Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție publică: Servicii de elaborare D.A.L.I. pentru obiectivul ”Reabilitare și modernizare Stații Pompare Ape Uzate (S.P.A.U.), în Municipiul Slobozia”

U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231401, fax +40 243 212419, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect: Servicii de elaborare Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiție:”Reabilitare și modernizare Stații Pompare Ape Uzate (S.P.A.U.), în Municipiul Slobozia”

1.Codul de clasificare:

79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2)

71319000-7 Servicii de expertiză(Rev.2);

71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)

2.Obiectul achiziției: Servicii de elaborare Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiție:”Reabilitare și modernizare Stații Pompare Ape Uzate (S.P.A.U.), în Municipiul Slobozia”

3. Valoarea estimată: 226.890,76 lei, fără T.V.A.;

4. Modalitatea de atribuire a achiziției publice: Achiziție directă în baza art.7, alin (5) din Legea nr. 98/2016, prin postarea unui anunț de publicitate pe site-ul www. municipiulslobozia.ro la secțiunea Informații de interes public / Achiziții publice/ Anunțuri achiziții publice, respectiv în SEAP la secțiunea Anunțuri publicitate;

5. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut;

6. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de servicii;

7. Durata de prestare a serviciilor: conform caietului de sarcini;

8. Prețul contractului: va fi exprimat în lei, fără T.V.A.;

9. Sursa de finanțare: buget local;

10. Data limită de solicitare a clarificărilor: 06.03.2024;

11.Data limită pentru răspuns clarificări:07.03.2024;

12.Data limită pentru transmiterea ofertelor: 11.03.2024, ora 16:30.

13. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile;

14. Limba de redactare a ofertei: limba română;

15. Modul de transmitere a ofertelor:Documentația va fi transmisă în format electronic, la următoarea adresă: petruta.diaconeasa@municipiulslobozia.ro

Pentru a păstra confidențialitatea documentelor transmise și deschiderea acestora numai după expirarea termenului legal de transmitere a ofertelor, recomandăm ca documentele transmise să fie arhivate și protejate cu parolă/cheie de criptare, astfel încât acestea să nu poată fi accesate.

Ulterior, după expirarea termenului de transmitere a ofertelor, aveți obligația de a transmite la aceeași adresă de e-mail, parola/cheia de criptare pentru accesarea acestora, până la data  12.03.2024 ora 23:59.

Modalități de criptare/parolare a documentelor transmise:

1. Arhivare ZIP/RAR: Puteți folosi o aplicație gratuită cum ar fi 7-Zip sau Winrar sau orice aplicație similară pentru a arhiva documentele și a seta o parolă pentru a le proteja.

2. Criptare: Puteți folosi o aplicație gratuită, cum ar fi Encrypto sau orice aplicație similară, pentru a cripta documentele înainte de a le transmite prin email.

Atenție: În cazul în care parola/cheia de criptare nu este transmisă în perioada solicitată, oferta NU va fi luată în considerare.

16. Prezentarea ofertei: Oferta va fi transmisă pe e-mail, având menționată achiziția ce face obiectul ofertei și va conține în mod obligatoriu:

 – certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă care să ateste că ofertantul desfășoară activități similare celor care fac obiectul prezentei achiziții, valabil la data depunerii;

– propunerea tehnică elaborată în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să respecte toate cerințele solicitate în caiet de sarcini. Operatorul economic trebuie să prezinte toate documentele solicitate în caietul de sarcini; Pentru experții cheie solicitați se vor prezenta documente suport (recomandări,etc) pentru demonstrarea experienței minime specifice solicitate la cap. 6.1 din Caietul de sarcini.

– propunerea financiară, completare Formular de ofertă atașat, din care să reiasă valoarea în lei, fără T.V.A.  a serviciilor prestate, însoțit de Centralizatorul de prețuri;

– declarațiile de disponibilitate pentru personalul operativ implicat în contract.

18.Desfășurarea achiziției:

Documentația proprie de achiziție (CS, Notă conceptuală,  Tema de proiectare, contract-cadru, formulare) sunt atașate prezentului anunț și pot fi descărcate de pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice / Anunțuri Achiziții Publice și din SEAP secțiunea Publicitate Anunțuri;

19. Alte informații: Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40 243 231 401, int. 267, persoana de contact: Diaconeasa Petruța – Liliana, sau la adresa de e-mail: petruta.diaconeasa@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE ATAȘATE:

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *