Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț public privind prelungirea termenului limită pentru actualizarea dosarelor în scopul repartizării loturilor de teren în folosință gratuită, în baza Legii 15/2003

Primăria Municipiului Slobozia aduce la cunoștință publică faptul că termenul limită pentru actualizarea dosarelor în scopul repartizarii loturilor de teren în folosință gratuită, pentru construirea unei locuințe, în baza Legii 15/2003 a fost prelungit până la data de 12.07.2023.

Persoanele eligibile care au dosare depuse sunt rugate să se prezinte cu documente pentru actualizarea datelor până la termenul limită.

Pentru evaluarea și înscrierea dosarelor este necesară întocmirea listei cu ordinea de prioritate. In acest sens, Primaria Municipiului Slobozia a trimis notificări de actualizare a documentelor tuturor cetatenilor care îndeplinesc criteriile eliminatorii si care au depus dosar.

 Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa la Primăria Slobozia, la Ghișeul Unic de la parterul Primăriei, ghișeul nr. 6 sau telefon 0243/231.401, int. 248, 249, 250.

Va reamintim documentele obligatorii pe care le contine dosarul  pentru a putea fi inscris pe lista de prioritate:

    – cerere ( modelul prevăzut în anexa nr.1 la prezentul Regulament) ;

    – copie de pe certificatul de naștere al solicitantului ( și/sau soț/soție, copii, după caz);

           – copie de pe actul de identitate al solicitantului ( și/sau soț/soție, dupa caz);

           – acte doveditoare privind starea civilă (certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ, hotărâre de încredinţare minori, ş.a.);

            – înscris din care să rezulte adoptarea unui/ unor copii din casele de ocrotire socială, (dacă este cazul);

            – copia actelor doveditoare/adeverinţă pentru solicitanţii proveniţi din instituţii de ocrotire socială( daca este cazul);

            –  copia sentinţei definitive de adopţie sau a documentului care atestă faptul că adoptă copii (dacă este cazul);

            –  declarația notarială pe propria răspundere că nu deține sau nu a deținut în proprietate o locuință ori un teren destinat construirii unei locuințe proprietate personală , atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosință a unui teren, cât și în alte localități ( și soț/soție, după caz), ( modelul prevăzut în anexa nr.2 la prezentul Regulament);

      –   document din care să rezulte venitul mediu net lunar/membru de familie  ( inclusiv soț/soție dupa caz), pentru ultimele 12 luni (februarie 2022ianuarie 2023);

      – adeverinţă de la asociaţia de proprietari prin care se atestă numărul de persoane care locuiesc la adresă (pentru persoanele care locuiesc în blocurile de locuinţe)   sau  copia paginii din registrul agricol de la Primăria de domiciliu (pentru persoanele care locuiesc la casă), însoţite de copii ale actelor de identitate pentru cei care gospodăresc împreună şi care au domiciliul la adresa respectivă) ;

      – copia diplomei de studii a titularului de cerere pentru ultima şcoală absolvită şi atestată conform legii(certificat de absolvire, şcoală profesională, competenţe, atestat, diplomă de bacalaureat, diplomă de licenţă, adeverinţă de absolvire eliberată conform legii, ş.a.m.d.);

     – documente din care rezultă situaţia locativă actuală şi suprafaţa locuibilă deţinută (contract de închiriere înregistrat la organele fiscale/contract de comodat/declaraţia proprietarului, copia cărţii funciare a locuinţei sau schiţa acesteia; adeverinţă pentru suprafaţa locuibilă eliberată de SC Urban SA, ş.a.m.d.);

      Pentru dosarele deja constituite şi pentru care s-au mai prezentat completări se vor prezenta doar documentele care atestă modificările, cu excepţia adeverințelor/documentelor cu venitul net pentru ultimele 12 luni,  a adeverinţei de la asociaţia de proprietari sau de la registrul agricol,  care trebuiesc reînnoite.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *