Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: Servicii de Promovare “Cresterea mobilitatii urbane in cadrul zonei pietonale Casa Armatei”

U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231401, fax +40 243 212419, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect: Servicii de  promovare a proiectului “Cresterea mobilitatii urbane in cadrul zonei pietonale Casa Armatei și vă invită să transmiteți ofertă  pentru serviciile menționate anterior.

  1. Codul de clasificare:

79342200-5 Servicii de promovare (Rev. 2)

  • Obiectul achiziției:  Servicii de  promovare a proiectului “Cresterea mobilitatii urbane in cadrul zonei pietonale Casa Armatei”;
  • Valoarea estimată: 83.500,00 lei, fără T.V.A.;
  • Modalitatea de atribuire a  achiziției publice: Achiziție directă în baza art.7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin postarea anunțului de publicitate pe site-ul www. municipiulslobozia.ro la secțiunea Informații de interes public / Achiziții publice/ Anunțuri achiziții publice și în SEAP  la secțiunea Publicitate Anunțuri;
  • Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut;
  • Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de servicii;
  • Durata de prestare a serviciilor: 31.12.2023 conform Referatului de necesitate;

8. Prețul contractului: va fi exprimat în lei, fără T.V.A.;

9. Sursa de finanțare: buget local;

10. Data limită de solicitare a clarificărilor: 20.09.2023 ora 16.00;

11.Data limită pentru răspuns clarificări: 21.09.2023 ora 16.00;

12.Data limită pentru transmiterea ofertelor : 25.09.2023 ora 16.00;

13. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile;

14. Limba de redactare a ofertei: limba română;

15. Modul de transmitere a ofertelor: online la adresa de e-mail: mitus.nita@municipiulslobozia.ro;

16. Prezentarea ofertei: Documentația va fi transmisă în format electronic (prin email), până la data de 25.09.2023 ora 16.00, la următoarea adresă: mitus.nita@municipiulslobozia.ro

Pentru a păstra confidențialitatea documentelor transmise și deschiderea acestora numai după expirarea termenului legal de transmitere a ofertelor, vă rugăm să arhivați documentele transmise, protejându-le prin parolă/cheie de criptare, astfel încât acestea să nu poată fi accesate.

Ulterior, după expirarea termenului de transmitere a ofertelor, veți putea transmite prin email parola sau codul de acces pentru documentele transmite anterior, astfel încât documentele transmise să poată fi accesate/deschise, asigurându-ne astfel că nimeni nu le-a putut accesa anterior expirării termenului de transmitere.

Modalități de criptare/parolare a documentelor transmise: Arhivare ZIP/RAR: Puteți folosi o aplicație gratuită cum ar fi 7-Zip sau Winrar pentru a arhiva documentele și a seta o parolă pentru a le proteja..

  1. Oferta va conține următoarele documente:

certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă, care să ateste că ofertantul desfășoară activități similare celor care fac obiectul prezentei achiziții, valabil;

– propunerea tehnică elaborată în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să respecte toate cerințele solicitate în caiet de sarcini.

Operatorul economic trebuie să prezinte toate documentele solicitate în caietul de sarcini;

– propunerea financiară din care să reiasă valoarea în lei, fără T.V.A.  a serviciilor prestate; – Formular de ofertă, însoțit de Centralizatorul de prețuri;

  • Ofertantul va face dovada privind experienta prin prezentarea a minim 2 (doua) contracte în care a prestat servicii similare cu cele care fac obiectul prezentei achizitii. Documente justificative, dar fără a se limita: procese verbale de recepție/ documente constatatoare/ recomandări din care să reiasă îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor contractuale, denumire contract, data de începere și de finalizare a prestării serviciilor, beneficiar, valoarea serviciilor similare duse la bun sfârșit.

Documentele trebuie prezentate online la adresa de e-mail: mitus.nita@municipiulslobozia.ro, oferta va fi înaintată într-un exemplar, având menționată achiziția ce face obiectul ofertei, valabile la data depunerii ofertei;

18. Desfășurarea achiziției: Anunțul de publicitate la prezenta achiziție este publicat în SEAP, secțiunea Publicitate Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice / Anunțuri Achiziții Publice.

            Documentația proprie de achiziție (CS, MIV) sunt atașate prezentului anunț și pot fi descărcate de pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice / Anunțuri Achiziții Publice;19. Alte informații: Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40 243 231 401, int. 267, persoana de contact: Niță Mituș, sau la adresa de e-mail: mitus.nita@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE:

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *