Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informare Proiect: Regenerarea spațiului urban zona “Orășelul Copiilor”

Denumire Proiect: Regenerarea spațiului urban zona “Orășelul Copiilor”

Titlul proiectului

“Regenerarea spațiului urban zona”Orășelul Copiilor” din Municipiul Slobozia”, COD SMIS 129160, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.2/1, aferent Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvotării urbane durabile- Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă/ Prioritate de investiții 4.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului/Obiectivul specific – Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reședință de județ.

Beneficiar

Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Slobozia

Perioada de implementare

50 luni: 01 septembrie 2018 – 31 octombrie 2022

Valoare proiect

Valoarea totală a proiectului este de 4.540.804, 68 lei, din care:
Valoare totală eligibilă: 4.540.804, 68 lei, din care:
Valoare eligibilă nerambursabilă FEDR: 3.859.683, 94 lei;
Valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat: 590.304,53 lei;
Cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 90.816,17 lei;

Obiectivul general al proiectului / scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea mediului urban și reducerea poluării aerului in Municipiul Slobozia prin crearea unui spațiu urban pietonal multifuncțional în zona centrală a municipiului, încadrându-se în secțiunea de soluții de regenerare urbană pentru încurajarea utilizării zonelor abandonate. Obiectivul investiției constituie un pas important în direcția reconversiei terenurilor neutilizate aflate in stare precară si a mobilității urbane durabile, oferind o soluție modernă de spațiu pietonal, ca infrastructură a tranzitului pietonilor si bicicliștilor si ca zona de recreere si agrement. Acest tip de investiție oferă beneficii pentru sănătatea locuitorilor, este accesibilă si nepoluantă, motiv pentru care contribuie la reducerea poluării si creșterea calității vieții cetățenilor în cadrul acestei zone a Municipiului Slobozia.
Scopul proiectului este reprezentat de asigurarea şi îmbunătățirea factorilor de mediu şi a condițiilor de viață în mediul urban, contribuind şi la înfrumusețarea aspectului urbanistic al Municipiului Slobozia prin reconversia funcțională și transformarea radicală a zonei creându-se un nou spațiu de agrement și de petrecere a timpului liber pentru comunitate, persoane aflate în tranzit și turiști. Se impune deci transformarea infrastructurii abandonate într-o rețea la standarde Europene, corespunzătoare unui oraș modern. Se propun astfel a fi executate lucrări de infrastructură şi instalații complexe, care să conducă la realizarea de spatii multifuncționale care să conțină cu preponderență spații verzi.

Prin natura obiectivului general, investiția vizată prin proiect prevede măsuri de reducere a poluării aerului si reducere a zgomotului, contribuind la atingerea obiectivelor Axa Prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivele specifice ale proiectului :

  1. Îmbunătățirea mediului urban din municipiul Slobozia prin realizarea unui proiect de revitalizare a unui teren degradat cu o suprafață cumulata mai mare de 10.000 mp – 14.273 mp, din care 12.845 mp spații verzi și alei ecologice – care răspunde obiectivelor POR 2014-2020, implementat in graficul de timp si bugetul alocat, cu atingerea indicatorilor stabiliți si îndeplinirea obiectivelor propuse. La îndeplinirea acestui obiectiv conduce în mod direct „activitatea de realizare a investiției de bază” și în mod direct toate celelalte activități ale proiectului. Îndeplinirea obiectivului prin activitățile specificate va ca efect obținerea rezultatelor R1, R2 și R3. Obiectivul specific 1 este în strânsă corelare cu obiectivul specific al Axei prioritare 4, Obiectivul specific 4.2. „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.”
  2. Revitalizarea unui teren degradat din Municipiul Slobozia prin intervenții de conservare a elementelor dendrologice sănătoase/valoroase existente, demolarea/desfacerea amenajărilor existente, cu modificarea configurației și a funcțiunii existente, în vederea realizării unui spațiu nou pietonal și a unor noi zone verzi, introducerea de elemente suplimentare (alei amenajate, mobilier urban, loc de joacă, foișor, sistem de irigații, canalizare, iluminat). La îndeplinirea acestui obiectiv conduce în mod direct „activitatea de realizare a investiției de bază” și în mod direct toate celelalte activități ale proiectului. Îndeplinirea obiectivului prin activitățile specificate va ca efect obținerea rezultatelor R1, R2 și R3. Obiectivul specific 1 este în strânsă corelare cu obiectivul specific al Axei prioritare 4, Obiectivul specific 4.2. „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”
  3. Asigurarea unui acces pietonal facil, prin reabilitare trotuar str. Răzoare (113 mp). La îndeplinirea acestui obiectiv conduce în mod direct „activitatea de realizare a investiției de bază” și în mod direct toate celelalte activități ale proiectului. Îndeplinirea obiectivului prin activitățile specificate va ca efect obținerea rezultatului R4. Obiectivul specific 1 este în strânsă corelare cu obiectivul specific al Axei prioritare 4, Obiectivul specific 4.2. „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Rezultate

  1. Suprafață spații verzi creată: 12.845 mp, din care 12.047 mp -spații verzi și 798 mp- alei ecologice;
  2. Suprafață construită amenajată ca loc de recreere: 1.427 mp, din care 925 mp – alei asfaltate, 478 mp – loc joacă, 24 mp – foișor;
  3. Suprafață totală spațiu deschis reabilitat: 14.273 mp;
  4. Stradă urbană reabilitată (trotuar): 113 mp /85 ml

Date de contact

UAT Municipiul Slobozia
Nume: Plăiașu Eduard Emanuel
Funcţie: Șef Birou – Biroul Evidență Patrimoniu
Date de contact : telefon: 0243/231.401, fax: 0243/212.149, e-mail: patrimoniu@municipiulslobozia.ro

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *