Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ERATĂ – Achiziție publică: Servicii de informare pentru obiectivul „Construirea de centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Slobozia”

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243231401, fax +40 243 212419, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, intenționează să atribuie contractul de achiziție de Servicii de informare, promovare și conștientizare pentru obiectivul de investiții „Construirea de centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Slobozia, Județul Ialomița”; Cod proiect: C3I1A0122000038 și vă invită să ne transmiteți oferta dvs. pentru serviciile menționate anterior.
1. Codul de clasificare:
CPV: 79341000-6 Servicii de publicitate(Rev. 2);
79800000-2 Servicii tipografice şi servicii conexe(Rev.2).
2. Obiectul contractului: Obiectul constă în achiziția de Servicii de informare, promovare și conștientizare pentru obiectivul de investiții „Construirea de centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Slobozia, Județul Ialomița”; Cod proiect: C3I1A0122000038, Finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
3. Cantitatea: conform caietului de sarcini;
4. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică: Achiziție publică în baza prevederilor art. 7 alin. (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
5. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de prestări servicii;
6. Valoarea estimată: 76.618,26 lei, fără TVA;
7. Prețul este exprimat în lei, fără TVA. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului;
8. Sursa de finanțare: Planul Național de Redresare și Reziliență;
9. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut;
10. Data limită de solicitare a clarificărilor: 27.02.2024;
11. Data limită de răspuns solicitare clarificări: 29.02.2024;
12. Data limită pentru depunerea ofertelor: 05.03.2024, ora 13:00;
13. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile;
14. Limba de redactare a ofertei: limba română;
15. Durata de prestare a serviciilor: conform caietului de sarcini.
16. Modul de transmitere al ofertelor: Documentația va fi transmisă în format electronic, la următoarea adresă de email: marian.trifan@municipiulslobozia.ro.
Pentru a păstra confidențialitatea documentelor transmise și deschiderea acestora numai după expirarea termenului legal de transmitere a ofertelor, recomandăm ca documentele transmise să fie arhivate și protejate cu parolă/cheie de criptare, astfel încât acestea să nu poată fi accesate.
Ulterior, după expirarea termenului de transmitere a ofertelor, aveți obligația ca în cel mult 1 zi lucrătoare de la data limita pentru depunerea ofertelor, de a transmite prin email la aceeași adresă unde au fost transmise și documentele, parola/cheia de criptare pentru accesarea acestora.
Modalități de criptare/parolare a documentelor transmise:

 • Arhivare ZIP/RAR: Puteți folosi o aplicație gratuită cum ar fi 7-Zip sau Winrar sau orice aplicație similară pentru a arhiva documentele și a seta o parolă pentru a le proteja.
 • Criptare: Puteți folosi o aplicație gratuită, cum ar fi Encrypto sau orice aplicație similară, pentru a cripta documentele înainte de a le transmite prin email.
  Atenție: În cazul în care parola/cheia de criptare nu este recepționată în perioada solicitată, oferta va fi considerată neconformă.
  17. Prezentarea ofertei:
  Oferta va fi transmisă pe e-mail, având menționată achiziția ce face obiectul ofertei și va conține în mod obligatoriu:
 • Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/ Certificat de înregistrare, din care să rezulte obiectul de activitate sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, conform legislației țării de rezidență a operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. Informațiile cuprinse în certificat/documentul echivalent vor fi reale și valabile la momentul prezentării acestuia.
 • Oferta elaborată în baza caietului de sarcini;
  a)Propunerea tehnică elaborată în conformitate cu prevederile caietului de sarcini; Propunerea tehnică trebuie să respecte toate cerințele solicitate în caietul de sarcini.
  b)Propunerea financiară – Formular nr. 1 se va completa, inclusiv anexa Centralizatorul de prețuri.
  c)Formularele atașate – completate conform situației fiecărui ofertant.
  18. Desfășurarea achiziției: Anunțul de participare la achiziția directă este publicat în SEAP, secțiunea Publicitate Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, la secțiunea Informații de interes Public / Achiziții Publice/ Anunțuri achiziții publice.
  19. Alte informații: Caietul de sarcini nr. 20791/05.02.2024, Manualul de identitate vizuala a proiectului (MIV), proiectul de contract și formularele necesare depunerii ofertelor pot fi descărcate de la adresa www.municipiulslobozia.ro, la secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice.
  20. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40 243 231 401, int. 270, persoana de contact: Trifan Marian Andrei, sau pe adresa de e-mail; marian.trifan@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE ATAȘATE:

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *