Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informare Proiect: Amenajare loc de joaca pentru copii cartier Bora, Strada Maxim Gorki

TITLUL PROIECTULUI

Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul SLOBOZIA implementează, în calitate de beneficiar, proiectul „Amenajare loc de joaca pentru copii cartier Bora, Strada Maxim Gorki”, Cod SMIS 141230, finanţat prin POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, Axa Prioritară 9 – Sprijinirea Regenerării Economice și Sociale a Comunităților Defavorizate din Mediul Urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)

BENEFICIAR

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Slobozia

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

39 luni: 17 octombrie 2019 – 31 decembrie 2022

VALOARE PROIECT

Valoarea totală a proiectului este de 918.162,31 lei, din care:

 • Valoare totală eligibilă: 912.127,31 lei, din care:
 • Valoare eligibilă nerambursabilă FEDR: 866.520,94 lei;
 • Valoare eligibilă nerambursabilă Buget Național: 27.363,82 lei;
 • Cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 18.242,55 lei;
 • Valoare neeligibilă inclusiv TVA: 6.035,00 lei.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI/SCOPUL PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului “Amenajare loc de joacă pentru copii cartier Bora, Strada Maxim Gorki” vizează reconversia funcțională a terenurilor și a suprafețelor degradate în scopul revitalizării mediului urban al Municipiului Slobozia, reducerea poluării aerului și creșterea oportunităților de agrement și petrecere a timpului liber pentru locuitorii Municipiului, reşedintă de judet.

      Proiectul vine în întampinarea obiectivului specific 9.1. al Priorităţii de investiţii 9.1., de reducere a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate.

Proiectul se încadrează în O.S. 2. SDL – Reabilitarea și amenajarea spațiului public urban din zonele urbane marginalizate, în vederea creșterii calității vieții locuitorilor.Acest Obiectiv specific al SDL se corelează cu obiectivul specific cuprins în Strategia Naţională privind Incluziunea Socială si Reducerea Sărăciei, la capitolul 2.6 Locuire, pct. 2.6.1 ”creşterea accesibilității și îmbunătățirea calității locuințelor, în special pentru populația vulnerabilă” și pct.2.6.2. ”dezvoltarea sectorului locuirii sociale”.

          Obiectivul proiectului se corelează cu Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2014-2020 – Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit în comunităţile locale defavorizate din punct de vedere economico-social, precum şi asigurarea accesului la servicii publice şi mică infrastructură.

          OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

 • Adaptarea la condițiile minime de servicii edilitare pentru tinerele familii;
 • Spațiu de socializare atât pentru cei mici cat și pentru membrii comunității;
 • Dezvoltarea infrastructurii cartierului; – stoparea fenomenului de degradare al spatiilor verzi; – creșterea calității peisajului;
 • Creșterea gradului de confort al populației;
 •  Îmbunătățirea calității factorilor de mediu.
 • Investiția are ca obiectiv principal, amenajarea locului de joaca pentru copii și transformarea acestuia în zona de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate

REZULTATE

          Prin proiectul ,,Amenajare loc de joacă pentru copii cartier Bora, str. Maxim Gorki” va fi realizat un spațiu adecvat, care oferă posibilitatea de exploatare a locului de joacă la potențial maxim, prin activități și echipamente complexe și atractive, pentru toți beneficiarii proiectului mai sus-menționat.

          Spațiul de joacă nou creat are rolul de a-i provoca pe beneficiari, la activități interactive și intersociale, în cadrul comunității din care provin.

          Realizarea de acţiuni de întreţinere, modernizare şi extindere în perioada ulterioară implementării proiectului va duce la menţinerea unui mediu plăcut şi sigur, în care copii din comunitate işi vor petrece timpul liber şi in care vor putea interacţiona cu alţi copii din afara comunităţii.

          Proiectul vizează:

 • Creșterea satisfacției rezidenților prin accesul la infrastructură și curățenia zonei;
 • Îmbunătățirea condițiilor de locuire;
 • Creșterea satisfacției privind relațiile din cadrul comunității și a nivelului de încredere în alte persoane, în ceilalți membri ai comunității, precum și în instituții;
 • Creșterea gradului de satisfacție a locuitorilor municipiului, rezidenți în cartiere, cu vedere directă la ZUM cu aspectul general al zonei;

          Prin realizarea zonei de joaca pentru copii se urmărește:

 •  Adaptarea la condițiile minime de servicii edilitare pentru tinerele familii;
 •  Crearea unui spațiu de socializare, atât pentru cei mici, cat și pentru membrii comunității;
 •   Stimularea și susținerea natalității în localitate;

Prin realizarea proiectului, se vor asigura pentru grupurile țintă:

 •  – dezvoltarea infrastructurii cartierului;
 •   Stoparea fenomenului de degradare a spațiilor verzi;
 •  Creșterea calității peisajului;
 •  Creșterea gradului de confort al populației;
 • Îmbunătățirea calității factorilor de mediu.

DATE CONTACT

            Unitatea Administrativ Teritorială  Municipiul Slobozia

            Date de contact : telefon: 0243/231401/180, fax: 0243/212.149, e-mail:             catalina.mihai@municipiulslobozia.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

http://www.mfe.gov.ro/

http://www.inforegio.ro/ro

http://ro-ro.facebook.com/inforegio.ro

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *