Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: Servicii de evaluare patrimonială a bunurilor imobile de natura mijloacelor fixe pentru anul 2021

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon 0243/231401, fax 0243/212419, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze direct, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Servicii de evaluare patrimonială a bunurilor imobile de natura mijloacelor fixe pentru anul 2021 și vă invită să transmiteți oferta dvs. pentru aceste servicii.

  1. Codul de clasificare:  79419000-4 Servicii de consultanță în domeniul evaluării (Rev.2);
  2. Obiectul contractului: Servicii de evaluare patrimonială a bunurilor imobile de natura mijloacelor fixe pentru anul 2021;

3. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică: Achiziție Directă;

4. Modul de finalizare a achiziției publice: încheierea unui contract de achiziție publică;

5. Valoarea estimată: 47.000,00 lei, fără T.V.A.;

6. Prețul este exprimat în lei, fără T.V.A. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului;

7. Sursa de finanțare: Bugetul local.

  • Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;
  • Data limită de solicitare a clarificărilor: 14.06.2021, orele 16:00;
  1. Data limită de răspuns solicitare clarificări: 16.06.2021, orele 16:30;
  1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 18.06.2021, orele 13:00;
  1. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile;

13. Limba de redactare a ofertei: limba română;

14. Durata de prestare a serviciilor: până la 31.12.2021;

  1. Modul de transmitere a ofertelor: Primăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter, camera 20, Relații cu Publicul;

Prezentarea ofertei: Oferta se va alcătui într-un exemplar și va fi prezentată în plic închis, însoțit de Formular nr. 1- Scrisoare de înaintare (atașat în afara plicului), completat, în original, și va conține următoarele documente:

certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă care să ateste că ofertantul desfășoară activități similare celor care fac obiectul prezentei achiziții publice, valabil;

– propunerea tehnică elaborată în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să respecte toate cerințele solicitate în caiet de sarcini.

– propunerea financiară din care să reiasă valoarea în lei, fără T.V.A.  a serviciilor prestate; – Formular de ofertă, însoțit de Centralizator de prețuri;

Documentele trebuie prezentate în original / copie lizibilă certificată ,,conform cu originalul”, semnate, valabile la data depunerii ofertei;

17. Desfășurarea achiziției: Invitația de participare la achiziția directă este publicată în  SEAP / Inițieri de proceduri de achiziție – secțiunea Publicitate/ Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, secțiunile -Informații de interes public / Achiziții Publice.;

18.Alte informații – Prezentei invitații, atașăm:

– Caietul de Sarcini,

– Formulare;

– Contract-cadru.

Acestea pot fi descărcate de la adresa www.municipiulslobozia.ro, secțiunile -Informații de interes public / Achiziții Publice.19. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. 0243/231401, int 211, persoana de contact: Ivancea Cerasela Ioanina, sau pe adresa de e-mail: cerasela.ivancea@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *