Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție publică: Servicii de expertiză tehnică și rest de executat pentru obiectivul „Extinderea stației de tratare a apei în vederea creșterii gradului de siguranță pentru tratarea apei”

U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231401, fax +40 243 212419, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică având ca obiect: Servicii de EXPERTIZĂ TEHNICĂ SI REST DE EXECUTAT pentru obiectivul de investiții „Extinderea stației de tratare a apei în vederea creșterii gradului de siguranță pentru tratarea apei”,

și vă invită să transmiteți ofertă pentru serviciile menționate anterior.

1.Codul de clasificare:
71319000-7 Servicii de expertiză (Rev. 2)

2.Obiectul achiziției: Servicii de EXPERTIZĂ TEHNICĂ SI REST DE EXECUTAT pentru obiectivul de investiții „Extinderea stației de tratare a apei în vederea creșterii gradului de siguranță pentru tratarea apei”.

3.Modalitatea de atribuire a achiziției publice: Achiziție directă în baza art.7, alin. (7), lit.a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin postarea anunțului de publicitate pe site-ul www. municipiulslobozia.ro la secțiunea Informații de interes public / Achiziții publice/ Anunțuri achiziții publice și în SEAP la secțiunea Publicitate Anunțuri;

4.Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de servicii;

5.Valoarea estimată: 210.084,03 lei, fără T.V.A.;

6.Prețul contractului: va fi exprimat în lei, fără T.V.A., cu acuratețe de două zecimale;

7.Garanția de bună execuție: 10% din valoarea fără TVA a contractului;

8.Sursa de finanțare: Bugetul local;

9.Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut;

10.Data limită de solicitare a clarificărilor: 01.02.2024;

11.Data limită pentru răspuns clarificări: 05.02.2024;

 1. Data limită pentru transmiterea ofertelor : 08.02.2024, ora 15.00;
 2. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile;
 3. Limba de redactare a ofertei: limba română;
 4. Durata de prestare a serviciilor: 60 de zile de la data emiterii ordinului de începere a prestării serviciilor și predarea de către autoritatea contractantă a documentației aferente obiectivului, conform CS;

16.Modul de transmitere a ofertelor: online la adresa de e-mail: viorel.urse@municipiulslobozia.ro;

 1. Prezentarea ofertei: Documentația va fi transmisă în format electronic (prin e-mail), până la data de 08.02.2024, ora 15.00, la următoarea adresă: viorel.urse@municipiulslobozia.ro.
  Pentru a păstra confidențialitatea documentelor transmise și deschiderea acestora numai după expirarea termenului legal de transmitere a ofertelor, vă rugăm să arhivați documentele transmise, protejându-le prin parolă/cheie de criptare, astfel încât acestea să nu poată fi accesate.
  Ulterior, după expirarea termenului de transmitere a ofertelor, veți putea transmite prin e-mail parola sau codul de acces pentru documentele transmite anterior, astfel încât documentele transmise să poată fi accesate/deschise, asigurându-ne astfel că nimeni nu le-a putut accesa anterior expirării termenului de transmitere.
  Parola va fi transmisă în data de 08.02.2024, intre orele 15:00 – 16:30.
  Modalități de criptare/parolare a documentelor transmise: Arhivare ZIP/RAR: Puteți folosi o aplicație gratuită cum ar fi 7-Zip sau Winrar pentru a arhiva documentele și a seta o parolă pentru a le proteja.
 2. Desfășurarea achiziției: Anunțul de publicitate la prezenta achiziție este publicat în SEAP, secțiunea Publicitate Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice / Anunțuri Achiziții Publice.
 3. Alte informații. Oferta va conține următoarele documente:
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă, care să ateste că ofertantul desfășoară activități similare celor care fac obiectul prezentei achiziții, valabil;
 • propunerea tehnică elaborată în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să respecte toate cerințele solicitate în caiet de sarcini.
  Operatorul economic trebuie să prezinte toate documentele solicitate în caietul de sarcini;
 • propunerea financiară din care să reiasă valoarea în lei, fără T.V.A. a serviciilor prestate; – Formular de ofertă, însoțit de Centralizatorul de prețuri;
 • Formularele atașate- completate conform situației fiecărui ofertant.

Documentele trebuie prezentate online la adresa de e-mail: viorel.urse@municipiulslobozia.ro, oferta va fi înaintată într-un exemplar, având menționată achiziția ce face obiectul ofertei, valabile la data depunerii ofertei;
Prezentului anunț atașăm următoarele: C.S., Formulare, Contract-cadru, care pot fi descărcate de pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice / Anunțuri Achiziții Publice;

 1. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40 243 231 401, int. 267, persoana de contact: Urse Viorel, sau la adresa de e-mail: viorel.urse@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE ATAȘATE:

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *