Carte  Funciară  nr.  4  localitatea  Adrășești,  Sat Orboești,  nu  se  află  în  proprietatea  debitorului  Petroserv  SRL,  acesta  fiind  deținut  de  persoana  fizică Stoian M.

Licitația  publică  va  avea  loc  la  biroul  lichidatorului  judiciar  din  Timișoara,  str.  Daliei,  nr.  8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 10.05.2022 ora 13:00, iar în cazul în care proprietatea imobiliară și bunurile  mobile  nu  vor  fi  valorificate,  licitația  publică  va  fi  reluată,  în  aceleași  condiții,  în  data  de 17.05.2022 ora 13:00, 24.05.2022 ora 13:00, respectiv în data de 31.05.2022 ora 13:00.

Licitaţia  este  publică,  deschisă,  cu  strigare,  fără  preselecție,  care  se  derulează  după  regula  licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1%

– 10% din preţul de pornire al proprietății imobiliare, până la adjudecare.

Preţul de pornire în licitaţie publică a proprietății imobiliare reprezintă 50% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 883136/16.06.2020 întocmit de Cerved Property Services SA, depus la dosarul cauzei nr. 1238/98/2019 aflat pe rolul Tribunalului Ialomița, Secția Civilă.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

oferta de cumpărare şi dovada consemnării garanției de participare la licitația publică de 10% din preţul de  pornire al  propietății imobiliare  și  al  bunurilor mobile (la cursul  valutar  BNR  din data plății), în contul unic de insolvenţă al debitorului Petroserv SRL (CUI 6671951) – cod IBAN RO52BTRLRONCRT0448090803, deschis la Banca Transilvania SA;

dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 800 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al debitorului Petroserv SRL (CUI 6671951) – cod IBAN RO52BTRLRONCRT0448090803, deschis la Banca Transilvania SA;

documentele  care  certifică  identitatea  şi  calitatea  participantului  la  licitație  publică  (prezentate  în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea în bloc prin licitație publică a proprietății imobiliare și a bunurilor mobile descrise mai sus, sunt Hotărârea intermediară nr. 299 F din data de 19.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 1238/98/2019 de către Tribunalul Ialomița, Secția Civilă; Procesul-verbal nr. 2702/28.07.2021 publicat în BPI nr. 13109/02.08.2021 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Petroserv SRL din data de 28.07.2021, ora 10:00, prin care a fost aprobată valorificarea în bloc a proprietății imobiliare și a bunurilor mobile aflate în patrimoniul societății debitoare Petroserv SRL; a fost aprobat tipul de vânzare – licitație publică,  cu  strigare,  fără  preselecție,  care  se  va  derula  după  regula  licitaţiei  competitive  în  paşi  urcători,  a proprietății imobiliare și a bunurilor mobile aflate în patrimoniul societății debitoare Petroserv SRL, respectiv a fost  aprobat  Regulamentul  de  organizare  și  desfășurare  a  licitațiilor  publice  pentru  valorificarea  în  bloc  a proprietății imobiliare situată în sat Orboești, Comuna Adrășești, jud. Ialomița, nr. cadastral 233, înscrisă în Carte Funciară  nr.  4  localitatea  Adrășești,  Sat  Orboești,  constituită  din  6  construcții  reprezentând  o  fostă  stație  de carburanți  și  o  clădire  nivel  P+1  cu  funcțiunea  de  motel,  în  suprafață  totală  de  418,95  mp:  C1-clădire  P+1  în suprafață construită de 148,43 mp, C2-service auto în suprafață construită de 132,56 mp, C3-chiosc în suprafață construită  de  34,85  mp,  C4-cabină  benzinărie  P+1  în  suprafață  construită  de  27,35  mp,  C5-pompe  benzină  în suprafață construită de 5,76 mp și C6-rezervor carburanți în suprafață construită de 70 mp, și a bunurilor mobile aflate în patrimoniul societății debitoare Petroserv SRL; Procesul-verbal nr. 1676/21.04.2022, publicat în BPI nr. 7094/21.04.2022,  conform  căruia  Adunarea  Generală a  Creditorilor  a  aprobat  continuarea  expunerii  pe  piață  și valorificării  în  bloc  a  proprietății  imobiliare  și  a  bunurilor  mobile  aflate  în  patrimoniul  societății  debitoare Petroserv SRL, la prețul de 50% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra proprietății imobiliare și a bunurilor mobile să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; Telefon 0745.267.676; 0752.286.086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL

reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu George

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *