Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: Servicii de verificare P.T.: Copertină la Stația de Epurare – Treaptă mecanică ape uzate, Slobozia

ANUNȚ DE PUBLICITATE

              U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231401, fax +40 243 212419, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect: „Servicii de elaborare Proiect Tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului, pentru obiectivul de investiție: Copertină la stația de epurare – treapă mecanică ape uzate, Slobozia” și vă invită să transmiteți ofertă  pentru serviciile menționate anterior.

  1. Codul de clasificare:

71322000 – 1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice

  • Obiectul achiziției:  Servicii de elaborare Proiect Tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului, pentru obiectivul de investiție: Copertină la stația de epurare – treapă mecanică ape uzate, Slobozia
  • Valoarea estimată: 41.225,56 lei, fără T.V.A.;
  • Modalitatea de atribuire a  achiziției publice: Achiziție directa în baza art.7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 postată pe site-ul www. municipiulslobozia.ro la secțiunea Informații de interes public / Achiziții publice/ Anunțuri achiziții publice;
  • Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut;
  • Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de servicii;
  • Durata de prestare a serviciilor: 5 luni, conform capitolul 2.6 din Caietulde Sarcini

8. Prețul contractului: va fi exprimat în lei, fără T.V.A.;

9. Sursa de finanțare: buget local;

10. Data limită de solicitare a clarificărilor: 02.08.2023 ora 15.00;

11.Data limită pentru răspuns clarificări: 03.08.2023 ora 16.30;

12.Data limită pentru transmiterea ofertelor : 07.08.2023 ora 16.00;

13. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile;

14. Limba de redactare a ofertei: limba română;

15. Modul de transmitere a ofertelor: online la adresa de e-mail: mitus.nita@municipiulslobozia.ro;

16. Prezentarea ofertei: Documentația va fi transmisă în format electronic (prin email), până la data de 07.08.2023 ora 16.00, la următoarea adresă: mitus.nita@municipiulslobozia.ro

Pentru a păstra confidențialitatea documentelor transmise și deschiderea acestora numai după expirarea termenului legal de transmitere a ofertelor, vă rugăm să arhivați documentele transmise, protejându-le prin parolă/cheie de criptare, astfel încât acestea să nu poată fi accesate.

Ulterior, după expirarea termenului de transmitere a ofertelor, veți putea transmite prin email parola sau codul de acces pentru documentele transmite anterior, astfel încât documentele transmise să poată fi accesate/deschise, asigurându-ne astfel că nimeni nu le-a putut accesa anterior expirării termenului de transmitere.

Modalități de criptare/parolare a documentelor transmise: Arhivare ZIP/RAR: Puteți folosi o aplicație gratuită cum ar fi 7-Zip sau Winrar pentru a arhiva documentele și a seta o parolă pentru a le proteja.

  1. Oferta  va conține următoarele documente:

certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă care să ateste că ofertantul desfășoară activități similare celor care fac obiectul prezentei achiziții, valabil;

– propunerea tehnică elaborată în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să respecte toate cerințele solicitate în caiet de sarcini.

– propunerea financiară din care să reiasă valoarea în lei, fără T.V.A.  a serviciilor prestate; – Formular de ofertă;

  • Declaratiile de disponibilitate pentru personalul operativ implicat in contract, cat și lista cu specialiștii verificatori de proiecte atestați solicitați prin caietul de sarcini.

Documentele trebuie prezentate online la adresa de e-mail: mitus.nita@municipiulslobozia.ro, oferta va fi înaintată într-un exemplar, având menționată achiziția ce face obiectul ofertei, valabile la data depunerii ofertei;

18. Desfășurarea achiziției: Anunțul de publicitate la prezenta achiziție este publicat în SEAP, secțiunea Publicitate Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice / Anunțuri Achiziții Publice.

            Documentația proprie de achiziție (CS, contract-cadru) sunt atașate prezentului anunț și pot fi descărcate de pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice / Anunțuri Achiziții Publice;19. Alte informații: Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40 243 231 401, int. 267, persoana de contact: Niță Mituș, sau la adresa de e-mail: mitus.nita@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *