Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară a Consiliului Local – 29 Iulie 2021

DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă ordinară pentru data de 29 Iulie 2021

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea Procesului-verbal al sedinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 30.06.2021.  
2Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia pentru Trimestrul II – 2021.Primarul Municipiului Slobozia1
3Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al SC Platforma Industrială IMM Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia1
4Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 198/30.10.2019 privind aprobarea finanțării unor posturi de personal nedidactic din cadrul unor unități de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia1,2
5Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul II al anului 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi.Primarul Municipiului Slobozia2
6Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor libere construite din fonduri ANL în Municipiul Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia5
7Proiect de hotărâre privind radierea din Cartea funciară a UAT Slobozia nr. 36682 a imobilului cu număr cadastral 36682.Primarul Municipiului Slobozia2,3
8Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale  și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE CIMITIR UMAN CARTIER BORA, MUNICIPIUL SLOBOZIA, JUDEȚUL IALOMIȚA”.Primarul Municipiului Slobozia1,3
9Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale  și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „REALIZARE REȚEA DE ILUMINAT DEPOU AUTOTURISME ABANDONATE”.Primarul Municipiului Slobozia1,3
10Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale  și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ PARC DE DISTRACȚII ȘI AGREMENT – PĂDUREA PERI”.Primarul Municipiului Slobozia1,3
11Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 70/22.04.2021, privind aprobarea Notei Conceptuale aferentă obiectivului de investiții „EXTINDERE CANALIZARE MENAJERĂ STRADA GENERAL MAGHERU – CARTIER BORA” – Municipiul Slobozia, Județul Ialomița.Primarul Municipiului Slobozia1,3
12Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 131/27.05.2021, privind aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE CANALIZARE MENAJERĂ STRADA GENERAL MAGHERU – CARTIER BORA” – Municipiul Slobozia, Județul Ialomița.Primarul Municipiului Slobozia1,3
13Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 53/28.03.2019 privind darea în administrare prin gestiune directă a furnizării/prestării serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Slobozia, către Serviciul Public de Transport Local, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia2,4
14Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui autoturism către Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia4
15Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui autoturism către Direcția de Asistență Socială Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia4
16Proiect de hotărâre  privind avizarea utilizării unei sume din fondul corespunzător cotei de dezvoltare pentru achiziționarea unor bunuri.Primarul Municipiului Slobozia1
17Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna iulie 2021.Primarul Municipiului Slobozia1
18Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL nr. 143/27.07.2017 privind mandatarea SC SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL pentru întocmirea și încheierea contractelor de concesiune a locurilor de înhumare din cimitirele aflate în proprietatea Municipiului Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia1,2
19Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 254/19.12.2017 privind modificarea și completarea tarifelor percepute de către S.C. Servicii Publice Slobozia S.R.L. în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a piețelor, bazarului, oborului și cimitirelor umane din Municipiul Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia2
20  Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL nr. 246/28.11.2019 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condițiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publică și privată a Municipiului Slobozia în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, a modului de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele noi de comunicații electronice, cu modificările și completările ulterioare.  Primarul Municipiului Slobozia2
21Proiect de hotărâre referitor la trecerea terenului în suprafață de 15.300 mp, situat în Slobozia, strada Poligonului, nr. 20, din domeniul public al UAT Municipiul Slobozia în domeniul public al Județului Ialomița.Primarul Municipiului Slobozia3
22Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada august 2021 – octombrie 2021.  art. 123 OUG nr. 57/2019
23Întrebări, interpelări, puncte de vedere. – Raport DAS – activitate asistenți personali nr. 68973/2021 -Informare patrimoniu nr. 70587/2021  

Având în vedere:

Prevederile art 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

  1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea asocierii  Unității Administrativ-Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Slobozia,  în calitate de membru asociat cu drepturi depline în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare „ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea „PLANULUI DE SELECȚIE – COMPONENTA INTEGRALĂ pentru selecția a 5 membri în Consiliul de Administrație al Societății URBAN S.A. Slobozia”.

ATAȘAMENTE

1 Comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *