Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: EXTINDERE CANALIZARE MENAJERĂ, strada General Magheru – Cartier Bora” Municipiul Slobozia, Județul Ialomița

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231 401, fax +40 243  212 419, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze direct, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, „Servicii de proiectare studiu de fezabilitate, proiect tehnic, DTAC și documentație pentru obținerea avizelor și acordurilor la obiectivul de investiții: ,,EXTINDERE CANALIZARE MENAJERĂ, strada General Magheru – Cartier Bora” Municipiul Slobozia, Județul Ialomița, și vă invită să transmiteți oferta dvs. pentru serviciile solicitate.

  1. Codul de clasificare:   

CPV:   79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2);

CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice             (Rev.2); 

  • Obiectul contractului:Servicii de proiectare studiu de fezabilitate, proiect tehnic, DTAC și documentație pentru obținerea avize și acorduri;

3. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică: Achiziție Directă;

4. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică;

5. Valoarea estimată: 15.000,00 lei, fără T.V.A.;

6. Prețul este exprimat în lei, fără T.V.A. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului;

7. Sursa de finanțare: Bugetul local.

8. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;

  • Data limită de solicitare a clarificărilor: 16.06.2021, orele 16:00;
  1. Data limită de răspuns solicitare clarificări: 18.06.2021, orele 14:00;
  1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 23.06.2021, orele 16:00;
  1. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile;

13. Limba de redactare a ofertei: limba română;

  1. Durata de prestare a serviciilor:

Etapa I:  Studiu de fezabilitate (SF)

Etapa II:  Proiect tehnic (PT);

Proiectul pentru Autorizarea Lucrărilor de Construire (DTAC);

Documentații pentru obținere avize și acorduri;

Etapa III: Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada derulării lucrărilor din cadrul proiectului.

Duratele de execuție a proiectelor curg de la data primirii ordinului de prestare a serviciilor de proiectare.

  1. Modul de transmitere a ofertelor: Primăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter, camera 20 – Relații cu Publicul;

16. Prezentarea ofertei: Oferta se va alcătui într-un exemplar și va fi prezentată în plic închis, însoțit de Formular nr. 1- Scrisoare de înaintare (atașat în afara plicului), completat, în original, și va conține toate documentele solicitate de Autoritatea Contractantă prin Instrucțiunile către ofertanți.

17. Desfășurarea achiziției: Invitația de participare la achiziția directă este publicată în  SEAP / Inițieri de proceduri de achiziție – secțiunea Publicitate/ Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, secțiunea Informații de interes public/ Achiziții Publice;

18.Alte informații – Prezentei invitații, atașăm:

– Caietul de Sarcini,

– Nota conceptuală;

– Tema de proiectare;

– Instrucțiuni către ofertanți;

– Formulare;

– Contract-cadru.

Acestea pot fi descărcate de la adresa www.municipiulslobozia.ro, secțiunea Informații de interes public/ Achiziții Publice.19. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40 243 231 401, int 211, persoana de contact: Jianu Alina – Elena, sau pe adresa de e-mail; alina.jianu@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *