Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară a Consiliului Local – 31 AUGUST 2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al ședinței ordinare din data de 31.08.2023, orele 1600

Nr. crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 27 iulie 2023.
2Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 10 august  2023.
3Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 25 august  2023.
4Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al Municipiului Slobozia în domeniul privat al Municipiului Slobozia în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.Primarul Municipiului Slobozia1
5 Proiect de hotărâre privind participarea Liceului Tehnologic “Alexandru Ioan Cuza” din Slobozia la Programul „Programul Educație și Ocupare“, Obiectiv de politică: 4 „Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale“, Prioritate: P08 „Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic“, Obiectiv specific: ESO4.5 „Îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, inclusiv prin validarea învățării non-formale și informale, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe de antreprenoriat și digitale, precum și prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală și a sistemelor de ucenicie (FSE+)“, Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice „Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și personalului didactic din ÎPT – Stagii de practică pentru elevi“ si pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Stagii de practica și oportunități de carieră pentru elevii Liceului Tehnologic Alexandru Ioan Cuza din Slobozia”.Primarul Municipiului Slobozia1, 5
6Proiect de hotărâre privind constituirea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului nr. 31992/2021/143/03.03.2021 aferent proiectului „Regenerarea spațiului urban zona „Orășelul Copiilor” din Municipiul Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia1
7Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE CARTIER BORA”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
8  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE CARTIER SLOBOZIA NOUĂ”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3  
9  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „REALIZARE REȚEA ILUMINAT PUBLIC ÎN  MUNICIPIUL SLOBOZIA – STRADA IEZERULUI”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3        
10  Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia3
11Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 prin care s-a aprobat inventarul domeniului privat al Municipiul Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia 3
12Proiect de hotărâre referitor la completarea Anexei nr. 2 a HCL Slobozia nr. 58/20.05.2016 privind darea în administrarea unităților de învățământ cu personalitate juridică din municipiul Slobozia a imobilelor (construcții și teren aferent), proprietate publică a unității administrativ-teritoriale, în care își desfășoară activitatea, precum și darea în administrare a unor bunuri din domeniul public al municipiului Slobozia catre Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2, 3
13Proiect de hotărâre referitor la completarea HCL nr. 197/10.08.2023 privind darea în administrare a imobilului situat în Municipiul Slobozia, strada Nisipuri, bloc 47, scara A, apartament 4, județul Ialomița, către Școala Gimnazială „Sfântul Andrei” Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2, 3, 5
14Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL Slobozia nr. 318/25.11.2021 privind retragerea dreptului de administrare asupra imobilului – teren în suprafață de 1903 mp, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Școlii nr. 2, conferit Clubului Sportiv Școlar Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2, 5
15Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor libere construite din fonduri ANL în Municipiul Slobozia – luna august 2023.Primarul Municipiului Slobozia5
16Proiect de hotărâre privind efectuarea unui schimb de terenuri între UAT Municipiul Slobozia şi Societatea Transmar Ialomița SA.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
17Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 4, bloc T4, scara A, etaj 1, apartament 8, către doamna Tudorici Elena-Claudia și domnul Tudorici Alexandru-Marian.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
18Proiect de hotarâre privind aprobarea Acordului de înfrățire între Municipiul Slobozia și Comuna Stăuceni – Municipiul Chișinău – Republica Moldova.Primarul Municipiului Slobozia2
19Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.  

Având în vedere: Prevederile art. 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

Nr. crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna august 2023.Primarul Municipiului Slobozia1
2Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA”.Primarul Municipiului Slobozia1
3Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Unirea Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2
4Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 258/30.06.2022  privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Slobozia, cu modificările și completările ulterioarePrimarul Municipiului Slobozia2

DOCUMENTE ATAȘATE:

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *