Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție publică: Servicii de imprimare, copiere și scanare în regim full-service

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, județul Ialomita, str. Episcopiei nr. 1, telefon 0243/231401, fax 0243/212149, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, vă invită să depuneți ofertă la achiziția directă descrisă în cele ce urmează.
1.Obiectul achiziției: Servicii de imprimare, copiere și scanare în regim full-service;
2.Coduri CPV: 79521000-2 Servicii de fotocopiere (Rev.2); 79999100-4 Servicii de scanare(Rev.2);
3.Valoarea estimată a achiziției: 70.000,00 lei fără TVA;
4.Prețul contractului: va fi exprimat în lei, fără TVA, și nu se va permite ajustarea acestuia;

 1. Sursa de finanțare: Buget local;
 2. Modalitatea de atribuire: achiziție directă;
 3. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică;
 4. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;
 5. Data limită de solicitare a clarificărilor: 21.02.2024
 6. Data limită de răspuns la solicitările de clarificări: 23.02.2024
  Solicitările de clarificări se vor transmite la adresa violeta.cucoranu@municipiulslobozia.ro, iar raspunsurile la solicitările de clarificări vor fi publicate pe site-ul autorității contractante, atasate Anunțului publicitar, la adresa www.municipiulslobozia.ro, secțiunea Informați de interes public-Achiziții publice – Anunțuri achiziții publice.
 7. Data limită pentru depunerea ofertelor: 27.02.2024, orele 16:00;
 8. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile;
 9. Limba de redactare a ofertei: limba română;
 10. Durata de prestare a serviciilor: conform contractului;.
 11. Modul de transmitere a ofertelor: Ofertele vor fi transmise în format electronic, la următoarea adresă de email: violeta.cucoranu@municipiulslobozia.ro, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor menționată in Anunțul de publicitate.
  Pentru a păstra confidențialitatea ofertelor și deschiderea acestora numai după expirarea termenului de depunere precizat în anunțul de publicitate, documentele care compun oferta trebuie să fie arhivate și protejate cu parolă/cheie de criptare, astfel încât acestea să nu poată fi accesate.
  Ulterior transmiterii ofertei, ofertantul are obligația ca, în cel mult 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor, să transmită prin email la aceeași adresă unde a fost depusă oferta, parola/cheia de criptare pentru accesarea acesteia.
  Modalități de arhivare și criptare/parolare a documentelor transmise:
 • Arhivare ZIP/RAR: Ofertanții pot folosi o aplicație gratuită cum ar fi 7-Zip, Winrar sau orice aplicație similară pentru a arhiva documentele și a seta o parolă pentru a le proteja;
 • Criptare: Ofertanții pot folosi o aplicație gratuită, cum ar fi Encrypto sau orice aplicație similară, pentru a cripta documentele înainte de a le transmite prin email.
  Atenție: În cazul în care parola/cheia de criptare nu este recepționată în perioada solicitată, oferta va fi considerată neconformă.

16. Prezentarea ofertei: Oferta va fi compusă din următoarele secțiuni:

 • Documente de calificare: certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, valabil la data prezentării,  care să ateste că ofertantul desfășoară activități similare celor care fac obiectul prezentei achiziții;
 • Propunere tehnica, care conține: specificații tehnice din care trebuie să rezulte respectarea tuturor cerințelor din caietul de sarcini, inclusiv eventuale clarificări, dacă este cazul; contract cadru asumat de ofertant prin semnatură;
 • Propunere financiară, din care să rezulte valoarea în lei, fără și cu T.V.A.,  a serviciilor solicitate prin caietul de sarcini (Formular de ofertă însoțit de centralizatorul de prețuri).

17. Desfășurarea achiziției: Anunțul publicitar privind achiziția directă este publicat în SEAP la secțiunea Inițieri de proceduri de achiziție – Publicitate anunțuri, precum și pe site-ul Primăriei Municipiului Slobozia: www.municipiulslobozia.ro, secțiunea Informați de interes public-Achiziții publice-Anunțuri achiziții publice, însoțit de documentația de atribuire aferentă (caiet de sarcini, formular de ofertă, contract cadru), în vederea depunerii de oferte de către operatorii economici interesați.
Oferta se va elabora ținând cont de prevederile din Anunțul publicitar și Documentația de atribuire.

18. Alte informații
Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. 0243/231401, int 271, persoana de contact: Dumitrașcu Violeta, sau pe adresa de e-mail: violeta.cucoranu@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE ATAȘATE:

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *