Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: Servicii de expertiza tehnica pentru Internat, Liceu de Arte ,,Ionel Perlea”

U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231401, fax +40 243 212419, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect: Servicii de expertiză tehnică pentru Internat, Liceu de Arte ,,Ionel Perleași vă invită să transmiteți ofertă  pentru serviciile menționate anterior.

  1. Codul de clasificare:

71319000-7 Servicii de expertiză (Rev. 2);

2. Obiectul achiziției: Servicii de expertiza tehnica pentru Internat, Liceu de Arte ,,Ionel Perlea;

3. Valoarea estimată: 20.000,00 lei, fără T.V.A.;

4. Modalitatea de atribuire a  achiziției publice: Achiziție directă în baza art.7 alin.(5) din Legea nr. 98/2016 postată pe site-ul www. municipiulslobozia.ro la secțiunea Informații de interes public / Achiziții publice/ Anunțuri achiziții publice;

5. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut;

6. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de servicii;

7. Durata de prestare a serviciilor: 30 zile de la data emiterii ordinului de începere prestare servicii;

8. Prețul contractului: va fi exprimat în lei, fără T.V.A.;

9. Sursa de finanțare: buget local;

10. Data limită de solicitare a clarificărilor: 11.10.2022 ora 16.00;

11.Data limită pentru răspuns clarificări: 13.10.2022 ora 16.30;

12.Data limită pentru transmiterea ofertelor : 17.10.2022 ora 16.00;

13. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile;

14. Limba de redactare a ofertei: limba română;

15. Modul de transmitere a ofertelor: online la adresa de e-mail: mitus.nita@municipiulslobozia.ro;

16. Prezentarea ofertei: Oferta va fi înaintată la adresa de e-mail: mitus.nita@municipiulslobozia.ro, oferta va fi înaintată într-un exemplar, având menționată achiziția ce face obiectul ofertei, însoțită de ,,Scrisoare de înaintare”, valabile la data depunerii ofertei;

  1. Oferta  va conține următoarele documente:

certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă care să ateste că ofertantul desfășoară activități similare celor care fac obiectul prezentei achiziții, valabil;

– propunerea tehnică elaborată în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să respecte toate cerințele solicitate în caiet de sarcini.

Operatorul economic trebuie să prezinte toate documentele solicitate în caietul de sarcini;

– propunerea financiară din care să reiasă valoarea în lei, fără T.V.A.  a serviciilor prestate; – Formular de ofertă;

declarație privind neincadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

declarație privind neincadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

declarație privind neincadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

declarație privind evitarea conflictului de interese conform art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

  • Documente care certifică calitatea de expert tehnic de calitate, respectiv legitimație și certificat de atestare valabil, pentru domeniile A.1 si A.2 , conform caietului de sarcini.

Documentele trebuie prezentate online la adresa de e-mail: mitus.nita@municipiulslobozia.ro, oferta va fi înaintată într-un exemplar,  având menționată achiziția ce face obiectul ofertei, însoțită de ,,Scrisoare de înaintare”, valabile la data depunerii ofertei;

18. Desfășurarea achiziției: Anunțul de publicitate la prezenta achiziție este publicat în SEAP, secțiunea Publicitate Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice / Anunțuri Achiziții Publice.

Documentația proprie de achiziție (CS, formulare, contract cadru) sunt atașate prezentului anunț și pot fi descărcate de pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice / Anunțuri Achiziții Publice;19. Alte informații: Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40 243 231 401, int 174 / 267, persoana de contact: Niță Mituș, sau la adresa de e-mail: mitus.nita@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *