Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Servicii de elaborare a studiilor de teren: Studiu Topografic, Studiu Geotehnic, a Documentației pentru obținerea avizelor/acordurilor și a Studiului de Fezabilitate, pentru obiectivul de investiție: “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE CARTIER BORA”

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243231401, fax +40 243 212419, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect Servicii de elaborare a studiilor de teren: Studiu Topografic, Studiu Geotehnic, a Documentației pentru obținerea avizelor/acordurilor și a Studiului de Fezabilitate, pentru obiectivul de investiție: “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE CARTIER BORA” și vă invită să ne transmiteți oferta dvs. pentru serviciile menționate anterior.

 1. Codul de clasificare:

CPV: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize (Rev.2)

71332000-4 Servicii de inginerie geotehnica(Rev.2)

71351810-4 Servicii de topografie (Rev.2)

 • Obiectul contractului: Servicii de elaborare a studiilor de teren: Studiu Topografic, Studiu Geotehnic, a Documentației pentru obținerea avizelor/acordurilor și a Studiului de Fezabilitate, pentru obiectivul de investiție: “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE CARTIER BORA”;
 • Cantitatea: conform caietului de sarcini;
 • Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică: Achiziție publică în baza prevederilor art. 7 alin. (5), art. 9 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de prestări servicii;
 • Valoarea estimată: 14.700,00 lei, fără TVA;
 • Prețul este exprimat în lei, fără TVA. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului;
 • Sursa de finanțare: Bugetul local;
 • Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;
 • Data limită de solicitare a clarificărilor: 09.12.2022;
 • Data limită de răspuns solicitare clarificări: 12.12.2022;
 • Data limită pentru depunerea ofertelor: 13.12.2022, ora 13:00;
 • Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile;
 • Limba de redactare a ofertei: limba română;
 • Durata de prestare a serviciilor:De la emiterea ordinului de începere a serviciilor de proiectare până la recepția finală a documentației:

Etapa I – în 60 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a serviciilor pentru elaborarea studiilor: Studiu Topografic, Studiu Geotehnic si a Documentației pentru obținerea avizelor/acordurilor;

Etapa II – în de 30 zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a serviciilor pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate.

 1. Modul de transmitere al ofertelor: Primăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter, Biroul Unic – Relații cu Publicul;
 1. Prezentarea ofertei:

Oferta se va alcătui într-un exemplar și va fi prezentată în plic închis, însoțit de Formular nr. 1- Scrisoare de înaintare (atașat în afara plicului), completat, în original, și va conține:

Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/ Certificat de înregistrare, din care să rezulte obiectul de activitate sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, conform legislației țării de rezidență a operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. Informațiile cuprinse în certificat/documentul echivalent vor fireale și valabile la momentul prezentării acestuia.

Oferta elaborată în baza caietului de sarcini;

 • Propunerea tehnică (activitățile ce vor fi realizate în cadrul contractului de prestări servicii și planul de lucru, fără a se limita la acestea);
 • Propunerea echipei de proiect din care să reiasă desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea contractului, atribuțiile acestora, declarații de disponibilitate pentru echipa de proiect și specialisți atestați pe domeniile/subdomeniile și specialitățile aferente domeniului din care face parte obiectivul de investiții.
 • Propunerea financiară. Formular nr. 2 – Formular de ofertă – se va completa și se va prezenta în original, însoțit de Centralizator de prețuri – Ofertă valorică.
 1. Desfășurarea achiziției: Anunțul de participare la achiziția directă este publicată în SEAP, secțiunea Publicitate Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public / Achiziții Publice/ Anunțuri achiziții publice.
 2. Caietul de sarcini, (Anexa nr. 2 la H.C.L. Slobozia nr. 110/31.03.2022), draftul de contract  și formularele necesare depunerii ofertelor pot fi descărcate de la adresawww.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public/ Achiziții Publice.

 Operatorii economici interesați vor transmite ofertele la adresa Primăriei Municipiului Slobozia, strada Episcopiei nr.1, cod poștal 920023, Slobozia, JudețulIalomița.

 • Alte informații: Prezentului anunț atașăm Caietul de sarcini nr. 103640/19.10.2022, (Anexa nr. 2 la H.C.L. Slobozia nr. 110/31.03.2022), contractul cadru  și formularele necesare depunerii ofertelor.
 • Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40 243 231 401, int.270, persoana de contact: Trifan Marian Andrei, sau pe adresa de e-mail; marian.trifan@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE ATAȘATE:

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *