Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: Servicii de evaluare și reevaluare pentru bunurile imobile de natura mijloacelor fixe ale Municipiului Slobozia

U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231401, fax +40 243 212419, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect:  

 ”Servicii de evaluare și reevaluare pentru bunurile imobile de natura mijloacelor fixe ale Municipiului Slobozia”

  1. Codul de clasificare:  79419000-4 Servicii de consultanţă în domeniul evaluării(Rev.2); 
  2. Obiectul achiziției”Servicii de evaluare și reevaluare pentru bunurile imobile de natura mijloacelor fixe ale Municipiului Slobozia”

3. Valoarea estimată: 30.000,00 lei, fără T.V.A.;

4. Modalitatea de atribuire a achiziției publice: Achiziție directă în baza art.7 alin (5) din Legea nr. 98/2016, prin postarea unui anunț de publicitate pe site-ul www. municipiulslobozia.ro la secțiunea Informații de interes public / Achiziții publice/ Anunțuri achiziții publice, respectiv în SEAP la secțiunea Anunțuri publicitate;

5. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut;

6. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de servicii;

7. Durata de prestare a serviciilor: conform caietului de sarcini;

8. Prețul contractului: va fi exprimat în lei, fără T.V.A.;

9. Sursa de finanțare: buget local;

10. Data limită de solicitare a clarificărilor: 17.05.2023;

11.Data limită pentru răspuns clarificări: 19.05.2023;

12.Data limită pentru transmiterea ofertelor: 23.05.2023;

13. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile;

14. Limba de redactare a ofertei: limba română;

15. Modul de transmitere a ofertelor: Primăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter – Relații cu publicul, Birou unic;

16. Prezentarea ofertei: Oferta va fi înaintată într-un exemplar și va fi prezentată în plic închis, însoțit de Scrisoare de înaintare (atașată în afara plicului), completată, în original, având menționată achiziția ce face obiectul ofertei.

  1. Oferta  va conține următoarele documente:
  1. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă care să ateste că ofertantul desfășoară activități similare celor care fac obiectul prezentei achiziții, valabil;
  • Propunerea tehnică elaborată în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să respecte toate cerințele solicitate în caiet de sarcini.

Operatorul economic trebuie să prezinte toate documentele solicitate în caietul de sarcini;

  • Propunerea financiară din care să reiasă valoarea în lei, fără T.V.A.  a serviciilor prestate; Formular de ofertă;                                                                                    
  • Declarațiile de disponibilitate pentru personalul operativ implicat în contract.

Documentele, valabile la data depunerii ofertei, trebuie prezentate la Primăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter – Relații cu publicul, biroul unic, oferta va fi înaintată într-un exemplar, având menționată achiziția publică ce face obiectul ofertei;

  1. Desfășurarea achiziției:

Documentația proprie de achiziție (CS, contract-cadru) sunt atașate prezentului anunț și pot fi descărcate de pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice / Anunțuri Achiziții Publice și din SEAP secțiunea Publicitate Anunțuri;19. Alte informații: Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40 243 231 401, int. 267, persoana de contact: Diaconeasa Petruța – Liliana, sau la adresa de e-mail: petruta.diaconeasa@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *