Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție publică: Servicii de verificare PT, aferente obiectivului de investiții: Creșterea eficienței energetice – Internat Liceul Tehnologic Mihai Eminescu, Slobozia

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231 401, fax +40 243 212 419, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect servicii de verificare a proiectului tehnic, prin verificatori de proiecte atestați, aferente obiectivului de investiții: Creșterea eficienței energetice – Internat Liceul Tehnologic Mihai Eminescu, Slobozia, finanțat prin PNRR Componenta C5: – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA B2.1.a – Renovare energetică moderată a clădirilor publice – Autorități locale, Creșterea eficienței energetice – Internat Liceul Tehnologic Mihai Eminescu, Slobozia, Contract de finanțare nr.10827/ 26.01.2023, Proiect nr.C5-B2.1.a-1566 și vă invită să ne transmiteți oferta dvs. pentru serviciile menționate anterior.

 1. Obiectul contractului: servicii de verificare a proiectului tehnic, prin verificatori de proiecte atestați, aferente obiectivului de investiții: Creșterea eficienței energetice – Internat Liceul Tehnologic Mihai Eminescu, Slobozia, finanțat prin PNRR Componenta C5: – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA B2.1.a – Renovare energetică moderată a clădirilor publice – Autorități locale, Creșterea eficienței energetice – Internat Liceul Tehnologic Mihai Eminescu, Slobozia,  Contract de finanțare nr.10827/ 26.01.2023, Proiect nr.C5-B2.1.a-1566;
 2. Codul de clasificare: 71356100-9 Servicii de control tehnic (Rev.2);
 3. Cantitatea: conform caietului de sarcini;
 4. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică: Achiziție publică în baza prevederilor art. 7 alin. (5)-(7), art. 9, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de servicii;
 6. Valoarea estimată: 15.000,00 lei, fără TVA;
 7. Prețul este exprimat în lei, fără TVA. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului;
 8. Sursa de finanțare: Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/ 2022/Componenta C5- Valul Renovării;
 9. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;
 10. Data limită de solicitare a clarificărilor: 18.07.2023;
 11. Data limită de răspuns solicitare clarificări: 19.07.2023;
 12. Data limită pentru depunerea ofertelor: 21.07.2023, ora 13:30;
 13. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile;
 14. Limba de redactare a ofertei: limba română;

Durata de prestare a serviciilor: Contractul  de achiziție publică având ca obiect servicii de verificare proiect tehnic pentru proiectul sus menționat intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi şi produce efecte pe toată perioada de execuție a lucrărilor proiectului și se termină după emiterea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.  În cazul în care perioada de execuție a lucrărilor proiectului se va prelungi, contractul se va prelungi de drept pentru aceeași perioadă fără alte costuri suplimentare.

 1. Modul de transmitere al ofertelor: Primăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter, Biroul Unic – Relații cu Publicul;
 2. Prezentarea ofertei:

Oferta se va alcătui într-un exemplar și va fi prezentată în plic închis, însoțit de Formular nr. 1- Scrisoare de înaintare (atașat în afara plicului), completat, în original, și va conține:

Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/ Certificat de înregistrare, din care să rezulte obiectul de activitate sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, conform legislației țării de rezidență a operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. Informațiile cuprinse în certificat/documentul echivalent vor fi reale și valabile la momentul prezentării acestuia.

 • Propunerea tehnică elaborată în baza caietului de sarcini;
 • Propunerea echipei de proiect din care să reiasă desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea contractului, declarații de disponibilitate pentru specialiști atestați pe domeniile/subdomeniile și nivelurile de atestare tehnico-profesionale solicitate prin caietul de sarcini, inclusiv documentele doveditoare specializărilor acestora.
 • Propunerea financiară – Formular de ofertă se va completa și se va prezenta în original, însoțit de Centralizator de prețuri – Ofertă valorică.
 • Desfășurarea achiziției: Anunțul de participare la achiziția directă este publicat în SEAP, secțiunea Publicitate Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public / Achiziții Publice/ Anunțuri achiziții publice.
 • Caietul de sarcini, draftul de contract și formularele necesare depunerii ofertelor pot fi descărcate de la adresa www.municipiulslobozia.ro, la secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice/ Anunțuri achiziții publice.

Operatorii economici interesați vor transmite ofertele la adresa Primăriei Municipiului Slobozia, strada Episcopiei nr.1, cod poștal 920023, Slobozia, Județul Ialomița.

 1. Alte informații: Prezentului anunț atașăm Caietul de sarcini nr. 74874/23.06.2023, proiectul de contract și formularele necesare depunerii ofertelor.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40 243 231 401, int.266, persoana de contact: Rodica Stoica sau pe adresa de e-mail: rodica.stoica@municipiulslobozia.ro.

Documente atașate:

Notificare atribuire

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *