Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: Servicii de dirigenție de șantier pentru supravegherea lucrărilor privind ,,Extindere canalizare menajeră strada General Magheru, cartier Bora”.

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243231401, fax +40 243 212419, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect Servicii de dirigenție de șantier pentru supravegherea lucrărilor privind ,,Extindere canalizare menajeră strada General Magheru, cartier Borași vă invită să ne transmiteți oferta dvs. pentru serviciile menționate anterior.

 1. Codul de clasificare:CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor (Rev.2);
 2. Obiectul contractului: Servicii de dirigenție de șantier pentru supravegherea lucrărilor privind ,,Extindere canalizare menajeră strada General Magheru, cartier Bora”;
 3. Cantitatea: conform caietului de sarcini;
 4. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică: Achiziție Directă;
 5. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de prestări servicii;
 6. Valoarea estimată:: 2.800, 00lei, fără TVA;
 7. Prețul este exprimat în lei, fără TVA. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului;
 8. Sursa de finanțare: Bugetul local;
 9. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;
 10. Data limită de solicitare a clarificărilor: 05.11.2021, orele 13:00;
 11. Data limită de răspuns solicitare clarificări: 09.11.2021, orele 16:30;
 12. Data limită pentru depunerea ofertelor: 11.11.2021, orele 16:00;
 13. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile;
 14. Limba de redactare a ofertei: limba română;
 15. Durata de prestare a serviciilor: Data de începere a contractului se stabilește a fi din a doua zi de la semnarea contractului de către ambele părți până la finalizarea lucrărilor, contractul finalizându-se la încheierea procesului verbal de recepție finală, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor;
 16. Modul de transmitere al ofertelor: Primăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter, Birou Unic – Relații cu publicul;
 17. Prezentarea ofertei:

Oferta se va alcătui într-un exemplar și va fi prezentată în plic închis, însoțit de Formular nr. 1 Scrisoare de înaintare (atașat în afara plicului), completat, în original, și va conține:

 1. Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/ Certificat de înregistrare, din care să rezulte obiectul de activitate sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, conform legislației țării de rezidență a operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. Informațiile cuprinse în certificat/documentul echivalent vor fireale și valabile la momentul prezentării acestuia.
 2. Oferta elaborată în baza caietului de sarcini;
 3. Propunerea tehnică elaborată în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Propunerea tehnică trebuie să respecte toate cerințele solicitate în caiet de sarcini;

 • Propunerea financiară din care să reiasă valoarea în lei, fără T.V.A.  a serviciilor

prestate. Formular nr. 2 – Formular de ofertă – se va completa și se va prezenta în original;

 • Autorizație de diriginte de șantier valabilă în domeniile/subdomeniile:

6.1- Lucrări tehnico- edilitare și rețele de apă și canalizare.

 1. Desfășurarea achiziției: Anunțul de participare la achiziția directă este publicat în SEAP, secțiunea Publicitate – Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, secțiunile -Informații de interes public / Achiziții Publice- Anunțuri Achiziții Publice.
 2. Caietul de sarcini și formularele pot fi descărcate de la adresawww.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice- Anunțuri Achiziții Publice.

 Operatorii economici interesați vor transmite ofertele la adresa Primăriei Municipiului Slobozia, strada Episcopiei nr.1, cod poștal 920023, Slobozia, Judeţul Ialomiţa.

 1. Alte informații: Prezentului anunț atașăm Caietul de sarcini nr. 95996/18.10.2021  și formularele necesare depunerii ofertelor.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. 0243/231401, int 211, persoana de contact: Ivancea Cerasela Ioanina, sau pe adresa de e-mail; cerasela.ivancea@municipiulslobozia.ro.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *