Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziție Publică: Servicii de consultanță pentru întocmirea “Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare al Municipiului Slobozia”

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon 0243/231401, fax 0243/212419, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze direct, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Servicii de consultanță pentru întocmirea  Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare al Municipiului Slobozia” și vă invită să transmiteți oferta dvs. pentru aceste servicii.

 1. Codul de clasificare:  3220000-0 Servicii de consultanta in dezvoltare (Rev.2)
 • Obiectul contractuluiServicii de consultanță pentru întocmirea  Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare al Municipiului Slobozia”;
 • Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică: Achiziție Directă;
 • Modul de finalizare a achiziției publice: încheierea unui contract de achiziție publică;
 • Valoarea estimată: 30.000,00 lei, fără T.V.A.;
 • Prețul este exprimat în lei, fără T.V.A.
 • Sursa de finanțare: Bugetul local.
 • Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;
 • Data limită de solicitare a clarificărilor: 15.11.2021 orele 16:00;
 1. Data limită de răspuns solicitare clarificări: 17.11.2021, orele 16:30;
 1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 19.11.2021, orele 13:00;
 1. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile;
 1. Limba de redactare a ofertei: limba română;
 1. Durata de prestare a serviciilor: 90 de zile de la semnarea contractului. Perioadele supunerii documentațiilor dezbaterilor publice și aprobării acestora în Consiliul Local nu se includ în perioada de elaborare;
 1. Modul de transmitere a ofertelor: Primăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, parter, Birou Unic, Relații cu Publicul;

16. Prezentarea ofertei: Oferta se va alcătui într-un exemplar și va fi prezentată în plic închis, însoțit de Formular nr. 1- Scrisoare de înaintare (atașat în afara plicului), completat, în original, și va conține următoarele documente:

a)Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă care să ateste că ofertantul desfășoară activități similare celor care fac obiectul prezentei achiziții publice, valabil;

b)Se solicită ca operatorul economic să prezinte experiență similară cu obiectul contractului care urmează a fi atribuit.

Documente justificative prin care ofertantul poate dovediexperiența similarăîn ultimii 3 ani:

Vor fi prezentate fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă, copii ,,conform cu originalul” după: părțile relevante ale contractelor similare/ procese-verbale de recepție a serviciilor realizate în baza contractelor care dovedesc experiența similară /recomandări ale beneficiarilor/ documente constatatoare, în copie ,,conform cu originalul”.

c)Propunerea tehnică elaborată în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să respecte toate cerințele solicitate în caiet de sarcini.

d)Propunerea financiară din care să reiasă valoarea în lei, fără T.V.A.  a serviciilor prestate- Formular de ofertă

Documentele trebuie prezentate în original / copie lizibilă certificată ,,conform cu originalul”, semnate, valabile la data depunerii ofertei;

17. Desfășurarea achiziției: Invitația de participare la achiziția directă este publicată în  SEAP / Inițieri de proceduri de achiziție – secțiunea Publicitate/ Anunțuri, precum și pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.municipiulslobozia.ro, secțiunile Informații de interes public – Achiziții Publice- Anunțuri Achiziții Publice;

18.Alte informații – Prezentei invitații, atașăm:

– Caietul de Sarcini,

– Formulare;

– Contract-cadru.

Acestea pot fi descărcate de la adresa www.municipiulslobozia.ro, secțiunile -Informații de interes public / Achiziții Publice- Anunțuri Achiziții Publice.19. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. 0243/231401, int 211, persoana de contact: Ivancea Cerasela Ioanina, sau pe adresa de e-mail; cerasela.ivancea@municipiulslobozia.ro.

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *