Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI – OPERATORI ECONOMICI

În vederea constituirii Consorțiului Regional/Multiregional pentru învățământ dual și pentru depunerea unei cereri de finanțare în cadrul apelului de proiecte ”Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual”, Componenta C15: Educație, Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR);

În conformitate cu prevederile:

– art. 28 din Ordonanța de urgență 124/2021, privind stabilirea cadrului instituţional si financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare si rezilienţă, precum si pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare si rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare si rezilienţă;

– Hotărârea 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional si financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare si rezilienţă, precum si pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare si rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare si rezilienţă, cu respectarea principiilor de transparenţă, tratament egal, nediscriminare si utilizarea eficientă a fondurilor publice;

– Metodologiei privind constituirea Consorţiilor pentru învăţământ dual, aprobată prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 6.216/09.11.2022,

UAT Municipiul Slobozia, cu sediul în Municipiul Slobozia, strada Episcopiei, nr. 1, demarează procedura de selecție pentru parteneri – agenţi economici – pentru încheierea unui Contract de Parteneriat  pentru constituirea Consorţiului regional/multiregional pentru învăţământ dual si dezvoltare durabilă în vederea depunerii unei cereri de finanţare în cadrul programului: Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Pilonul VI: Politici pentru noua generaţie, Componenta C15: Educaţie, Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învăţământul tehnic superior, Investiţia 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorţii regionale şi dezvoltarea şi dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate.

SCOPUL APELULUI DE PROIECTE

Scopul consorţiilor regionale/multiregionale care vor fi înfiinţate în cadrul acestui program  constă în dezvoltarea învăţământului profesional, atât prin cresterea numărului de domenii, de calificări si de absolvenţi, cât și prin asigurarea unui parcurs educaţional pentru elevii înscriși în învăţământul dual de nivel preuniversitar și crearea premiselor pentru ca aceștia să poată urma programele de învăţământ terţiar.

În cadrul consorţiilor integrate, elevii şi studenţii pot dobândi calificări de nivel 3 – 8, conform Cadrului Naţional al Calificărilor.

Scopul apelului de proiecte este pilotarea rutei complete de învăţământ dual în cadrul unor consorţii regionale integrate pentru învăţământ dual, fiecare fiind constituit obligatoriu din următoarele tipuri de entităţi:

  1. instituţii de învăţământ superior de stat/particulare acreditate,
  2. unităţi de învăţământ preuniversitar de stat/particular acreditate,
  3. unităţi administrativ-teritoriale (UAT),
  4. operatori economici.

La tipurile de entităţi prevăzute mai sus se pot adăuga, după caz, şi alţi parteneri relevanţi pentru formarea în sistem dual şi angajare sau inserţie pe piaţa muncii, de la nivel naţional sau european.

Denumirea generică de operatori economici, utilizată în prezentul anunţ, include operatorii economici, instituţii de interes public, alte organizaţii, persoane juridice, care au calitatea de angajator relevant în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Sunt asimilate operatorilor economici şi organizaţiile care acţionează în numele acestora, respectiv, asociaţii, clustere, consorţii de operatori economici, alte structuri asociative cu personalitate juridică ale operatorilor economici.

CONSTITUIREA CONSORŢIULUI

Consorţiul regional/multiregional pentru învăţământ dual si dezvoltare durabilă este un parteneriat fără personalitate juridică, constituit în baza unui Contract de parteneriat.

Între partenerii consorţiului se va încheia un Contract de parteneriat cu o durată de minimum 15 ani, prin care se organizează consorţiul de învăţământ dual cu denumire proprie, formă de asociere fără scop patrimonial, cu rolul de a participa la dezvoltarea învăţământului profesional dual, cu rute complete, pentru calificări cerute pe piaţa muncii.

Prin consorţiile de învăţământ dual se vor dezvolta campusuri profesionale integrate în care se desfăşoară învăţământul liceal dual şi învăţământul universitar dual şi care reprezintă parte a infrastructurii şcolare, infrastructurii universitare, infrastructurii operatorilor economici şi a partenerilor, pusă la dispoziţia consorţiului pentru procesul de învăţământ, fără scop patrimonial.

Contractul de parteneriat va evidenţia disponibilitatea partenerilor de a susţine prin resurse proprii (umane/ materiale/ financiare), inclusiv prin alocarea de terenuri şi spaţii dotate adecvat, organizarea şi desfăşurarea activităţilor propuse la nivelul consorţiului.

Scopul consorţiului constă în dezvoltarea învăţământului dual centrat pe nevoile pieţei muncii, atât prin creşterea numărului de domenii, de calificări şi de absolvenţi, cât şi prin asigurarea unui parcurs educaţional pentru elevii înscrişi în învăţământul dual de nivel preuniversitar şi crearea premiselor pentru ca aceştia să poată urma programele de învăţământ terţiar.

Denumirea generică de operatori economici, include operatorii economici/instituţii de interes public/alte organizaţii – persoane juridice, care îndeplinesc condiţiile legale referitoare la capacitatea juridică de angajator.

Sunt asimilate operatorilor economici, şi organizaţiile care acţionează în numele acestora (asociaţii/clustere/consorţii de operatori economici/alte structuri asociative cu personalitate juridică ale operatorilor economici) pentru încheierea acordului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor/ studenţilor prin învăţământul dual.

Consorţiile care au semnat Contractul de parteneriat, la nivel regional/multiregional, pentru a obţine finanţare în cadrul programului pilot finanţat prin apelul de proiecte, vor solicita avizul de constituire Ministerului Educaţiei (ME), înainte de depunerea cererii de finanţare, conform Metodologiei de constituire a consorţiilor integrate pentru învăţământ dual.

Liderul de parteneriat va asigura coordonarea acţiunilor membrilor consorţiului în procesul de educaţie şi formare profesională a elevilor/studenţilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul entităţilor din cadrul consorţiului.

Deciziile în cadrul consorţiului vor fi asigurate printr-o structură din care fac parte reprezentanţii legali ai tuturor entităţilor partenere. Contribuţiile de tipul resurse proprii (umane/materiale/ financiare), inclusiv prin alocarea de terenuri şi spaţii dotate adecvat, organizarea şi desfăşurarea activităţilor propuse la nivelul consorţiului, vor fi evidenţiate în contractul de parteneriat, însoţite de precizări privind înregistrarea proprietăţii, drepturile de utilizare pe parcursul implementării activităţilor din consorţiu, precum şi dreptul de proprietate asupra acestora după finalizarea parteneriatului.

CRITERII DE ELIGIBILITATE SI SELECŢIE

Criteriile de eligibilitate pe care operatorii economici trebuie să le îndeplinească pentru a fi selectați ca parteneri în cadrul consorţiului regional integrat pentru învăţământ dual în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare la competiţia din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Pilonul VI: Politici pentru noua generaţie, Componenta C15: Educaţie, Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învăţământul tehnic superior, Investiţia 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorţii regionale şi dezvoltarea şi dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate, sunt disponibile la adresa:

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/PNRR/Consortii_dual/Documente_finale/1_METODOLOGIE_constituire_consortii_dual_2022.pdf

Partenerul/partenerii trebuie să aibă profilul, competenţele, experienţa şi expertiza necesare pentru a pune în aplicare cu succes toate aspectele proiectului, în contextul creării consorţiului, conform prevederilor GHIDULUI SOLICITANTULUI – Program-pilot pentru dezvoltarea consorţiilor integrate pentru învăţământ dual.

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/PNRR/Consortii_dual/Documente_finale/Ghid_Solicitant_Consortii_Dual.pdf

Criterii de eligibilitate

1. Operatorii economici parteneri în Consorţiu trebuie să facă dovada activităţii desfăşurate efectiv de minimum 3 ani în domeniul de pregătire a elevilor/studenţilor;

2. Operatorii economici să nu fie în procedură de reorganizare judiciară, de lichidare judiciară sau administrativă, de faliment sau activitatea comercială să nu fie suspendată la data semnării Contractului de parteneriat;

3. Bunurile care sunt alocate desfăşurării activităţii Consorţiului nu sunt grevate de sarcini, nu fac obiectul unui litigiu, nu sunt în procedură de executare silită şi corespund scopului Consorţiului.

Nr. Crt.CriteriuPunctaj
1.Vechime în domeniul de pregătire a elevilor/ studenților 3-5 ani15
                                                                                                     5-10 ani20
                                                                                              peste 10 ani25
2.Implicare în învățământ dual25
3.Experiență în formarea profesională25
4.Bunuri alocate funcționării consorțiului25

Criterii de selecţie

Depunerea scrisorii de intenție

Entitățile interesate să participe la selecție vor depune o scrisoare oficială de intenție cu mențiunea: ”Pentru selecția de parteneri aferent depunerii unei cereri de finanţare în cadrul PNRR, Pilonul VI, Componenta C15, Reforma 4, Investiţia 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorţii regionale şi dezvoltarea şi dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate”   la Biroul Unic- Relații cu publicul din cadrul UAT Mun. Slobozia, până la data de 06.12.2022, ora 16.30, sau la adresa de e-mail: office@municipiulslobozia.ro.

CONŢINUTUL DOSARULUI

  1. Scrisoarea de intenţie din care să reiasă şi vechimea în activitate a operatorului economic, Anexa 1;
  2.  Fișa partenerului, Anexa 2;

3. Documentele statutare, inclusiv ultimele actele adiţionale, dacă există;

4. Certificatul de înregistrare fiscală/CUI;

5. Bilanţul contabil pentru fiecare din ultimii 3 ani fiscali încheiaţi. Bilanţul contabil trebuie să cuprindă cel puţin: formular 01 „Capitaluri” şi formular 02 „Rezultat patrimonial”. Bilanţul contabil trebuie să fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza căruia funcţionează, trebuie să fie vizibil numărul de înregistrare şi antetul cu datele de identificare complete;

6. Dispoziţia/hotărârea/împuternicirea administratorilor/ administratorului pentru persoana desemnată să semneze documentele în cadrul Consorţiului, după caz;

7. Declaraţie de fidelitate în vederea respectării obligaţiilor rezultate din Contractul de parteneriat (obligaţia de fidelitate pe o durata de minimum 5 ani), Anexa 3;

8. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului care să ateste că organizaţia nu este în stare de faliment sau lichidare, nu are activitatea suspendată, nu este subiectul oricăror proceduri care se referă la astfel de situaţii, sau nu este în orice situaţie analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislaţia şi reglementările naţionale în vigoare;

9. Certificatul de atestare fiscală, emis în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare precum şi a modelului şi conţinutului acestora;

10. Certificatul de atestare fiscală, emis în conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului finanţelor publice nr. 2052 bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale (in original). Certificatul trebuie să fie însoţit de Anexa privind verificarea eligibilităţii solicitanţilor de fonduri externe nerambursabile emisă în conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administraţiei si internelor si ministrului finanţelor publice, nr. 75/767/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale, în care trebuie să fie precizat că solicitantul se încadrează, la data întocmirii certificatului de atestare fiscală, in următoarea situaţie: „obligaţiile de plată scadente nu depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate in ultimul semestru încheiat”.

SELECŢIA PARTENERILOR

Pentru derularea procedurii de selecţie a partenerilor eligibili agenţi economici, va fi stabilită o comisie de evaluare şi selecţie a entităţii/entităţilor partenere, prin Dispoziția Primarului Municipiului Slobozia.

Comisia va analiza informaţiile din cadrul Scrisorii/Scrisorilor de intenţie depuse de operatorul/operatorii economici, va evalua oferta/ofertele şi va stabili partenerul/partenerii selectaţi. Scrisorile de Intenţie vor fi analizate în ordinea primirii lor.

Calendarul procedurii de selecție:

Nr. Crt.EtapaData
1.Publicarea Anunţului de selecţie a partenerilor agenţi economici28.11.2022
2.Lansare apel depunere candidatură29.11.2022
3.Termen limită pentru depunerea candidaturilor06.12.2022 ora 16.30
4.Finalizarea evaluării candidaturilor, inclusiv etapa de clarificări09.12.2022
5.Publicarea Anunţului privind rezultatele procedurii09.12.2022
6.Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor13.12.2022
7.Publicarea Anunţului final privind rezultatele selecţiei după etapa de soluţionare a contestaţiilor15.12.2022

Partenerii selectați vor fi informați cu privire la rezultatul selecției, printr-o scrisoare de acceptare.

DOCUMENTE ATAȘATE:

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *