Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț PUZ: Lotizare pentru locuințe rezidențiale SC LUCMAR IMOBILIARE SRL

INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

Argumentare:

P.U.Z. – ,,LOTIZARE PENTRU LOCUINȚE REZIDENȚIALE, TRAMĂ STRADALĂ, PIETONALĂ ȘI UTILITĂȚI PE CELE 12,5 HA PE CARE S.C. LUCMAR IMOBILIARE S.R.L. LE DEȚINE ÎN PROPRIETATE ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA – Municipiul Slobozia, T357/1, P9

Iniţiator:  S.C. LUCMAR IMOBILIARE S.R.L.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI privind intenţia de elaborare a planului urbanistic zonal în perioada  10.08.2023 – 20.08.2023

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului, d-na Drăghici Mirela,adresa: Primăria municipiului Slobozia, strada Episcopiei, nr. 1, tel. 0243231401.

Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare.

Răspunsul la observaţiile primite va fi comunicat către Primăria municipiului Slobozia în termen de 10 zile de la încheierea termenului de primire a observaţiilor.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la elaborarea planului:

  • elaborare propuneri de reglementare;
  • obţinere aviz tehnic;

ANUNŢ DE INTENŢIE

privind elaborarea P.U.Z. – ,,LOTIZARE PENTRU LOCUINȚE REZIDENȚIALE, TRAMĂ STRADALĂ, PIETONALĂ ȘI UTILITĂȚI PE CELE 12,5 HA PE CARE S.C. LUCMAR IMOBILIARE S.R.L. LE DEȚINE ÎN PROPRIETATE ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA

Municipiul Slobozia, T357/1, P9

Municipiul Slobozia anunţă intenţia de elaborare a unui plan urbanistic zonal  pe teritoriul administrativ al municipiului Slobozia, județul Ialomița, T357/1, P9 care poate reglementa urbanistic zona, în sensul realizării unei zone rezidențiale ce dispune de mai multe tipologii de locuire, funcțiuni conexe și o serie de spații verzi ce completează ambianța, precum și realizarea unui parc fotovoltaic, astfel încât obiectivul de investiție “LOTIZARE PENTRU LOCUINȚE REZIDENȚIALE, TRAMĂ STRADALĂ, PIETONALĂ ȘI UTILITĂȚI PE CELE 12,5 HA PE CARE S.C. LUCMAR IMOBILIARE S.R.L. LE DEȚINE ÎN PROPRIETATE ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA” să se poată edifica pe terenul în suprafață de 125000 mp, identificat prin Cartea funciară nr.32116 și nr. cadastral 32116.

Zona studiată și reglementată prin P.U.Z. are suprafaţa de 125000 mp, din care suprafața de teren de 125000mp reprezintă parcela propusă spre organizare, pentru a servi ca amplasament pentru viitorl cartier rezidențial și pentru parcul fotovoltaic. Din această suprafață, 125000mp reprezintă suprafața destinată construirii, aceasta fiind suprafața edificabilă pe parcelă.

Se propune prin acest studiu realizarea unei zone rezidențiale ce dispune de mai multe tipologii de locuire, funcțiuni conexe și dotări aferente precum școală/grădiniță, spații comerciale  și o serie de spații verzi ce completează ambianța. Dispunerea volumetrică a construcțiilor se raportează la tipologia de locuire. De asemenea se intenționează realizarea unui parc fotovoltaic.

Imobilul care a generat P.U.Z. se află pe DN2A (nr. cadastral 32116), în intravilan, în zona vestică a municipiului Slobozia, într-un parcelar arabil, cu acces la circulația publică DN2A.

 Potențialul de dezvoltare al zonei este dat de resursele de teren ample ce permit o dezvoltare urbană în apropierea municipiului Slobozia și a localității Păltinișu, având accesibilitate bună prin DN 2A(E60) Slobozia-Urziceni.

Terenul are acces se află în intravilanul Municipiului Slobozia, situat la aproximativ 2,4 km vest de Gara Slobozia Veche, respectiv la 3,5 km vest de zona centrală, respectiv la 1,3 km est de locali-tatea Păltinișu. Terenul se află într-o zonă cu folosință agricolă, cu tendințe de urbanizare recente, con-form documentațiilor de urbanism aprobate. Accesul carosabil și pietonal pe lot, se va putea realiza prin circulația publică – bandă de decelerare afer-entă DN2 A la care se vor conecta circulațiile propuse pe terenul studiat. În interiorul zonei de intervenție, paralel cu drumul de exploatare se va propune strada FN1 (profil BB) care irigă terenul N-S. Aceasta va avea un gabarit de 13 m, compus din carosabil 7 m și trotuare de 1,5 m pe fiecare parte, separate de carosabil prin spațiu verde de 1,5m. De asemenea în zona de locuire individuală se propun circulații de tip shared space (circulație folosită comun de autovehicule și pietoni, partea carosabilă și pietonală aflate la același nivel însă departajată prin tipuri diferite de pavaj sau demarcații). Se vor realiza, la marginea părții carosabile, guri de scurgere/șanțuri care să preia apele pluviale rezultate de pe drumul de acces și parcări. Scurgerea apelor pluviale se face prin pante longitudinale și transver-sale către punctele de minim unde se vor realiza guri de scurgere, pentru a fi preluate în sistemul public. Locurile de parcare se vor asigura în afara circulației publice.

 Viitoarele construcții aferente terenului reglementat în prezentul P.U.Z. se vor racorda la rețele de utilități conform studiului de echipare edilitară.

Se propune realizarea unui parc fotovoltaic cu o suprafață aproximativă de 2 hectare.Se vor respecta zonele de siguranță impuse de conducta Transgaz de transport gaze Ø20” Jugureanu – Slobozia ce traversează terenul.Apele pluviale vor fi preluate prin intermediul gurilor de scurgere de canalele dimensionate și la debitele de ploaie din zona respectivă. Apele meteorice se vor colecta in rețeaua de canalizare de tip unitar prevăzută pe străzile noi prevazute si, prin racordarea acestora la rețeaua de canalizare din proximitatea zonei, vor fi transportate catre sta-tia de epurare a orasului.

În zona de studiu nu se află zone naturale protejate. Prin realizarea infrastructurii de canalizare la nivelul imobilului, nu se vor deversa apele uzate direct în corpurile de apă, pe sol sau în pânza freatică. De asemenea, deșeurile menajere și cele rezultate în urma activității desfășurate pe parcelă, vor fi colectate selectiv și preluate de un operator autorizat.

 Prin P.U.Z.-ul în studiu se propun următoarele unități teritoriale de referință:

UTR L1m – Subzona locuire colectivă POT max = 30% CUT max = 1,5 mp A.D.C./ mp teren RH max = P+4E H max = 17 m la cornișă/atic. Funcțiuni admise: • Locuire colectivă• Parcare la sol Funcțiuni admise cu condiționări: • Servicii, spații comerciale amplasate la nivelul parterului

UTR L2m – Subzona locuire individuală POT max = 35% CUT max = 0,7 mp A.D.C./ mp teren RH max = P+1E H max = 7 m la cornișă/atic. Funcțiuni admise: • locuire individuală

UTR CMm – Subzona mixtă POT max = 40% CUT max = 1,2 mp A.D.C./ mp teren RH max = P+2E H max = 14 m la cornișă/atic. Funcțiuni admise: • Educație (școală, grădiniță etc)• Comerț• Servicii

UTR A1 – Parc tehnologic fotovoltaic POT max = 80% (suprafață ocupată de panouri, construcții și dotări aferente)** din care POT max. 10% pentru clădiri administrativeCUT max = 0,9 mp A.D.C./ mp teren pentru panouri fotovoltaice, construcții și dotări aferente** din care CUT max 0,2 mp A.D.C./ mp teren pentru clădiri administrativeRH max = P+1E H max = 7 m la cornișă/atic. Funcțiuni admise: • Panouri fotovoltaice • Construcții administrative • Echipamente tehnice

UTR V1 – Spațiu verde POT max = 10% CUT max = 0,1 RH max = P H max = 4 m la cornișă/atic. Funcțiuni admise: • Spații verzi amenajate

UTR V5 – Spațiu verde de protecție POT max = 10% CUT max = 0,1 RH max = P H max = 4 m la cornișă/atic. Funcțiuni admise: • Perdele verzi de protecție

            În temeiul art. 38 al Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, aprobat prin H.C.L. 45/31.03.2011, în perioada 10.08.2023- 20.08.2023 publicul poate să consulte şi să-şi exprime opinia, în scris, privind documentele complete ale propunerilor P.U.Z. la sediul Primăriei municipiului Slobozia – Relaţii cu publicul, în  intervalul orar destinat preluării documentelor (Luni – Joi: 8,00 – 12,00; Vineri: 8,00 – 12,00). Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului este d-na Drăghici Mirela, consilier în cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, etaj II, camera 28, telefon 0243/231401- int. 226.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *