Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Servicii de asistență tehnică – dirigenție de șantier Bazar Municipal

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243231401, fax +40 243 212419, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect Servicii de asistență tehnică – dirigenție de șantier pentru contract de lucrări având ca obiect ,,Execuție lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentrur Clădire Centru Comercial Bazar Slobozia (Bazar Municipal Slobozia) și vă invită să ne transmiteți oferta dvs. pentru serviciile menționate anterior.

 1. Codul de clasificare: CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor (Rev.2);
 2. Obiectul contractului: Servicii de asistență tehnică – dirigenție de șantier pentru contract de lucrări având ca obiect ,,Execuție lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Clădire Centru Comercial Bazar Slobozia (Bazar Municipal Slobozia)”;
 3. Cantitatea: conform caietului de sarcini;
 4. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică: Achiziție publică în baza prevederilor procedurii proprii nr. 42788  / 24.04.2020 postată pe site-ul www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public, Achiziții Publice;
 5. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de prestări servicii;
 6. Valoarea estimată: : 8. 000, 00 lei, fără TVA;
 7. Prețul este exprimat în lei, fără TVA. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului;
 8. Sursa de finanțare: Bugetul local;
 9. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;
 10. Data limită de solicitare a clarificărilor: 12.07.2021;
 11. Data limită de răspuns solicitare clarificări: 14.07.2021;
 12. Data limită pentru depunerea ofertelor: 16.07.2021, ora 13:00;
 13. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile;
 14. Limba de redactare a ofertei: limba română;
 15. Durata de prestare a serviciilor: Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și produce efecte până la încheierea procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor contractate în baza contractului de execuție de lucrări nr. 62651 / 23.06.2021;
 16. Modul de transmitere al ofertelor: Primăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter, camera 20 – Relații cu publicul;
 17. Prezentarea ofertei:

Oferta se va alcătui într-un exemplar și va fi prezentată în plic închis, însoțit de Formular nr. 1- Scrisoare de înaintare (atașat în afara plicului), completat, în original, și va conține:

Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/ Certificat de înregistrare, din care să rezulte obiectul de activitate sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, conform legislației țării de rezidență a operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. Informațiile cuprinse în certificat/documentul echivalent vor fireale și valabile la momentul prezentării acestuia.

 1. Oferta elaborată în baza caietului de sarcini;

 • Propunerea tehnică;
 • Propunerea financiară.

 Formular nr. 2 – Formular de ofertă – se va completa și se va prezenta în original;

 • Autorizație de diriginte de șantier valabilă în domeniile/subdomeniile:
 • Construcții civile, industriale și agricole, cel puțin cod 2.2 (categoria de importanță C);
 • Instalații aferente construcțiilor (categoriile de importanță A, B, C și D) – Instalații electrice, cod. 8.1.
 1. Desfășurarea achiziției: Anunțul de participare la achiziția directă este publicată în SEAP, secțiunea Publicitate – Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public / Achiziții Publice.
 2. Caietul de sarcini și formularele pot fi descărcate de la adresawww.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public/ Achiziții Publice.

 Operatorii economici interesați vor transmite ofertele la adresa Primăriei Municipiului Slobozia, strada Episcopiei nr.1, cod poștal 920023, Slobozia, Judeţul Ialomiţa.

 1. Alte informații: Prezentului anunț atașăm Caietul de sarcini nr. 59648/11.06.2021  și formularele necesare depunerii ofertelor.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. 0243/231401, int 211, persoana de contact: Dobre Ionela Eugenia, sau pe adresa de e-mail; ionela.dobre@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *