Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț privind elaborarea P.U.Z. – ,,LOCUINȚĂ PARTER”

Municipiul Slobozia anunţă intenţia de elaborare a unui plan urbanistic zonal  pe teritoriul administrativ al municipiului Slobozia, județul Ialomița, strada Libertății, nr.9 care poate reglementa urbanistic zona, în sensul modificării suprafeței terenului construibil din 1000mp în 457mp, astfel încât obiectivul de investiție “Locuință Parter” să se poată edifica pe terenul în suprafață de 457 mp, identificat prin Cartea funciară nr.40122 și nr. cadastral 40122.

Zona studiată și reglementată prin P.U.Z. are suprafaţa de 457 mp, din care suprafața de teren de 457mp reprezintă parcela propusă spre organizare, pentru a servi ca amplasament pentru locuința parter. Din această suprafață, 129,30mp reprezintă suprafața destinată construirii, aceasta fiind suprafața edificabilă pe parcelă.

Se propune prin acest studiu construirea unei locuințe parter. Suprafaţa edificabilă totală, reglementată prin P.U.Z. va fi de 457mp. Zona studiată se află în extremitatea de nord-vest  a orașului Slobozia aflată într-o perioadă de dezvoltare rezidențială.În arealul de interes se află zone de locuințe individuale, dezvoltate în urma aprobarii PUZ nr.195 / 26.10.2006.

Contextul urbanistic al terenului studiat este unul de zonă periferică, de-a lungul strazii Poligonului,  existând o tendință de structurare zonală prin inserarea de noi imobile de locuințe.

Terenul are acces din strada  Libertății, care se intersectează cu  strada  Poligonului ( strada principală ), accesul se va realiza direct din strada Libertății, care are lațimea de 7,0 m ( carosabil 3,5 m și trotuar de 1,5 m de fiecare parte și canal pluvial de 1.5 m) propusă prin P.U.Z. nr.195/26.10.2006. Dirijarea apelor pluviale meteorice de pe carosabil, alei pietonale și locuri de parcare se va asigura prin rigole deschise și vor fi evacuate prin gurile de scurgere în canalizarea pluvială stradală.Se vor amenaja locuri de parcare în incinta proprietății ( la nivelul terenului) precum și asigurarea garării în incinta proprietății.Pentru zona studiata se impune respectarea legilor în vigoare (HGR 525/ / 96) pentru fiecare funcțiune în parte.

Construcția va fi racordată la toate tipurile de rețele tehnico-edilitare existente în zonă și va avea prevăzută posibilitatea de racordare la viitoarele rețele.

Lucrarile de investii preconizate nu vor aduce nici un prejudiciu din punct de vedere al protecției mediului, construcția fiind amplasată într-un areal de locuințe deja dezvoltat în ultimii 15 ani. Cadrul natural este propus a fi îmbunătățit prin amenajarea de spații verzi și odihnă, prin plantarea de arbuști și vegetație joasă.Se va planta un copac la 2 locuri de parcare.

Protecția solului se realizeaza prin soluții atat la rețeaua de alimentare cu apă cât și la canalizare prin etanșeitate foarte bună; eliminarea zonelor de contact cu solul a oricaror categorii de deșeuri, inclusiv cele menajere prin depozitarea lor în pungi de plastic și pubele ecologice.

Evacuarea deșeurilor menajere se va face în pubele pe sortimente.Evacuarea molozului la faza de construire  se va face cu firme de specialitate în baza unui contract.

Indicatori de urbanism în cadrul P.U.Z. “Locuință Parter”: – P.O.T. maxim: 28,26%; -C.U.T. Maxim 0,28; – Regim de înălţime maxim: P;

            În temeiul art. 38 al Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, aprobat prin H.C.L. 45/31.03.2011, în perioada 11.06.2022- 21.06.2022 publicul poate să consulte şi să-şi exprime opinia, în scris, privind documentele complete ale propunerilor P.U.Z. la sediul Primăriei municipiului Slobozia – Relaţii cu publicul, în  intervalul orar destinat preluării documentelor (Luni – Joi: 8,00 – 12,00; Vineri: 8,00 – 12,00). Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului este d-na Drăghici Mirela, consilier în cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, etaj II, camera 28, telefon 0243/231401- int. 122.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI privind intenţia de elaborare a planului urbanistic zonal în perioada  11.06.2022 – 21.06.2022

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului, d-na Drăghici Mirela,

adresa: Primăria municipiului Slobozia, strada Episcopiei, nr. 1, tel. 0243231401.

Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare.

Răspunsul la observaţiile primite va fi comunicat către Primăria municipiului Slobozia în termen de 10 zile de la încheierea termenului de primire a observaţiilor.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la elaborarea planului:

  • elaborare propuneri de reglementare;
  • obţinere aviz tehnic;
  • aprobare P.U.Z. prin Hotărâre de Consiliu Local.
DESCARCĂ DOCUMENTUL SCANAT

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *