Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție publică: Servicii  poștale și de curierat

 1. U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231401, fax +40 243 212419, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect: Servicii poștale și de curierat .”
 2. Codul de clasificare:
  64100000-7 Servicii poştale şi de curierat(Rev.2);
 3. Obiectul achiziției: „Servicii poștale și de curierat.”
  Valoarea estimată: 150.000 lei, fără T.V.A.
 4. Modalitatea de atribuire a achiziției publice: Achiziție publică cu respectarea Procedurii Proprii nr. 72589 / 19.06.2023, în conformitate cu prevederile art.111, alin.(1) din Legea nr. 98/2016, prin postarea unui anunț de publicitate pe site-ul www. municipiulslobozia.ro la secțiunea Informații de interes public / Achiziții publice/ Anunțuri achiziții publice, respectiv în SEAP la secțiunea Anunțuri publicitate;
 5. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut;
 6. Modul de finalizare a achiziției publice: încheierea unui contract de achiziție publică de servicii;
 7. Durata de prestare a serviciilor: conform caietului de sarcini;
 8. Prețul contractului: va fi exprimat în lei, fără T.V.A.;
 9. Sursa de finanțare: buget local;
 10. Data limită de solicitare a clarificărilor: 17.04.2024 ;
 11. Data limită pentru răspuns clarificări: 18.04.2024;
 12. Data limită pentru transmiterea ofertelor 22.04.2024, ora 16:30.
 13. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile;
 14. Limba de redactare a ofertei: limba română;
 15. Modul de transmitere a ofertelor:Documentația va fi transmisă în format electronic, la următoarea adresă: petruta.diaconeasa@municipiulslobozia.ro
  Pentru a păstra confidențialitatea documentelor transmise și deschiderea acestora numai după expirarea termenului legal de transmitere a ofertelor, recomandăm ca documentele transmise să fie arhivate și protejate cu parolă/cheie de criptare, astfel încât acestea să nu poată fi accesate.
  Ulterior, după expirarea termenului de transmitere a ofertelor, aveți obligația de a transmite la aceeași adresă de e-mail, parola/cheia de criptare pentru accesarea acestora, până la data 22.04.2024 ora 23:59.
  Modalități de criptare/parolare a documentelor transmise:
 • Arhivare ZIP/RAR: Puteți folosi o aplicație gratuită cum ar fi 7-Zip sau Winrar sau orice aplicație similară pentru a arhiva documentele și a seta o parolă pentru a le proteja.
 • Criptare: Puteți folosi o aplicație gratuită, cum ar fi Encrypto sau orice aplicație similară, pentru a cripta documentele înainte de a le transmite prin email.
  Atenție: În cazul în care parola/cheia de criptare nu este transmisă în perioada solicitată, oferta NU va fi luată în considerare.

16. Prezentarea ofertei: Oferta va fi transmisă pe e-mail, având menționată achiziția ce face obiectul ofertei și va conține în mod obligatoriu:

 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă care să ateste că ofertantul desfășoară activități similare celor care fac obiectul prezentei achiziții, valabil la data depunerii;
 • propunerea tehnică elaborată în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să respecte cerințele solicitate în caiet de sarcini.
 • propunerea financiară, completare Formular de ofertă atașat, din care să reiasă valoarea în lei, fără T.V.A. a serviciilor prestate, însoțit de Centralizatorul de prețuri.

17. Desfășurarea achiziției:
Documentația proprie de achiziție (CS, contract-cadru, formulare) sunt atașate prezentului anunț și pot fi descărcate de pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice / Anunțuri Achiziții Publice și din SEAP secțiunea Publicitate Anunțuri;

18. Alte informații: Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40 243 231 401, int. 267, persoana de contact: Diaconeasa Petruța – Liliana, sau la adresa de e-mail: petruta.diaconeasa@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE ATAȘATE:

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *