Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: Servicii de asistență tehnică / Diriginte de șantier

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243231401, fax +40 243 212419, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect SERVICII DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA DIRIGINTELUI DE ȘANTIER în cadrul Proiectului Sistem inteligent de management al traficului și monitorizare bazat pe soluții inovative ”, în Municipiul Slobozia, cod SMIS 128389 și vă invită să ne transmiteți oferta dvs. pentru serviciile menționate anterior.

 1. Codul de clasificare: CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor (Rev.2);
 2. Obiectul contractului: SERVICII DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA DIRIGINTELUI DE ȘANTIER în cadrul Proiectului „Sistem inteligent de management al traficului și monitorizare bazat pe soluții inovative ”, în Municipiul Slobozia, cod SMIS 128389 ;
 3. Cantitatea: conform caietului de sarcini;
 4. Descrierea contractului: Prestatorul va furniza servicii complete de asistenta tehnica din partea dirigentelui de santier: controlul calităţii, controlul cantităţii, monitorizarea progresului, protecţia muncii, colaborarea cu autoritățile aferente şi alte părţi interesate, controlul costurilor şi administrarea contractuală a contractelor de lucrări. În interesul atingerii obiectivelor stabilite, Prestatorul va trebuie să asigure realizarea următoarelor tipuri de activitati:
 5. Sarcinile de dirigentie de santier in acord cu responsabilitatile dirigintilor de santier prescrise de Ordinul nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, la care se aduga măsurarea cantităților de lucrări real executate, verificarea conformitatii situatiilor de lucrari si asigura certificarii la plata in conformitate cu clauzele referitoare la plati din contractul de lucrari.
 6. Constatarea deficientelor in perioada de garanție si verificarea realizării de către Antreprenor a remedierilor pentru atingerea nivelurilor de performanță și a exigențelor de calitate stabilite prin documentația tehnica de proiectare.
 1. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică: Achiziție publică în baza prevederilor procedurii proprii nr. 42788  / 24.04.2020 postată pe site-ul www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public, Achiziții Publice;
 2. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de prestări servicii;
 3. Valoarea estimată: : 16.694, 57  lei, fără TVA;
 4. Prețul este exprimat în lei, fără TVA. Plățile se vor calcula proporțional cu valoarea certificatelor de plată incheiate de Prestator și sunt condiționate de aprobarea de către Beneficar a rapoartelor scadente în perioada respectiva. Plata serviciilor prestate de catre ofertant se va realiza dupa cum urmează:

a) 90% din valoarea contractului se va achita pe parcursul derulării contractului de execuție,   proporțional cu stadiul fizic realizat, respectiv situații de lucrări confirmate și va fi conditionată de aprobarea rapoartelor dirigintelui de santier pe specialități.

b) 10% din valoarea contractului se va achita după încheierea procesului verbal de recepție finală, după aprobarea Raportului Final.

Preţul prezentului contract nu se modifică în funcţie de valoarea finală a contractului de lucrări. În acestă situație se actualizează doar ponderile/procentele plăților efectuate.;

 1. Sursa de finanțare: 85% FEDR, 13% buget național, 2% cofinanțare eligibilă a beneficiarului;
 2. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;
 3. Data limită de solicitare a clarificărilor: 15.10.2021;
 4. Data limită de răspuns solicitare clarificări: 19.10.2021;
 5. Data limită pentru depunerea ofertelor: 21.10.2021, ora 16:00;
 6. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile;
 7. Limba de redactare a ofertei: limba română;
 8. Durata de prestare a serviciilor: Durata cumulată a serviciului de asistență tehnică va fi de la semnarea Contractului până la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale și acoperă prestațiile de la data înscrisă în Ordinul de începere a serviciilor și până la semnarea procesului – verbal de recepție finală a lucrărilor de execuție, fără obiecțiuni. Această durată cuprinde, atât perioada de execuție a lucrărilor cât și perioada de garanție a execuției lucrărilor. Prestatorul are obligaţia de a-şi adapta programul, în funcţie de progresul activitatilor finantate prin acest Proiect şi în consecinţă în funcţie de tipul de servicii prestate. În cazul în care durata de execuție a lucrărilor se prelungește (indiferent de motiv), durata acestui Contractului de prestare se extinde cu acea perioadă fără încheierea unui act adițional aferent și fara a se modifica pretul contractului  Totodată, pe perioada de derulare a contractului, prestarea serviciilor poate fi suspendata prin Ordin de suspendare si Ordin de reîncepere a prestarii serviciilor emise de Autoritatea Contractantă,  in functie de erorile constate in prezentului contract, pe perioada sistării lucrărilor din diverse motive (pe perioada timpului nefavorabil, emiterea unor dispoziții de șantier, etc.) sau pe perioada emiterii Autorizatiei de construire.  Perioada de prestare a serviciilor nu include perioadele de suspendare.  In situatia unor eventuale modificari ale perioadei de implementare a proiectului, se modifica corespunzator si durata contractului de servicii, fara a se modifica pretul contractului.  Activitățile contractului pot varia pe durata acestuia, acest aspect trebuind să fie luat în considerare de catre prestator în alocarea personalului și pentru a asigura conformitatea cu obiectivele stabilite în caietul de sarcini;
 9. Modul de transmitere al ofertelor: Primăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter, Biroul Unic – Relații cu Publicul;
 10. Prezentarea ofertei:

Oferta se va alcătui într-un exemplar și va fi prezentată în plic închis, însoțit de Formular nr. 1- Scrisoare de înaintare (atașat în afara plicului), completat, în original, și va conține:

Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/ Certificat de înregistrare, din care să rezulte obiectul de activitate sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, conform legislației țării de rezidență a operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. Informațiile cuprinse în certificat/documentul echivalent vor fireale și valabile la momentul prezentării acestuia.

 1. Oferta elaborată în baza caietului de sarcini;

 • Propunerea tehnică;
 • Propunerea financiară.

 Formular nr. 2 – Formular de ofertă – se va completa și se va prezenta în original;

 • Autorizație de diriginte de șantier valabilă în domeniile:
 • Autorizat minim în domeniul 3.3. Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu – de interes local;
 • Autorizat în domeniul 8.1. Instalații electrice;
 • Autorizat în domeniul 8.2. Instalații sanitare și termoventilații.
 1. Desfășurarea achiziției: Anunțul de participare la achiziția directă este publicată în SEAP, secțiunea Publicitate – Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public / Achiziții Publice.
 2. Caietul de sarcini și formularele pot fi descărcate de la adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public/ Achiziții Publice.

 Operatorii economici interesați vor transmite ofertele la adresa Primăriei Municipiului Slobozia, strada Episcopiei nr.1, cod poștal 920023, Slobozia, Judeţul Ialomiţa.

 1. Alte informații: Prezentului anunț atașăm Caietul de sarcini nr. 88870/28.09.2021  și formularele necesare depunerii ofertelor.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. 0243/231401, int 211, persoana de contact: Dobre Ionela Eugenia, sau pe adresa de e-mail; ionela.dobre@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *