Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Intenție elaborare PUZ: Întocmire PUZ și contruire clădire mixtă, servicii/locuire D+P+3E, amenajare teren/spațiu verde

Municipiul Slobozia anunţă (în cadrul procedurii de promovare a documentațiilor de urbanism) intenţia S.C. AGROMAS GRUP S.R.L. de elaborare a unui plan urbanistic zonal  pe teritoriul administrativ al municipiului Slobozia, județul Ialomița, strada Vechea Matcă, nr.10, care poate reglementa urbanistic zona  astfel încât să se poată construi o clădire care sa gazduiască funcțiunea de locuire și servicii, platforme precolectare deșeuri, loc de joacă pentru copii, parcaje supraterane cât și la demisol, platforme/rampă auto, circulații pietonale și spații verzi pe terenul în suprafață de 1161 mp(conform măsurători), identificat prin cartea funciară nr.36379 și nr. cadastral 36379.

Zona studiată și reglementată prin P.U.Z. are suprafaţa de 1161 mp, din care suprafața de teren de 1161mp reprezintă parcela propusă spre organizare, pentru a servi ca amplasament pentru clădirea propusă.

Se propune prin acest studiu elaborarea unor reglementari integrate (restrictii si permisivitati de interventie,  precum si categorii de interventii) care sa orienteze dezvoltarea urbanistica a zonei prin stabilirea zonei functionale ca fiind „Zona locuire colectivă – regim mediu de înalțime”.

Suprafaţa studiată totală, reglementată prin P.U.Z. va fi de 1161 mp. Zona studiată se află în intravilan, în partea central nordică a localității, având categoria de folosință curți construcții și arabil conform actelor cadastrale.

În această zonă există un cadru construit cu funcțiune predominant de locuire iar în urma intervenției se va augmenta acest caracter.

Accesul la amplasament se va face din str. Vechea Matcă. În interiorul sitului, accesul auto va fi restricționat, vor avea acces doar riveranii.Se vor amenaja spații speciale dedicate parcajelor atât la suprafață cât și la demisol (aproximatix 14 locuri). 

Construcția va fi racordată la toate tipurile de rețele tehnico-edilitare existente în zonă.Se propune extinderea rețelei de energie electrica și realizarea unui post trafo pe parcela beneficiarului conform avizului gestionarului de rețea. 

Lucrarile de investiții preconizate nu vor aduce nici un prejudiciu din punct de vedere al protecției mediului.Deșeurile menajere vor fi colectate in containere de metal sau de plastic iar beneficiarul va încheia contract cu o firma specializata in colectarea și transportul acestora.Deșeurile reciclabile se vor colecta si valorifica conform prevederilor Ordonanței nr. 33/1995.In vederea diminuării presiunii asupra factorilor de mediu, prezentul proiect a prevăzut masuri de diminuare a noxelor in aer prin realizarea de plantații, pentru

îmbunătățirea capacitații de regenerare a atmosferei, protecție fonica si eoliana. Astfel, au fost propuse spatii verzi cu rol ambiental si de protecție de cca 30% (15% pe sol + 15% strat impermeabilizat) din suprafața totala a parcelei proprietate privata, care face obiectul P.U.Z.

Indicatori de urbanism în cadrul P.U.Z. ÎNTOCMIRE PUZ ȘI CONSTRUIRE CLĂDIRE MIXTĂ, SERVICII/LOCUIRE D+P+3E, AMENAJARE TEREN/SPAȚIU VERDE: – P.O.T. maxim: 60%; -C.U.T. Maxim 2; – Regim de înălţime maxim: D+P+3E (retras). 

În temeiul art. 38 al Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, aprobat prin H.C.L. 45/31.03.2011, în perioada 15.03.2024- 25.03.2024 publicul poate să consulte şi să-şi exprime opinia, în scris, privind documentele complete ale propunerilor P.U.Z. la sediul Primăriei municipiului Slobozia – Relaţii cu publicul, în  intervalul orar destinat preluării documentelor (Luni – Joi: 8.00 – 16.30; Vineri: 8.00 – 14.00).  

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului este d-na Drăghici Mirela, consilier în cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, etaj II, camera 28, telefon 0243/231401- int. 226.

1 Comment

  • Este incurajator sa vedem ca municipiul Slobozia se implica in dezvoltarea urbanistica prin promovarea documentatiilor de urbanism, cum este cazul planului urbanistic zonal propus de S.C. AGROMAS GRUP S.R.L. Acest proiect are potentialul de a reglementa eficient zona si de a o face mai atractiva pentru investitii, cu o constructie care va combina armonios functiunea de locuire cu servicii, platforme pentru colectarea deseurilor si chiar un loc de joaca pentru copii.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *