Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Servicii de consultanță în implementarea proiectului „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Slobozia

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243231401, fax +40 243 212419, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, intenționează să atribuie contractul de achiziție de Servicii de consultanță în implementarea proiectului „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Slobozia și vă invită să ne transmiteți oferta dvs. pentru serviciile menționate anterior.

 1. Codul de clasificare:

CPV: 79411000-8 Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)

 • Obiectul contractului: Obiectul constă în achiziția de servicii de consultanță în implementarea proiectului, incluzând consultanță în managementul proiectului, asistență tehnică (IT&C), asistență în domeniul achiziții publice, asistență juridică, asistență financiară în sprijinul coordonării implementării cu succes a proiectului Dotarea unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Slobozia”  – Cod F-PNRR-Dotări-2023-6216, Finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație:

Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior

Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP)

Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic

Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ  pentru digitalizarea educației

Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ

Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standardele ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar

Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare

Titlu apel: Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe.

 1. Cantitatea: conform caietului de sarcini;
 2. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică: Achiziție publică în baza prevederilor art. 7 alin. (5), art. 7 alin. (7), lit. a)din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de prestări servicii;
 4. Valoarea estimată: 270.000,00 lei, fără TVA;
 5. Prețul este exprimat în lei, fără TVA. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului;
 6. Sursa de finanțare: Buget Local
 7. Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-preț;
 8. Data limită de solicitare a clarificărilor: 30.10.2023;
 9. Data limită de răspuns solicitare clarificări: 31.10.2023;
 10. Data limită pentru depunerea ofertelor: 02.11.2023, ora 13:00; 06.11.2023, ora 13:00
 11. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile;
 12. Limba de redactare a ofertei: limba română;
 13. Durata de prestare a serviciilor: Activitatea de servicii de consultanță în managementul proiectului se desfășoară de la data semnării contractului de servicii până la finalizarea perioadei de implementare a contractului de finanțare, respectiv data de 31 decembrie 2024. În situația unor eventuale modificări ale perioadei de implementare a proiectului, se modifică corespunzător și durata contractului de servicii de consultanță în managementul proiectului, fără a se modifica prețul contractului.
 14. Modul de transmitere al ofertelor: Documentația va fi transmisă în format electronic, la următoarea adresă de email: marian.trifan@municipiulslobozia.ro.

Pentru a păstra confidențialitatea documentelor transmise și deschiderea acestora numai după expirarea termenului legal de transmitere a ofertelor, recomandăm ca documentele transmise să fie arhivate și protejate cu parolă/cheie de criptare, astfel încât acestea să nu poată fi accesate.

Ulterior, după expirarea termenului de transmitere a ofertelor, aveți obligația ca în cel mult 1 zi lucrătoare de la data limita pentru depunerea ofertelor, de a transmite prin email la aceeași adresă unde au fost transmise și documentele, parola/cheia de criptare pentru accesarea acestora.

Modalități de criptare/parolare a documentelor transmise:

1. Arhivare ZIP/RAR: Puteți folosi o aplicație gratuită cum ar fi 7-Zip sau Winrar sau orice aplicație similară pentru a arhiva documentele și a seta o parolă pentru a le proteja.

2. Criptare: Puteți folosi o aplicație gratuită, cum ar fi Encrypto sau orice aplicație similară, pentru a cripta documentele înainte de a le transmite prin email.

Atenție: În cazul în care parola/cheia de criptare nu este recepționată în perioada solicitată, oferta va fi considerată neconformă.

 1. Prezentarea ofertei:

Oferta va fi transmisă pe e-mail, având menționată achiziția ce face obiectul ofertei și va conține în mod obligatoriu:

 1. Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/ Certificat de înregistrare, din care să rezulte obiectul de activitate sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, conform legislației țării de rezidență a operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. Informațiile cuprinse în certificat/documentul echivalent vor fi reale și valabile la momentul prezentării acestuia.
  1. Oferta elaborată în baza caietului de sarcini;
 1. Propunerea tehnică elaborată în conformitate cu prevederile caietului de sarcini;  Propunerea tehnică trebuie să respecte toate cerințele solicitate în caietul de sarcini și să cuprindă și propunerea echipei de proiect din care să reiasă desemnarea persoanelor responsabile (experți cheie) în implementarea contractului, inclusiv documentele doveditoare ale acestora.
 2. Propunerea financiară – Formular nr. 2 se va completa complet și corect, inclusiv anexa Centralizatorul de prețuri.
 3. Desfășurarea achiziției: Anunțul de participare la achiziția directă este publicat în SEAP, secțiunea Publicitate Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la  secțiunea Informații de interes Public / Achiziții Publice/ Anunțuri achiziții publice.
 1. Alte informații: Caietul de sarcini nr. 100281/28.09.2023, proiectul de contract și formularele necesare depunerii ofertelor pot fi descărcate de la adresa www.municipiulslobozia.ro, la secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40 243 231 401, int. 270, persoana de contact: Trifan Marian Andrei, sau pe adresa de e-mail; marian.trifan@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *