Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: Servicii Auditare Construire Centre de Colectare Deșeuri

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243231401, fax +40 243 212419, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect Servicii de auditare financiară a proiectului” Construirea de centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Slobozia, Județul Ialomița” și vă invită să ne transmiteți oferta dvs. pentru serviciile menționate anterior.

 1. Codul de clasificare:

CPV: 79212100-4 Servicii de auditare financiara (Rev.2)

 • Obiectul contractului: Servicii de auditare financiară a proiectului” Construirea de centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Slobozia, Județul Ialomița” finanțat prin PNRR Componenta C3: Managementul Deșeurilor, Pilonul 1. Tranziția Verde, Investiția I1: Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.a “Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar”, cod proiect: C3I1A0122000038
 1. Cantitatea: conform caietului de sarcini;
 2. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică: Achiziție publică în baza prevederilor art. 7 alin. (5), alin. (7) lit c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de prestări servicii;
 4. Valoarea estimată: 30.000,00 lei, fără TVA;
 5. Prețul este exprimat în lei, fără TVA. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului;
 6. Sursa de finanțare: Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR);
 7. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;
 8. Data limită de solicitare a clarificărilor: 26.05.2023;
 9. Data limită de răspuns solicitare clarificări: 30.05.2023;
 10. Data limită pentru depunerea ofertelor: 06.06.2023, ora 13:00;
 11. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile;
 12. Limba de redactare a ofertei: limba română;
 13. Durata de prestare a serviciilor: De la data semnării contractului de servicii până la finalizarea perioadei de implementare a contractului de finanțare.
 14. Modul de transmitere al ofertelor: Primăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter, Biroul Unic – Relații cu Publicul;
 15. Prezentarea ofertei:

Oferta se va alcătui într-un exemplar și va fi prezentată în plic închis, însoțit de Formular nr. 1- Scrisoare de înaintare (atașat în afara plicului), completat, în original, și va conține:

Oferta elaborată în baza caietului de sarcini:

 • Propunerea tehnică – Formular nr. 7 – Propunerea  tehnică va cuprinde toate elementele solicitate în  caietul de sarcini; (original)
 • Propunerea financiară – Formular nr. 2, însoțit de Defalcarea costurilor de realizare a activității de audit – Anexa nr. 1 la Formularul de oferta (original)
 • Condiții de participare: Operatorul economic interesat, va depune următoarele documente:
 • Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/ Certificat de înregistrare, din care să rezulte obiectul de activitate sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, conform legislației țării de rezidență a operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. Informațiile cuprinse în certificat/documentul echivalent vor fi reale și valabile la momentul prezentării acestuia. (copie).
 • Documentele experților propuși pentru îndeplinirea contractului, conform Caietului de sarcini,  emise de C.A.F.R. :
 • Certificat de atestare a calității de auditor financiar eliberat de C.A.F.R. (copie);
 • Carnet de membru C.A.F.R.vizat cu mențiunea „Activ” pentru anul în curs (copie);
 • Declaratei pe proprie răspundere a auditorului financiar din care să rezulte ca nu a fost sancționat in ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare și competență profesională a C.A.F.R. (original)

Ofertanții vor prezenta toate documentele care să dovedească îndeplinirea cerințelor din caietul de sarcini

 1. Desfășurarea achiziției: Anunțul de participare la achiziția directă este publicată în SEAP, secțiunea Publicitate Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public / Achiziții Publice/ Anunțuri Achiziții Publice.
 2. Caietul de sarcini, draftul de contract  și formularele necesare depunerii ofertelor pot fi descărcate de la adresa www.municipiulslobozia.ro, la secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice.

 Operatorii economici interesați vor transmite ofertele la adresa Primăriei Municipiului Slobozia, strada Episcopiei nr.1, cod poștal 920023, Slobozia, Județul Ialomița.

 1. Alte informații: Prezentului anunț atașăm Caietul de sarcini nr. 56658/24.04.2023 și formularele necesare depunerii ofertelor.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40 243 231 401, int. 270, persoana de contact: Trifan Marian Andrei, sau pe adresa de e-mail; marian.trifan@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *