Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: Servicii de proiectare pentru faza D.A.L.I. la obiectivul de investiții “Modernizare Parc E14”

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243231401, fax +40 243 212419, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect Servicii de proiectare pentru faza D.A.L.I. la obiectivul de investiții “Modernizare Parc E14” și vă invită să ne transmiteți oferta dvs. pentru serviciile menționate anterior.

 1. Codul de clasificare: CPV: 71220000-6 Servicii de proiectare arhitecturală (Rev.2);

CPV: 71332000-4 Servicii de inginerie geotehnica (Rev.2);

CPV: 71335000-5 – Studii tehnice (Rev.2);;

 1. Obiectul contractului: Servicii de proiectare pentru faza D.A.L.I. la obiectivul de investiții “Modernizare Parc E14”
 2. Cantitatea: conform caietului de sarcini;
 3. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică: Achiziție Directă;
 4. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de prestări servicii;
 5. Valoarea estimată: 31.500,00 lei, fără TVA;
 6. Prețul este exprimat în lei, fără TVA. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului;
 7. Sursa de finanțare: Bugetul local;
 8. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;
 9. Data limită de solicitare a clarificărilor: 01.04.2022, orele 13:00;
 10. Data limită de răspuns solicitare clarificări: 04.04.2022, orele 16:30;
 11. Data limită pentru depunerea ofertelor: 06.04.2022, orele 16:00;
 12. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile;
 13. Limba de redactare a ofertei: limba română;

Durata de prestare a serviciilor: Durata contractului va fi de la emiterea ordinului de începere a serviciilor de proiectare faza D.A.L.I. până la recepția finală a documentației. Contractul se desfășoară în 2 etape:

Etapa I: max. 30 de zile calendaristice pentru elaborare Studii (studiu topografic, studiu geotehnic) și elaborare concept general de amenajare peisagistică, de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor:

Etapa II: max. 30 de zile de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor pentru:

– Elaborare Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții “Modernizare Parc E14”

– Elaborare documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor, pentru etapa D.A.L.I.

 1. Modul de transmitere al ofertelor: Primăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter, Birou Unic – Relații cu publicul.
 2. Prezentarea ofertei:

Oferta se va alcătui într-un exemplar și va fi prezentată în plic închis, însoțit de Formular nr. 1 Scrisoare de înaintare (atașat în afara plicului), completat, în original, și va conține:

 1.  Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164, art.165 și art.167 din Legea nr. 98/2016- Formular nr. 7;
 2.  Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr.98/2016- Formular nr. 8;
 3. Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/ Certificat de înregistrare, din care să rezulte obiectul de activitate sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, conform legislației țării de rezidență a operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. Informațiile cuprinse în certificat/documentul echivalent vor fi reale și valabile la momentul prezentării acestuia. Certificatul constatator va fi prezentat de catre toți operatorii economici participanți (ofertant, asociat, terț sutinător, subcontractantant) în original, copie legalizată, sau copie lizibilă cu mentiunea “conform cu originalul”. In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat să prezinte acest document pentru partea din contract pe care o realizează.
 4. Oferta elaborată în baza caietului de sarcini:
 5. Propunerea tehnică elaborată în conformitate cu prevederile caietului de sarcini și

respectarea tuturor cerințelor solicitate prin acesta. Propunerea tehnică trebuie să cuprindă:

– Graficul de prestări al serviciilor;

– Declarație privind confirmarea acceptării de către ofertant a clauzelor contractuale- Formular nr. 9;

– Declarație privind respectarea legislatiei privind conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de servicii – Formular nr.10;

– Declarație privind  condițiile de muncă și protecția muncii- Formular nr. 11;

– Declarație privind persoanele specializate responsabile pentru îndeplinirea contractului- Formular nr. 12;

– Declarație de disponibilitate, semnată de personalul cheie implicat în derularea contractului- Formular nr. 13;

 • Propunerea financiară din care să reiasă valoarea serviciilor prestate.Propunerea financiară trebuie elaborată astfel încât să furnizeze toate informațiile cu privire la prețuri, tarife și alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului și va cuprinde toate cheltuielile legate de prestarea serviciilor.

Propunerea financiară se va exprima în lei, fara TVA, cu evidențierea distinctă a TVA, și va fi prezentată în conformitate cu Formularul nr. 14– Formular de ofertă – se va completa și se va prezenta în original, însoțit de anexa privind detalierea prețurilor;

!Oferta va fi considerată necorespunzătoare și va fi respinsă în situația în care nu conține oferta financiară sau propunerea tehnică, după caz.

 1. Desfășurarea achiziției: Anunțul de participare la achiziția directă este publicat în SEAP, secțiunea Publicitate – Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, secțiunile -Informații de interes public / Achiziții Publice / Anunțuri Achiziții Publice.
 2. Caietul de sarcini și formularele pot fi descărcate de la adresawww.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice / Anunțuri Achiziții Publice.

 Operatorii economici interesați vor transmite ofertele la adresa Primăriei Municipiului Slobozia, strada Episcopiei nr.1, cod poștal 920023, Slobozia, Judeţul Ialomiţa.

 1. Alte informații: Prezentului anunț atașăm Caietul de sarcini nr. 39264/04.03.2022  și formularele necesare depunerii ofertelor.
 1. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. 0243/231401, int 211, persoana de contact: Ivancea Cerasela-Ioanina, sau pe adresa de e-mail; cerasela.ivancea@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *