Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție publică: Servicii de  promovare a proiectului “Reabilitarea, modernizarea și conectarea zonei pietonale dintre străzile Ialomiței și Aleea Pieții cu acces la Bulevardul Matei Basarab, la zona extinsă de mobilitate urbană”, Cod SMIS 128391

U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231401, fax +40 243 212419, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică având ca obiect: Servicii de  promovare a proiectului Reabilitarea, modernizarea și conectarea zonei pietonale dintre străzile Ialomiței și Aleea Pieții cu acces la Bulevardul Matei Basarab, la zona extinsă de mobilitate urbană, Cod SMIS 128391

 și vă invită să transmiteți ofertă  pentru serviciile menționate anterior.

 1. Codul de clasificare:

79342200-5 Servicii de promovare (Rev. 2)

 • Obiectul achiziției:  Servicii de  promovare a proiectului Reabilitarea, modernizarea și conectarea zonei pietonale dintre străzile Ialomiței și Aleea Pieții cu acces la Bulevardul Matei Basarab, la zona extinsă de mobilitate urbană,

Cod SMIS 128391

 • Modalitatea de atribuire a  achiziției publice: Achiziție directă în baza art.7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin postarea anunțului de publicitate pe site-ul www. municipiulslobozia.ro la secțiunea Informații de interes public / Achiziții publice/ Anunțuri achiziții publice și în SEAP  la secțiunea Publicitate Anunțuri;
 • Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de servicii;
 • Valoarea estimată: 83.500,00 lei, fără T.V.A.;
 • Prețul contractului: va fi exprimat în lei, fără T.V.A., cu acuratețe de două zecimale;
 • Sursa de finanțare: 85% FEDR, 13% buget național, 2% cofinanțare eligibilă a beneficiarului;
 • Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut;
 • Data limită de solicitare a clarificărilor: 22.09.2023, ora 14.00;
 1. Data limită pentru răspuns clarificări: 25.09.2023, ora 16.00;

11. Data limită pentru transmiterea ofertelor : 27.09.2023, ora 16.00;

12. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile;

13. Limba de redactare a ofertei: limba română;

14. Durata de prestare a serviciilor: 31.12.2023, conform Referatului de necesitate;

15. Modul de transmitere a ofertelor: online la adresa de e-mail: viorel.urse@municipiulslobozia.ro;

16. Prezentarea ofertei: Documentația va fi transmisă în format electronic (prin email), până la data de 27.09.2023, ora 16.00, la următoarea adresă: viorel.urse@municipiulslobozia.ro

Pentru a păstra confidențialitatea documentelor transmise și deschiderea acestora numai după expirarea termenului legal de transmitere a ofertelor, vă rugăm să arhivați documentele transmise, protejându-le prin parolă/cheie de criptare, astfel încât acestea să nu poată fi accesate.

Ulterior, după expirarea termenului de transmitere a ofertelor, veți putea transmite prin email parola sau codul de acces pentru documentele transmite anterior, astfel încât documentele transmise să poată fi accesate/deschise, asigurându-ne astfel că nimeni nu le-a putut accesa anterior expirării termenului de transmitere.

Modalități de criptare/parolare a documentelor transmise: Arhivare ZIP/RAR: Puteți folosi o aplicație gratuită cum ar fi 7-Zip sau Winrar pentru a arhiva documentele și a seta o parolă pentru a le proteja..

 1. Desfășurarea achiziției: Anunțul de publicitate la prezenta achiziție este publicat în SEAP, secțiunea Publicitate Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice / Anunțuri Achiziții Publice.
 1. Alte informații. Oferta va conține următoarele documente:

certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă, care să ateste că ofertantul desfășoară activități similare celor care fac obiectul prezentei achiziții, valabil;

– propunerea tehnică elaborată în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să respecte toate cerințele solicitate în caiet de sarcini.

Operatorul economic trebuie să prezinte toate documentele solicitate în caietul de sarcini;

– propunerea financiară din care să reiasă valoarea în lei, fără T.V.A.  a serviciilor prestate; – Formular de ofertă, însoțit de Centralizatorul de prețuri;

Formularele atașate– completate conform situației fiecărui ofertant.

Documentele trebuie prezentate online la adresa de e-mail: viorel.urse@municipiulslobozia.ro, oferta va fi înaintată într-un exemplar, având menționată achiziția ce face obiectul ofertei, valabile la data depunerii ofertei;

Prezentului anunț atașăm următoarele: C.S., Formulare, M.I.V. , Contract-cadru, care pot fi descărcate de pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice / Anunțuri Achiziții Publice;

19. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40 243 231 401, int. 267, persoana de contact: Urse Viorel, sau la adresa de e-mail: viorel.urse@municipiulslobozia.ro

DOCUMENTE ATAȘATE:

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *