Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție publică: Servicii de promovare a proiectului „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, județul Ialomita, str. Episcopiei nr. 1, telefon 0243/231401, fax 0243/212149, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, vă invită să depuneți ofertă la achiziția directă descrisă în cele ce urmează.

 1. Obiectul achiziției: Servicii de promovare a proiectului „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”;
 2. Coduri CPV: 92200000-3 Servicii de radio si de televiziune (Rev.2); 79800000-2 Servicii tipografice şi servicii conexe (Rev.2);
 3. Valoarea estimată a achiziției: 83.500,00 lei fără TVA;
 4. Prețul contractului: va fi exprimat în lei, fără TVA, și nu se va permite ajustarea acestuia;
 5. Sursa de finanțare: Buget local;
 6. Modalitatea de atribuire: achiziție directă;
 7. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică;
 8. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;
 9. Data limită de solicitare a clarificărilor: 16.02.2024
 10. Data limită de răspuns la solicitările de clarificări: 21.02.2024
 11. Data limită pentru depunerea ofertelor: 23.02.2024, orele 13:00;
 12. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile;
 13. Limba de redactare a ofertei: limba română;
 14. Durata de prestare a serviciilor: conform contractului;.
 15. Modul de transmitere a ofertelor: Ofertele vor fi transmise în format electronic, la următoarea adresă de email: violeta.cucoranu@municipiulslobozia.ro, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor menționată in Anunțul publicitar.
  Pentru a păstra confidențialitatea ofertelor și deschiderea acestora numai după expirarea termenului de depunere precizat în anunțul publicitar, documentele care compun oferta trebuie să fie arhivate și protejate cu parolă/cheie de criptare, astfel încât acestea să nu poată fi accesate.
  Ulterior transmiterii ofertei, ofertantul are obligația ca, în cel mult 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor, să transmită prin email la aceeași adresă unde a fost depusă oferta, parola/cheia de criptare pentru accesarea acesteia.
  Modalități de arhivare și criptare/parolare a documentelor transmise:
 16. Arhivare ZIP/RAR: Ofertanții pot folosi o aplicație gratuită cum ar fi 7-Zip, Winrar sau orice aplicație similară pentru a arhiva documentele și a seta o parolă pentru a le proteja;
 17. Criptare: Ofertanții pot folosi o aplicație gratuită, cum ar fi Encrypto sau orice aplicație similară, pentru a cripta documentele înainte de a le transmite prin email.
  Atenție: În cazul în care parola/cheia de criptare nu este recepționată în perioada solicitată, oferta va fi considerată neconformă.
 18. Prezentarea ofertei: Oferta va fi compusă din: Documente de calificare, Propunere tehnica, Propunere financiară, și va fi elaborată conform cap. VI.3. Modul de prezentare a ofertei din Instrucțiuni către ofertanti.
 19. Desfășurarea achiziției: Anunțul publicitar privind achiziția directă este publicat în SEAP secțiunea-secțiunea Inițieri de proceduri de achiziție – Publicitate anunțuri, precum și pe site-ul Primăriei Municipiului Slobozia: www.municipiulslobozia.ro, secțiunea Informați de interes public-Achiziții publice – Anunțuri achiziții publice, însoțit de documentația de atribuire aferentă, în vederea depunerii de oferte de către operatorii economici interesați.
  Oferta se va elabora ținând cont de prevederile din Anunțul publicitar și Documentația de atribuire.
 20. Alte informații
  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. 0243/231401, int 271, persoana de contact: Dumitrașcu Violeta, sau pe adresa de e-mail: violeta.cucoranu@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE ATAȘATE:

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *