Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: Extindere Cimitir Uman Cartier Bora din Municipiul Slobozia

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243231401, fax +40 243 212419, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de lucrări având ca obiect ,,Extindere Cimitir Uman Cartier Bora din Municipiul Sloboziași vă invită să ne transmiteți oferta dvs. pentru lucrările menționate anterior.

 1. Codul de clasificare:

CPV:45111291-4 Lucrări de amenajare a terenului (Rev.2)

45233260-9 Lucrări de construcţii de căi de acces pentru pietoni (Rev.2)

45232150-8 Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă (Rev.2)

34928520-9 Stâlpi de iluminat (Rev.2)

 1. Obiectul contractului:Extindere Cimitir Uman Cartier Bora din Municipiul Slobozia;
 2. Cantitatea: conform caietului de sarcini;
 3. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică: Achiziție directă în conformitate cu art. 43 alin. (1) – (2) din H.G. nr. 395/2016;
 4. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de execuție lucrări;
 5. Valoarea estimată:: 276. 715, 49 lei, fără TVA;
 6. Prețul este exprimat în lei, fără TVA.;
 7. Sursa de finanțare: Bugetul local;
 8. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;
 9. Data limită de solicitare a clarificărilor: 23.12.2021;
 10. Data limită de răspuns solicitare clarificări: 24.12.2021;
 11. Data limită pentru depunerea ofertelor: 28.12.2021, orele 16:00;
 12. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile;
 13. Limba de redactare a ofertei: limba română;
 14. Durata de execuție a lucrărilor: 3 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor de execuție. Durata de executare a lucrărilor este calculată ca perioadă de timp de la momentul transmiterii Ordinului de începere a lucrărilor, dat de Municipiul Slobozia după constituirea garanției de bună execuție de către operatorul economic și până la încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
 15. Modul de transmitere al ofertelor: Primăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter, camera 20 – Relații cu publicul;
 16. Prezentarea ofertei:

Oferta se va alcătui într-un exemplar și va fi prezentată în plic închis, însoțit de Formular nr. 1- Scrisoare de înaintare (atașat în afara plicului), completat, în original, și va conține:

Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/ Certificat de înregistrare, din care să rezulte obiectul de activitate sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, conform legislației țării de rezidență a operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. Informațiile cuprinse în certificat/documentul echivalent vor fireale și valabile la momentul prezentării acestuia.

1.Propunerea tehnică elaborată în baza caietului de sarcini și proiectului tehnic:

 • Graficul de execuție a lucrărilor, detaliat pe fiecare etapă și activitățile aferente fiecărei etape;
 • Prezentarea modalități de asigurare a accesului la specialisții necesari și obligatorii;
 • Memoriu tehnic cu descrierea lucrărilor;
 • Planul de lucru propus – prezentarea metodologiei și a modului de abordare a lucrărilor;
 • Planul de management al mediului al ofertantului, particularizat la nivelul lucrării.
 • Propunere financiară;
 • Formulare și Declarații;
 • Contract-cadru însușit.
 1. Desfășurarea achiziției: Anunțul de participare la achiziția directă este publicată în SEAP, secțiunea Publicitate – Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public / Achiziții Publice.
 2. Caietul de sarcini și formularele pot fi descărcate de la adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public/ Achiziții Publice.

 Operatorii economici interesați vor transmite ofertele la adresa Primăriei Municipiului Slobozia, strada Episcopiei nr.1, cod poștal 920023, Slobozia, Judeţul Ialomiţa.

 1. Alte informații: Prezentului anunț atașăm Caietul de sarcini nr. 116400/13.12.2021, Proiectul Tehnic,   formularele, declarațiile necesare depunerii ofertelor și contractul-cadru.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. 0243/231401, int 211, persoana de contact: Ivancea Cerasela Ioanina, sau pe adresa de e-mail: cerasela.ivancea@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *