Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Licitație Publică: Superficie cu titlu oneros asupra terenului aferent – Parc industrial IMM

 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROPRIETARUL:

      MUNICIPIUL SLOBOZIA, cu sediul în municipiul Slobozia, strada Episcopiei, nr. 1,                cod poștal – 920023, C.I.F. – 4365352, cont RO89TREZ39121A300530XXXX deschis la Trezoreria Slobozia, tel. 0243/231401, fax: 0243/212149, e-mail: office@municipiulslobozia.ro

 • INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL SUPERFICIEI:

a)Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de superficie cu titlu oneros:

negociere directă;

b) Tipul contractului pentru care se solicită oferte:

contract de superficie cu titlu oneros asupra terenului aferent – Parc industrial IMM;

c) Licitația publică are ca obiect darea în folosință a unui teren situat în municipiul Slobozia, șoseaua Brăilei, județul Ialomița, împărţit în loturi, după cum urmează:

1 lot de tip S2(5), în suprafață de 4.955,00 mp (nr. cad. 36616);

1 lot de tip S3(2), sublot 2, în suprafață de 3.483,00 mp (nr. cad. 38837);

d) Pe terenul respectiv se vor realiza construcții cu destinația de:

– industrie prelucrătoare, producție, cu posibilitatea concentrării pe diverse industrii de vârf;

– afaceri, în care predomină activitățile financiar-bancare, de consultanță, proiectare, cercetare – dezvoltare, precum și activități de administrare a afacerilor;

– distribuție, în care predomină activitățile de depozitare mărfuri și logistică;

– servicii, în care predomină industriile producătoare de servicii;

– pe lângă activitățile care predomină și care conferă domeniul de specializare al Parcului Industrial IMM Slobozia, în vederea sprijinirii dezvoltării acestor activități, se pot desfășura o serie de servicii conexe și anume: furnizare de utilități, curățenie și pază, servicii comerciale și de alimentație publică, activități hoteliere, servicii de evidență contabilă, asistență în afaceri, servicii de asigurare și altele similare acestora sau în legătură directă cu acestea;

e) Condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească cumulativ potenţialii investitori pentru a fi eligibili sunt următoarele:

 1. Suma investită: minimum 40 EUR/mp (raportată la suprafaţa totală a unităţii pentru care se depune cererea privind intenţia de a investi în Parcul industrial); Prin investiţie se înţelege valoarea construcţiilor finalizate (construcţii cu acoperiş) plus mijloacele fixe (exceptând platformele betonate).
 2. Gradul de ocupare a terenului contractat: construcţii cu acoperiş ridicate pe o suprafaţă de minimum 20% (raportată la suprafaţa totală a unităţii pentru care se depune cererea privind intenţia de a investi în Parcul industrial).
 3. Investiţia să atragă noi locuri de muncă, în termen de 6 luni de la data finalizării investiţiei.

f) Durata sau termenul superficiei – 49 de ani cu posibilitatea de prelungire, conform legii.

g) Taxele aferente constituirii prin act autentic al superficiei, respectiv înscrierii în evidenţele de publicitate imobiliară sunt în sarcina beneficiarilor dreptului de superficie.

 • INFORMAȚII PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE:
 • Relații privind licitația, documentația de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obține de la Primăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, Serviciul Urbanism, etajul 2, camera 29, telefon – 0243/231450, 0243/231501, interior – 122, fax – 0243/212149, începând cu data de 07 septembrie 2022.
 • Cheltuieli de instituire a superficiei pentru:
Lotul de tip S2(5) ( nr. cad. 36616) în suprafață de 4.955,00 mpLotul de tip S3(2) sublot 2, ( nr. cad. 38837) în suprafață de 3.483,00 mp
certificat de urbanism– 56,00 leicertificat de urbanism– 41,00 lei
caiet de sarcini– 100,00 leicaiet de sarcini– 100,00 lei
taxa de participare– 1.293,00 leitaxa de participare– 909,00 lei
garanție de participare– 1.000,00 leigaranție de participare– 1.000,00 lei
TOTAL 2.449,00 leiTOTAL 2.050,00 lei
 • Prețul minim de pornire al licitației – 2,61 lei/mp/an.
 • Criteriul de atribuire al contractului de constituire a dreptului de superficie este                       cel mai mare punctaj.
 • Data limită pentru solicitarea clarificărilor 23 SEPTEMBRIE 2022, orele: 14,00.
 • INFORMAȚII PRIVIND OFERTELE:

Data limită pentru depunerea ofertelor – 27 SEPTEMBRIE 2022 orele 16,30.

 •  Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Slobozia,

strada Episcopiei, nr. 1, biroul unic – relații cu publicul, parter.

 •  Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.
 • DATA ȘI LOCUL LA CARE SE VA DESFĂȘURA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR:

28 SEPTEMBRIE 2022, orele 10,00, la Primăria Municipiului Slobozia,                                                 str. Episcopiei, nr. 1, Sala de consiliu.

 • DENUMIREA, ADRESA ȘI NUMĂRUL DE TELEFON ALE INSTANȚEI COMPETENTE ÎN SOLUȚIONAREA LITIGIILOR APĂRUTE:  

Judecătoria Slobozia, bulevardul Cosminului, nr. 12, cod poștal 920064,               telefon: 0243/236.953, fax 0243/233.666.DATA TRANSMITERII ANUNȚULUI DE LICITAȚIE CĂTRE INSTITUȚIILE ABILITATE SPRE AFIȘARE: 05 SEPTEMBRIE 2022.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *